Publicerad 2 mars 2021

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade.

Ladda ner HÖK 20 (PDF)

Fakta om avtalet

Avtalet är på 41 månader och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat.

Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa individer får, utöver ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme som även det fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål.

Frågor och svar om avtalet

 • Vilken blir den nya lönen?

  Utrymme att fördelas vid löneöversyn utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan.

  • 2020: Utrymmet utgörs av 520 kr.
  • 2021: Utrymmet utgörs av 530 kr.
  • 2022: Utrymmet utgörs av 380 kr.
  • 2023: Utrymmet utgörs av 1 125 kr.

  För 2020 – 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

  Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla från 1 november för 2020 och från och med 1 april för åren 2021 – 2023.

  Löneutrymmet för 2023 fastställs av centrala parter utifrån det fastställda märket för industrin.

  Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 19 940 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 20 220 kronor.
  • från och med 2024-01-01, lägst 21 570 kronor.

  Lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 22 185 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 22 500 kronor.
  • från och med 2024-01-01, lägst 23 850 kronor.

  O-tillägg enligt § 21 räknas upp från och med 2021-04-01, motsvarande ”märket” med 4,1 procent.

  Anteckningar till löneavtalet har tillförts tre nya punkter:

  Uppföljning och analys

  Efter avslutad löneöversyn ska en uppföljning och analys göras av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. Detta för att lokala parter ska kunna analysera och följa löneutvecklingen.

  Samtal om arbetsuppgifter och lön efter utbildning

  För arbetstagare som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, ska samtal föras mellan medarbetare och chef. Detta om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn till arbetstagarens nya kompetens.

  Central konsultation

  Endera lokal part kan påkalla partsgemensam konsultation från centrala parter att bistå vid diskussioner om löneavtalets tillämpning.

 • Vad händer med arbetstiden?

  Arbetstagare som arbetar ständig natt fått ett sänkt arbetstidsmått. Det nya arbetstidsmåttet är 34 timmar och 20 minuter per vecka under beräkningsperioden.

  Det nya arbetstidsmåttet för ständig natt gäller från och med 2022-04-01 om inte annat överenskoms mellan lokala parter. I löneöversynen 2022 görs en avräkning på löneutrymmet med anledning av arbetstidsförkortningen.

 • Vilka partsgemensamma arbeten omfattar avtalet?

  Dessa delar i avtalen är sådant som de centrala parterna åtar sig att genomföra och berör därmed bara indirekt verksamheterna och lokala arbetsgivare/medarbetare.

  Heltidsresan

  Det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 2024-12-31.

  Partsgemensamt arbete avseende arbetstid m.m.

  Ett partsgemensamt arbete ska genomföras i syfte att underlätta införandet av heltid i verksamheterna och utreda om det krävs förändringar i kollektivavtalet eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. Arbetet ska vara slutfört 2022-12-31.

  Partsarbete för friskare arbetsplatser

  Punkten anger att ett partsgemensamt arbete för friskare arbetsplatser där fokus läggs på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktig, hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

 • Vad gäller för det extra utrymmet i avtalet på 0,3%?

  Centrala parters avsikt med det extra utrymmet är att möjliggöra för lokala parter att arbeta med lönestrukturen utifrån verksamhetens behov. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

  Avgränsning för vilka som berörs av satsningen på yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg ska hanteras av lokala parter inom ordinarie process för löneöversyn (det finns alltså ingen fastställd lista på central nivå och inte heller definierade AID-koder). I avgränsningen behöver man utgå från de som har avgångsbetyg från relevant gymnasieutbildning eller yrkesutbildning (exempelvis KY), som en startpunkt för vidare dialog i frågan.

  Det extra utrymmet om 0,3% beräknas på lönesumman för heltidslön på hela kollektivet. Fördelning av satsningen sker sedan individuellt och differentierat utifrån principerna i löneavtalet och i proportion till sysselsättningsgrad.

Cirkulär

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.