Publicerad 12 januari 2022

Vuxenutbildning på modersmål – reguljär vårdutbildning med stöd av modersmål

I västra Östergötland testas en metod att genom stöd av flerspråkig vårdlärare kombinera reguljär yrkesutbildning med språkstudier. Projektet utgår ifrån reguljär vård- och omsorgsutbildning och arabiska som språkgrupp.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för individer att på ett snabbare sätt etablera sig i arbets- och samhällsliv, och få en snabbare väg från utanförskap och beroende till arbete och självständighet.

Arbetsförmedlingen klargjorde genom “Projekt Mirjam” nyanlända kortutbildade kvinnors svårigheter att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Baserat på projektets slutsatser genomförde en arbetsgrupp, utsedd av Länsstyrelsens Integrationsråd, en förstudie som tog fram ett förslag till reguljär yrkesutbildning där man tittade på transspråkande, ett begrepp som åsyftar människans användning av alla språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet, som stöd för dels språklig progression och dels yrkesutbildning.

Genom denna metod ges deltagarna möjlighet att lära sig ett yrke i Sverige, de krav och rättigheter som gäller i det svenska arbetslivet samt rådande normer och värderingar. Genom att använda stöd av modersmål får deltagarna en djupförståelse för både yrket och yrkeskunskaperna samtidigt som de lär sig svenska.

Genomförande

Målgruppen är kortutbildade nyanlända kvinnor i västra Östergötland som erbjöds platser på utbildningen. Män som visade intresse uteslöts inte utan har också erbjudits att delta även om de inte ingick i den primära målgruppen.

Projektet är uppdelat i tre steg:

  • Steg 1: Utbildning till vårdassistent
  • Steg 2: Utbildning till vårdbiträde
  • Steg 3: Utbildning till undersköterska

Samtidigt som deltagarna genomför kurser utifrån yrkespaketet för vård och omsorg, har de förutom SFI/SVA även lektioner med yrkessvenska och obligatoriska pass med studiestöd på arabiska/svenska. SFI-undervisningen genomfördes inledningsvis i ordinarie grupper, men kom senare att istället slås samman till en gemensam klass. Detta har varit framgångsrikt, både socialt, resultatmässigt och har också gett bättre möjligheter att arbeta med infärgning av yrkeskunskaperna. Infärgning kan handla om bearbetning av litteratur från yrkeskursen och fördjupning av yrkesbegrepp på svensklektioner

Projektet genomförs i västra Östergötland. Projektet leds av en projektledare som har projektmedarbetare, sammanlagt en heltidstjänst. Utbildningsinsatsen genomförs efter upphandling, av Mjölby Vuxenutbildning. En styrgrupp bildades med medlemmar från aktuella kommuner (SYV, AME, rektorer Vux), arbetsförmedlingen samt länsstyrelsen. Mjölby har en legitimerad vårdlärare som är flerspråkig och som ansvarar för genomförandet av utbildningen. Projektet finansieras genom utvecklingsmedel från Länsstyrelserna för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (så kallade §37-medel).

Uppföljning sker kontinuerligt med styrgruppen där ekonomi och måluppfyllelse redovisas.

Det här ledde projektet fram till

Projektet är pågående men redan i mitten av projektet går det att se positiva resultat. Här följer några exempel:

  • Flera elever har efter APL använt sina referenser för att söka vikarietjänster.
  • Några elever har sommarvikarierat på sina APL-platser.
  • Alla elever har en ökad progression i sin språkutveckling (i jämförelse med steg 1 och tidigare SFI-studier).
  • Flertalet deltagare har kommit ur långvarigt försörjningsstöd.
  • Deltagarna har mött svenskt yrkesliv genom sina APL-platser och blivit bättre rustade inför eget arbete genom nya APL-placeringar i utbildningen.
  • Utbildningen är nationellt gångbar då det är en reguljär utbildning, det säkerställer anställningsbarhet.
  • Utbildningen behöver inte vara dyrare än reguljära program.

De viktigaste slutsatserna

Projektets resultat visar att det går att utbilda kompetent personal inom vård och omsorg som förstår hur arbetet går till inom svensk vård, och samtidigt öka andelen flerspråkiga medarbetare. Detta bidrar till kompetensförsörjningen i samhället och tar tillvara på den kapacitet som finns hos medborgare. Modersmålsstödet är centralt i arbetet, både genom att ge djup i kunskaperna och genom att ge bättre förutsättningar att lära sig ett nytt språk – samtidigt.

Läs vidare

Kontaktperson

Linda Thörn
Projektledarelinda.thorn@odeshog.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Vuxenutbildning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2020-pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel