Publicerad 1 december 2023
Nyhet

Analys av återvändandecenter ur kommunernas perspektiv

Boende och insatser på återvändandecenter ska erbjudas personer med lagakraftvunna beslut om avslag på sin asylansökan. SKR ska nu analysera Migrationsverkets rapport.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Migrationsverket har idag lämnat en rapport till regeringen om införande av återvändandecenter. I uppdraget ingår både att redovisa hur verksamheten bedrivs på de fem platser i Sverige där centren redan nu finns och att göra en konsekvensanalys med åtgärdsförslag.

– Vi ska nu sätta oss in i rapporten och bedöma om det finns anledning att för oss att lämna en kompletterande konsekvensanalys till regeringen utifrån ett kommunalt perspektiv, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

SKR har i samband med införandet av återvändandecenter löpande stämt av läget med de fem kommuner där Migrationsverket redan har startat återvändandecenter.

– Kommunerna lyfter viken av samverkan med Migrationsverket och goda förutsättningar att klara sina uppdrag gentemot målgruppen. Också att staten fullföljer sitt ekonomiska ansvar för de kostnader som är förknippade med asylmottagandet. Annars blir det övervältringar på berörda kommunala verksamheter, t ex socialtjänst och skola som redan har en ansträngd ekonomisk situation, säger Roy Melchert.

SKR kommer att följa utvecklingen i dialog med både berörda kommuner och Migrationsverket. Var återvändandecenter lokaliseras, hur de utformas och vilket stöd som ges på centren är avgörande för hur verksamheten fungerar och i relationen till omgivande lokalsamhälle. Inte minst för att barn ska säkras en trygg boendemiljö och skolgång och för att förebygga social oro.

Fakta

Återvändandecenter har införts i Mölndal, Stockholm, Burlöv, Malmö, Enköping.

Läs vidare

Sakkunnig

Kenneth Forssell
Utredare

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.