Publicerad 26 juni 2024
Nyhet

Vägledning behövs om konkurrens för laddinfrastruktur

Statliga myndigheters budskap har varit att kommuner behöver gå före i elektrifieringen av transportsektorn. Konkurrensverkets kritik riskerar dock snarare att hämma utvecklingen.

Peter Haglund, SKR.

Peter Haglund.

Konkurrensverket drar i en rapport långt gånga slutsatser om markanvändningsfrågor och det kommunala ansvaret att främja marknaden för laddinfrastruktur. Bland annat gör myndigheten bedömningen att kommuner i nuläget inte upplåter mark i tillräcklig utsträckning och därigenom hindrar marknadstillträde.

– Det är anmärkningsvärt att Konkurrensverket uttalar sig så generellt om att enskilda privata aktörers intressen bör prioriteras framför gemensamma ändamål, utan beaktande av lokala förutsättningar eller rådande lagstiftning, säger Peter Haglund, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner går före i omställningen

Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en angelägen fråga för kommuner och regioner. Flera kommuner har gått före och tillsammans med sina kommunala bolag agerat för att få till stånd laddinfrastruktur i kommunen och på så sätt möjliggjort för invånare, besökare och näringsliv att ställa om till eldrift. På senare tid har den kommersiella marknaden tagit fart i takt med en ökad andel laddbara fordon.

– Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en viktig pusselbit i klimatarbetet och vi ser nu resultat i en ökande andel laddbara fordon på vägarna, säger Peter Haglund.

Staten behöver förtydliga sitt budskap till kommuner

När Konkurrensverket gett sin syn i frågan så behöver statens myndigheter ensa sitt budskap till kommunerna. SKR ser att Energimyndigheten genom sitt samordningsuppdrag har en nyckelroll i arbetet med att ge ett samlat och avvägt budskap från berörda myndigheter och en vägledning för kommuner i arbetet.

– Otydliga och motstridiga signaler från myndigheternas sida, med ställningstaganden som inte beaktar olika aspekter av frågan, skapar osäkerhet i kommunerna och riskerar att hämma utvecklingen för den viktiga omställningen av transportsektorn, säger Peter Haglund.

Fakta

Det finns ingen skyldighet för kommuner att upplåta mark för laddinfrastruktur. Enligt plan- och bygglagen är allmän plats avsedd för ett gemensamt behov och gemensamma ändamål som ska nyttjas av allmänheten eller rymmer allmänna nyttigheter. I de kommuner där det finns möjlighet till etablering på kvartersmark så används det i många fall i första hand, på samma sätt som för tankställen för andra drivmedel. På vissa platser saknas dock dessa möjligheter, vilket kan föranleda behov av etablering på allmän platsmark.

Läs vidare

Sakkunnig

Ida Nelson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.