Publicerad 26 juni 2024

En stabil välfärd i vardag och kris

Det finanspolitiska ramverket och utvecklingen av regelverket för ekonomistyrningen i kommuner och regioner har i grunden varit av godo, och bidragit till god ekonomisk utveckling. Men med tiden har regelverket blivit allt mer komplext och svårgenomträngligt. Denna rapport innehåller fem övergripande förslag på hur regelverken kan justeras, i syfte att säkerställa en stabil välfärd i vardag och kris.

Fem förslag för en hållbar finansiering av välfärden

SKR förordar att antal förändringar gällande det finanspolitiska ramverket, statens finansiering av kommunsektorn och regelverket för ekonomistyrningen i kommuner och regioner. Förslagen syftar till att ge kommuner och regioner bättre långsiktiga planeringsförutsättningar.

  1. Frigör utrymme för samhällsviktiga investeringar
  2. Säkerställ en hållbar fördelning av skuld och risker mellan stat och kommunsektor
  3. Värdesäkra de generella statsbidragen
  4. Inför tydliga principer för användning av riktade statsbidrag
  5. Mjuka upp balanskravet för en mer långsiktig ekonomistyrning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En stabil välfärd i vardags och kris