Vårdlotsar hjälper patienter att få vård snabbare

Nästan alla regioner arbetar i dag med vårdlotsar för att hitta ledig vårdkapacitet för patienter som väntat länge. En ny statlig vårdförmedling behöver bygga vidare på den strukturen.

För några veckor sedan meddelade WHO att covid-19 inte längre är en pandemi. Drygt ett år har gått sedan sjukdomen slutade klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig i Sverige. Men konsekvenser av pandemin syns fortfarande i vården, ett exempel är väntetiderna. Regioner och verksamheter kämpar fortfarande med de väntetider som ökade under pandemin.

Varje månad skickas drygt 100 000 remisser till den specialiserade vården för operation eller annan åtgärd. Ungefär lika många operationer eller andra åtgärder genomförs också varje månad. Kapaciteten är hög, och ligger i nivå med inflödet. Men kapaciteten räcker inte till för att också beta av de köer som byggts upp under många år och blivit ännu längre under pandemin. I mars var det drygt 114 000 patienter som hade väntat på operation eller behandling i över 90 dagar.

Väntetiderna skiljer sig åt mellan olika vårdområden och mellan olika regioner. Att få vård på en annan plats än på närmaste sjukhus kan vara ett sätt att få en operation genomförd snabbare. Nästan alla regioner har numera någon form av vårdlotsfunktion med uppgift att hjälpa patienter som väntat länge att hitta vård på andra platser, inom den egna regionen eller i andra delar av landet.

Häromveckan samlades landets vårdlotsar för att dela erfarenheter och stärka samverkan mellan regionerna. En viktig framgångsfaktor för vårdlotsarnas arbete är närheten till verksamheterna. De arbetar systematiskt med listor över väntande patienterna och med listor över tillgänglig vårdkapacitet. En vårdlots kan vara ombud för den enskilde patienten, men också ett viktigt stöd för verksamheterna.

Statlig vårdförmedling behöver utgå ifrån det som redan görs

Regeringen har aviserat att de vill införa en nationell statlig vårdförmedling. Det är bra att staten vill bidra till att öka vårdens tillgänglighet. Men jag känner en viss oro att ett sådant uppdrag kommer innebära ett nytt parallellt system för vårdgivarna och patienterna att förhålla sig till, utan att för den sakens skull öka tillgängligheten till vården för de patienter med störst medicinska behov. Regionerna behöver inga nya rapporteringssystem och patienterna har redan 1177.se.

Det finns tyvärr ingen quick fix för att minska väntetiderna till vård. Matematiken är enkel, kapaciteten behöver vara lite större än inflödet av nya patienter. Om kapaciteten skulle öka med fem procent skulle de väntetider som byggts upp under lång tid vara helt borta inom två år. Men det är förstås lättare sagt än gjort där tillgången till personal med rätt kompetens är avgörande.

Att öka kapaciteten handlar inte om att personalen ska springa snabbare, det handlar om att använda de befintliga resurserna smartare, att utveckla nya arbetssätt och att stärka samverkan mellan verksamheter och regioner. Jag vet att det är möjligt, vi har sett stora framsteg de senaste 20 åren och vi kommer att fortsätta se det. Samtidigt får vi förstås inte titta isolerat på den specialiserade vården, vi behöver se till hela vårdkedjan och invånarnas vårdbehov.

Det finns ingen överkapacitet

Vårdlotsarna gör ett viktigt jobb när de kan hitta möjligheter för patienter att få vård snabbare. Men vi måste ha rimliga förväntningar och möjligheterna är trots allt begränsade, det finns ingen överkapacitet i någon del av landet.

Innan regeringen inför en statlig nationell vårdförmedling är det viktigt att förstå att det inte kommer öka vårdens kapacitet. Och jag hoppas att regeringen utgår ifrån det arbete som redan görs i regionerna och de strukturer de redan byggts upp genom vårdlotsarna. Vi behöver bygga vidare på det som finns och göra det bättre, inte skapa ytterligare system och mer administration.

Patienternas tillgång till vård behöver öka och väntetiderna minska – det måste vara fokus.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen