Publicerad 28 juni 2024

Remissvar över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

SKR instämmer i förslaget att registerkontrollen även ska omfatta uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brottet involverande av en underårig i brottslighet enligt 16 kap. 5 a § brottsbalken och brott som omfattas av terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.