Publicerad 11 december 2023

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar elever från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Elevhälsonätverk för chefer

SKR har ett elevhälsonätverk för förvaltnings- eller verksamhetschefer och elevhälsochefer med intresse och engagemang i frågor som rör skolans lärmiljöer och elevhälsoarbete.

Medlemmarna i nätverket bidrar med

  • Kunskaper och erfarenheter i frågor som rör skolans lärmiljöer och elevhälsoarbete på såväl förvaltnings- som skolnivå.
  • Reflektioner över aktuella statliga utredningar och diskussion om hur nationella politiska beslut påverkar arbetet i kommunerna.
  • Erfarenhetsutbyte mellan kommuner som stöd i omvärldsvakning och verksamhetsutveckling.

Vår ambition är att nätverkets sammansättning ska bestå av representanter från olika delar av landet och en variation av kompetenser inom området.

Nuläge och utmaningar i elevhälsan

Insatserna för elevhälsan kräver resurser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagoger och speciallärare.

SKR har under åren 2015, 2018 och 2021 publicerat rapporter som bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om elevhälsan. Fokus är personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, förvaltningens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar. I den senaste rapporten beskrivs också hur pandemin har påverkat elevhälsoarbetet.

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021

Statistik för elevhälsans personalgrupper

SKR:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till 2022 redovisas som antalet årsarbetare, dels inom grund- och gymnasieskolan, dels i kommungrupper. Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar. Redovisningen av antalet speciallärare utgör en kortare tidsserie beroende av att utbildningen återinfördes år 2008.

Elevhälsa, statistik för personalgrupper

Samordnad individuell plan (SIP) i skolan

Skolan möter en del elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. Då är det ofta av stor betydelse att kommun och regioner samordnar sitt stöd. SKR har gjort en skrivelse till Regeringskansliet om att det bör införas en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen i likhet med den som finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Elevhälsans kompetenser kan vara viktiga i arbetet med SIP.

Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera samordnad individuell plan (SIP) (PDF) Pdf, 26 kB.

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.