Publicerad 14 december 2023
Nyhet

Arbetsförmedlingens service brister - ny politik krävs

Arbetsförmedlingens service till arbetslösa har stora brister. Det visar SKR:s enkät. Ny politik behövs för att fler individer långt från arbetsmarknaden ska gå till arbete.

Foto

Roy Melchert.

Årets SKR-enkät om arbetsmarknadspolitiken visar att i princip alla de kommuner som svarat (98 %) ger insatser till arbetslösa som egentligen är Arbetsförmedlingens uppdrag.

Det handlar om att ge stöd till individer att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen (88 procent av kommunerna), att hantera sitt ärende (91 procent), ge stöd att tolka beslut från Arbetsförmedlingen och att göra aktivitetsrapportering (83 procent).

Stora brister i stödet

Endast en av fem kommuner (19 %) tycker att Arbetsförmedlingen uppfyller sitt uppdrag att hjälpa de som befinner sig långt från arbetsmarknaden att bli anställda.

– Regeringen måste bredda sin arbetsmarknadspolitiska verktygslåda. Personer långt från arbetsmarknaden behöver få det stöd kommuner kan ge och vi måste klara kompetensförsörjningen. Ett aktivitetskrav för individer med ekonomiskt bistånd, som nu utreds, skulle kunna bli bra om det blir tillräckligt ambitiöst. SKR har sex krav som tagits fram tillsammans med ett stort antal kommuner. Denna reform måste säkerställa att vi, på riktigt, ser till att fler individer går från bidrag till jobb, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

SKR:s förslag på ny politik

SKR har genomfört undersökningen om kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitiken sedan 2019. Årets sammanställning utgör den första i en serie beslutsunderlag som SKR nu tar fram inför regeringens aktivitetskravsreform. I detta underlag presenterar SKR tre policyförslag till regeringen:

1. Säkra att aktivitetskravet blir en del av arbetsmarknadspolitiken.
Förslaget som regeringen nu arbetar med måste innehålla följande för att vara effektivt:

 • Att insatserna som ges inom ramen för aktivitetskravet är kunskapsbaserade och leder bidragsmottagare hela vägen till ett arbete genom att de ska likna ett ordinarie jobb, är individanpassade, intensiva, sammanhållna med sikte på jobb.
 • Arbetsro för individer och kommuner att genomföra aktivitetskravsinsatser utan avbrott för andra statliga insatser och med ett välfungerande samspel med Arbetsförmedlingens insatser
 • Digital informationsöverföring mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att kunna fatta korrekta och snabba beslut.
 • Att föräldrar som omfattas av aktivitetskravet har rätt till förskola på heltid.
 • Tillit till kommunernas bedömningar av vilka individer som bör omfattas av aktivitetskrav och i vilken omfattning.
 • För kvalitet och likvärdighet över landet krävs full finansiering till kommunerna samt stöd för implementering och uppföljning av reformen.

2. Arbetsförmedlingen behöver säkerställa sin service till arbetslösa
Det kan inte vara så att kommunerna år efter år ska gå in och stötta individer att skriva in sig, hantera sitt ärende, tolka beslut från myndigheten och en rad ytterligare uppgifter som ligger i Arbetsförmedlingens uppdrag.

3. Fyll Arbetsförmedlingens lokala närvaro med innehåll
Regeringen behöver ta ytterligare initiativ för att Arbetsförmedlingens uppdrag om lokal närvaro och kommunsamarbete ska få tillräckligt avtryck. Arbetsförmedlingens samarbete med kommunerna på strategisk och operativ nivå behöver fungera i samtliga kommuner. Kommunala insatser behöver kunna ske på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen behöver växla upp i arbetet för att främja samordningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Fakta från rapporten

 • Undersökningen 2023 besvarades av 84 procent av kommunerna. Nedan presenteras ett urval av resultaten utifrån andel av kommuner som uppgivit respektive alternativ.
 • Nästan samtliga kommuner ger insatser till arbetslösa som istället ligger i Arbetsförmedlingens uppdrag: stöd för inskrivning (88 procent), hantera sitt ärende (91 procent), göra aktivitetsrapportering (83 procent) samt stöd att tolka beslut från Arbetsförmedlingen (83 procent av kommunerna).
 • Få kommuner uppger att Arbetsförmedlingen uppfyller sitt uppdrag att hjälpa dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden att bli anställda (19 procent).
 • Få kommuner uppger att Arbetsförmedlingens lokala resurser för stöd till lokala arbetsgivares kompetensförsörjning är tillräckligt (14 procent).
 • 280 kommuner har ingått en överenskommelse med den lokala Arbetsförmedlingen har bidragit till en samarbetsstruktur.
 • Fler kommuner än tidigare uppger att de har fungerande strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen (61 procent), men mer behöver göras i fyra av tio kommuner. I Västernorrland och Skåne är det en hög andel kommuner som upplever en god strategisk samverkan. I Norrbotten, Dalarna och Jämtland är det högst andel kommuner som ser att det inte fungerar.
 • Fler kommuner än tidigare uppger att de har fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen (50 procent), men mer behöver göras i halva kommunsverige. De län där flest kommuner uppgav att den operativa samverkan fungerade var Gävleborg och Skåne. Omvänt var det flest kommuner som inte upplevde att detta fungerade i Kronoberg och Östergötland.

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson
utredare arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.