Publicerad 12 september 2023

Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s klimatenkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

Kommuner och regioner driver sedan länge ett engagerat arbete för minskad klimatpåverkan. Avsevärda utsläppsminskningar har uppnåtts genom utbyggnaden och konverteringen av fjärrvärmen, omställningen av avfallshanteringen och kollektivtrafikens övergång till förnybara drivmedel. Därtill sparar ett fortsatt arbete med energieffektivisering i byggnader och verksamheter stora utsläpp och pengar.

Enkäten visar att genomslaget är olika stort på olika områden och att insatserna är olika vanliga i olika grupper av kommuner. Framförallt finns stora skillnader kopplat till invånarantal, men även till län och till kommungrupper.

Enkäten ställdes i april 2023 till tjänsteperson med ansvar för eller överblick över kommunens strategiska arbete med minskad klimatpåverkan. Syftet är att ge underlag för SKR:s prioriteringar av insatser och kommunikation i frågan. Enkäten kan också bidra till regeringens klimatpolitiska handlingsplan 2023.

Resultat i korthet

  • Runt 80 procent anger att deras klimatarbete fått genomslag i upphandling och andra åtgärder för fordon, livsmedel och energieffektivisering.
  • Över hälften ser genom­slag inom förnybar energi och konvertering från fossil energi, återbruk av möbler samt hög nivå på energiprestanda vid nybyggnation.
  • 70 procent har åtgärder för infrastruktur för laddning av elfordon samt insatser för gång och cykel.
  • Över hälften gör insatser för förnybar energi och konvertering från fossil energi samt inom fysisk planering.
  • Över hälften har åtgärder även inom cirkulär och klimatsmart konsumtion, som insamling för återanvändning och att underlätta lån och uthyrning till invånarna inom bygg, fritid och second hand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.