Publicerad 12 januari 2022

Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

Genom en strukturerad samverkan mellan språkintroduktion på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har Lidköpings kommun förbättrat arbetet med övergångar för nyanlända elever.

Bakgrund

År 2019 bildades en arbetsgrupp på uppdrag av förvaltningscheferna i Lidköpings kommun. Syftet med gruppen var att hitta vägar för att komma till rätta med svårigheter i övergången mellan gymnasieskolans språkintroduktion och vuxenutbildning. Övergången mellan skolformerna var gropig, elever tog sig inte igenom utbildningen och avhoppen var många. I arbetet identifierades hinder för eleverna, till exempel att de skrevs in på fel nivå i SFI vilket ledde till byten och en lång uppstartsprocess i undervisningsgrupperna. Det fanns också en problematik i att skolformerna hade för dålig kännedom om varandras uppdrag och organisation.

Sommaren 2020 presenterade gruppen sitt arbete och planeringen för implementering inleddes. I januari 2021 var Vägvisaren igång.

Genomförande

Vägvisaren visar vägen

Enheten Vägvisaren är ett nav i arbetet och organiserar de sömlösa övergångarna. Den består av en samordnare, en studie- och yrkesvägledare och en kartläggare. Till enheten har också kopplats studiehandledare på modersmål som arbetar på introduktionsprogram på gymnasiet och vuxenutbildningen. Studiehandledarna arbetar i huvudsak i olika ämnen på gymnasieskolan men också inom SFI för att stötta i kunskapsutvecklingen. De är också delaktiga i kartläggningen av eleverna.

Rutinen ger struktur och tydliga roller

Till stöd för övergångarna har det fastställts en rutin som infattar såväl elevnära aktiviteter som samarbetsformer mellan personal och utvärdering av arbetssätten. I början av varje läsår identifieras de elever som förväntas läsa sitt sista år på gymnasieskolan och det är nu arbetet intensifieras för dessa.

Rutinerna innefattar bland annat:

 • Information till elever på språkintroduktion genom vägledningssamtal, klassinformation om utbildningssystemet och valprocessen, utbildnings- och företagsfrukostar som ger kunskap om möjliga yrkesval och utbildningsvägar.
 • Kartläggning av eleverna genom studieplaner, samtal med mentorer och studie- och yrkesvägledare för underlag från djupintervjuer med elever och vägledningssamtal.
 • Personal från vuxenutbildningen informerar introduktionsprogrammens personal för att de ska få kunskap om Campus Västra Skaraborgs (CVS) verksamheter, regelverk, arbetsformer och förändringar som de behöver för att vägleda eleverna i målgruppen.
 • Berörda elever gör ett studiebesök på CVS i syfte att se lokaler och få allmän information om vuxenutbildningen. ”Fjolårselever” hjälper till för att göra besöket elevnära.
 • Personal från SFI möter personal från språkintroduktion på gymnasieskolan i pedagogiska samtal för att öka förståelsen för varandras verksamheter och bedömningar. Syftet är att i högre grad kunna förbereda eleverna på de arbetsformer som de kommer att möta och att öka likvärdigheten.
 • Skuggning: Aktuella elever ges möjlighet att skugga lektioner på de utbildningar som kan bli aktuella på CVS. Syftet är att få inblick i arbetsformer och nivå.
 • Öppet hus: Eleverna bjuds in till Öppet hus på CVS.
 • De elever som inte når målen för årskurs 9 i svenska som andraspråk (sva) gör ett gammalt nationellt prov för SFI, kurs D, för att eleverna ska få en hjälp att veta vilken nivå på vuxenutbildningen de ska söka till och för att sva-lärarna på språkintroduktion ska få vägledning till att skriva intyg om elevernas kunskapsnivå i svenska.
 • Intest genomförs för att stämma av elevens kunskaper. Utifrån resultatet placeras eleven i den delkurs som motsvarar kunskapsnivån.
 • Dokumentation lämnas över mellan skolformerna.

Övergångar sker till den egna komvux-verksamheten men också till folkhögskola och regionalt yrkesvux, elevens studieplan är i centrum.

Varje år följs arbetet upp och utvärderas tillsammans av Vägvisaren, gymnasieskolan och komvux.

Positiva resultat för både elever och verksamheter

Genom utvärderingarna har framkommit positiva resultat av arbetet. Vägvisaren har lett till sömlösa övergångar där eleverna landar rätt från början vilket skapar lugn och eleverna ges bättre förutsättningar att lyckas i sina studier.

På Vägvisaren är man övertygad att det är synergin av de olika insatserna som ger en bättre övergång. Kartläggningen, test, studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse, stöd av studiehandledare på modersmål ger elever bra förutsättningar. Samverkan och informationsöverföring på ett strukturerat sätt mellan personal i olika skolformer ger goda förutsättningar för skolorna att möta eleverna.

Rutinen kvalitetssäkrar att eleverna får rätt stöd och information i sin övergång från introduktionsprogrammen till vuxenutbildningen. Arbetet har dessutom bidragit till en ökad förståelse för varandras verksamheter (gymnasieskola och komvux).

Studie- och yrkesvägledare

Vi upplever att det sker färre avhopp och omstarter bland SFI-elever då de med hjälp av provresultatet i högre grad placeras i rätt delkurs.

SFI-lärare

På lång sikt förväntas Vägvisaren leda till snabbare etablering och som en konsekvens av detta – minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

De viktigaste slutsatserna

 • Det är centralt att skapa en gemensam rutin med tydliga ansvar och roller
 • Eleven behöver vara i fokus och övergångarna ska fungera så sömlöst som möjligt
 • Studiehandledning på modersmål är centralt för inlärning, för att skapa djup i kunskaper. Det är också viktigt för inlärningen av ett nytt språk.

Kontaktpersoner

Lidköpings Kommun
kommun@lidkoping.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Vuxenutbildning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019-pågår
Verksamhetsområde
Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel