Publicerad 12 juni 2024
Nyhet

Sommargästers hemtjänst en utmaning för vissa kommuner

SKR vill underlätta för kommuner att planera hemtjänsten för tillfälliga boende under sommaren. Regeringen bör därför införa en tidsfrist för att anmäla behov av hemtjänst i sommarbostaden.

Foto

Anders Henriksson

SKR har undersökt hur kommuner påverkas av inflyttande sommargäster med behov av hemtjänst – en fråga som återkommer varje sommar, där mer kunskap kring omfattning och lösningar behövs.
Enkätstudien bekräftar att i synnerhet några kommuner påverkas mycket, när det gäller bemanning, arbetsmiljö, planering och ekonomi.

Undersökningen visar också att knappt hälften av de tillfrågade kommunerna var tvungna att vidta särskilda åtgärder för att lösa hemtjänsten under sommarmånaderna år 2023.

Förutsättningarna att hantera tillfälliga hemtjänsttagare sommaren 2024 varierar mellan kommunerna, och många av de kommuner SKR frågat efterlyser nu bättre planeringsförutsättningar. Därför anser SKR att regeringen bör införa en tidsfrist för när den enskilde måste anmäla att hen önskar hemtjänst i sin sommarbostad.

– Självklart ska man kunna bo i sin sommarstuga, även om man har behov av hemtjänst och stugan ligger i en annan kommun, eller på en ö. Men vi måste underlätta för kommunerna att planera för inflödet av sommargäster, så att vistelsekommunerna kan säkerställa en trygg och god omsorg för den enskilde äldre, och en bra arbetsmiljö för medarbetarna, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Störst belastning under juli

Enkätstudien, där 40 kommuner har tillfrågats och 36 svarat, visar att det i snitt handlar om 17-20 tillfälliga hemtjänsttagare per kommun, men variationen är stor mellan kommunen med lägst antal – en (1) tillfällig hemtjänsttagare – och högst antal (77 stycken).

Juli var den månad då flest tillfälliga boende vistades i andra kommuner än sin hemkommun. Totalt rörde det sig om 655 personer.

Fler än hälften av kommunerna uppger att bemanning, planering, arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen och ekonomin påverkas negativt, till viss del eller mycket, av tillfälliga sommarboende.

– Många kommuner har redan en utmaning med att rekrytera sommarvikarier till äldreomsorgen. Att då behöva anställa ytterligare sommarpersonal för att ta hand om fler hemtjänsttagare, samtidigt som ordinarie personal ska få sin välförtjänta semester, innebär såklart en extra belastning, säger Anders Henriksson.

Flera kommuner tar upp svårigheter kopplade till sommargästernas bostäder. Det kan röra sig om sommarstugor med lägre standard, om trånga utrymmen eller om avsaknad av dusch. Andra exempel är sämre vägar till sommarbostäderna och behov av båt för att ta sig till dem. Otillgängliga bostäder påverkar arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen negativt, liksom möjligheterna att göra sitt jobb.

Fakta

I mars och april 2024 skickades webbenkäten ”Enkät om hur kommuner påverkas av inflyttande sommargäster med behov av hemtjänst” ut till 40 kommuner som identifierats som så kallade ”sommarkommuner”. Med sommarkommuner avses kommuner som under sommarmånaderna har en inflyttning av sommargäster som under övrig del av året har sin huvudsakliga bosättning i en annan kommun.

Målgruppen för enkäten var ansvarig chef för biståndsutövning eller motsvarande inom hemtjänsten.
36 kommuner svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 90 procent. 35 av kommunerna hade tillfälliga hemtjänsttagare under den period som enkäten avser, 1 juni till 31 augusti 2023.

Med ”tillfälliga hemtjänsttagare” avses personer 65 år eller äldre med beslut om hemtjänst i ordinärt boende i sin bosättningskommun.

Läs vidare

Sakkunnig

Sabina Joyau
Äldreomsorgssamordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.