Publicerad 16 februari 2022

Psykiatrisk vård

Med psykiatri avser vi barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Psykiatrisk vård kan ges i både öppenvård och i slutenvård. SKR:s uppgift är bland annat att stödja huvudmännen i utvecklingen av psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Stöd till utveckling

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade området inom hälso- och sjukvård. SKR har inom ramen för de årliga överenskommelserna bedrivit ett utvecklingsarbete och utgjort ett stöd till kommuner och regioner.

Det utvecklingsarbete som sker inom ramen för överenskommelserna planeras och genomförs av SKR:s sektion Uppdrag Psykisk Hälsa i nära samarbete med andra avdelningar som berör området. Utvecklingsarbetet har bidragit med verktyg och strategier inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård och spänner över såväl tidiga insatser som specialiserade insatser.

Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Prioriterat utvecklingsstöd riktade till den specialiserade psykiatrin

Kunskapsspridning utifrån nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder

Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa

Samordnad vård och omsorg för personer med omfattande behov

Insatser till personer med självskadebeteende och utveckling av det suicidpreventiva arbete

SKR:s stöd till utvecklingen sker i nära samarbete med:

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Ny lag om samverkan vid utskrivning

En ny lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för både den somatiska och psykiatriska vården. Lagen kommer att ersätta nuvarande lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den nya lagen kommer att ställa krav på nya rutiner och arbetssätt i samverkan kring personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Remissammanställningen har också identifierat ett behov av att förbättra tilliten mellan huvudmännen och mellan olika professioner.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Prop. 2016/17:106)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård (Lagrådsremiss)

SKR stödjer huvudmännen i införandet av den nya lagstiftningen genom olika aktiviteter till exempel temadagar, informationsmaterial, filmer.

Webbsändning: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 13 juni

Kort sammanfattning av den nya lagen

  • Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård upphävs och ersätts av den nya lagen.
  • Träder i kraft 1 januari 2018 för både somatisk och psykiatrisk vård.
  • Inga patientgrupper undantas.
  • Backup-lösning vad gäller varseldagar och belopp om inte huvudmännen kommer överens om annat.
  • Övergångsbestämmelse för psykiatrin under 2018.
  • Den nya lagens potentiella effekt ligger i huvudmännens egna händer.

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR