Publicerad 22 september 2023

Statistik inom tillsyn och kontroll

Här sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultat och analys från enkäten om miljö- och hälsoskydd 2019. Svaren avser hur det såg ut 1 januari 2019 om inget annat anges.

SKR undersöker ungefär vart fjärde år bland annat hur landets miljö- och hälsoskyddskontor använder SKR:s taxeunderlag, och hur kommunerna valt att organisera sig. I år intresserar vi oss särskilt för vilka kommuner som använder den nya behovsstyrda taxan och hur man samverkar.

SKR har sammanställt och analyserat resultaten av en enkät som ställdes till samtliga miljökontor avseende läget den 1 januari 2019. Resultaten från enkäten grupperas i fyra frågeområden.

SKR:s taxeunderlag

SKR lanserade den behovsstyrda taxemodellen sommaren 2018. Intresset är stort och det blir fler och fler kommuner som använder modellen.

SKR:s taxeunderlag

Samverkan

För att klara uppdraget inom miljönämnden område behöver kommuner samarbeta mera. Avtalssamverkan är ett sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och behålla kontrollen över verksamheten. Ta del av senaste statistiken inom området.

Samverkan

Nyckeltal

SKR tar fram nyckeltal som kan vara till hjälp vid jämförelser. Vanliga nyckeltal är handläggningskostnad per timme, kostnadstäckning och årsarbetskrafter. Ta del av senaste statistiken inom området.

Nyckeltal

Organisation

Kommuner kan organisera sin verksamhet och myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet på olika sätt. En viktig aspekt att klara kommunallagens regler om jäv, eftersom det har betydelse för trovärdigheten i myndighetsutövningen. Ta del av senaste statistiken inom området.

Organisation

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.