Publicerad 19 mars 2021

Varför lokal lönebildning

Den lokala lönebildningen är ett viktigt inslag i det lokala självstyret. Med den utgångspunkten är det nödvändigt att arbetsgivarna, kommuner och regioner, har ett avgörande inflytande över löner och löneökningarnas nivå och fördelning.

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs

Kommuner och regioner är personalintensiva organisationer som ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Det är av avgörande betydelse för kvaliteten i verksamheterna att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Den lokala lönebildningen är en viktig förutsättning för att lyckas med detta.

Skattemedlen ska användas effektivt

Såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningarna och de förtroendevaldas prioriteringar ser olika ut hos olika arbetsgivare. Medarbetarnas löner är den största posten i budgeten, i regel runt 70 procent. Därför är det viktigt att kommuner och regioner har möjlighet att betala en lön som är rätt utifrån de lokala förutsättningarna.

Möjlighet att förändra lönerelationer mellan olika grupper

Förändrade värderingar eller förändrat arbetsinnehåll kan vara anledning till att kommunen eller regionen kan anse att en grupps löneläge behöver förändras i relation till en annan grupps löneläge. Det måste vara möjligt att genomföra sådana förändringar inom ramen för en väl fungerande lönebildning.

Förväntningar på individuell lön

Det finns förväntningar från medarbetarna på en individuell lön som bestäms i dialog mellan chef och medarbetare. Det är i den dialogen om arbetsresultat och lön som förutsättningar skapas för måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.

Arbetsgivarens ansvar

Framgångsrik lokal lönebildning förutsätter att varje arbetsgivare tar ställning till bland annat önskvärd lönestruktur och löneökningsbehov. För att SKR i framtiden ska kunna teckna kollektivavtal som ger förutsättningar för lokal lönebildning, fordras att varje arbetsgivare lever upp till och tar ansvar för intentionerna i kollektivavtalen.

Det är av stor betydelse för sektorns attraktivitet och för kommunernas och regionernas möjlighet att rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.