Publicerad 12 mars 2023

Utveckling av cykelleder för rekreation och turism i Skåne

Region Skåne är ledhuvudman, det vill säga har det övergripande utvecklingsansvaret, för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden och efter juni 2023 även för den regionala Cykelleden Skåne. Utbudet av ledinfrastruktur av hög kvalitet har ökat markant under några få års tid i Skåne. Bakom ligger ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete med framgångsfaktorer såsom politisk förankring, bra förstudie och kommunikation.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Region Skåne var sedan många år ledhuvudman, det vill säga strategiskt utvecklingsansvariga, för den 130 mil långa vandringsleden Skåneleden. I samband med att Sydostleden invigdes 2016 och en förstudie kring att knyta ihop Sydostleden och Kattegattleden var klar startade projektet kring att slutföra det som kom att heta Sydkustleden. Sydkustleden är Sveriges tredje nationella cykelled för turism och rekreation som sträcker sig kustnära längs Skånes södra kust. När den stod klar 2019 påbörjades ett nytt projekt kring att utveckla regionala cykelleder i det skånska inlandet. I juni 2023 invigs därmed Cykelleden Skåne.

Fler invånare i rörelse = friskare befolkning

I utvecklingsarbetet har syftet ständigt varit närvarande – att göra naturen och friluftslivet tillgängligt för fler. Fler skåningar i rörelse bidrar till en friskare befolkning med ökat välbefinnande om och minskad risk för sjukdom. Samtidigt är de rekreativa lederna viktiga för inkommande besökare som vill uppleva Skåne på ett hållbart sätt vilket även bidrar till tillväxt för de företag som verkar utmed lederna.

Genomförande

Målsättningen är att skapa en finmaskig, kvalitetssäkrad och attraktiv ledstruktur som lämpar sig både för den vana och den mer ovana cyklisten. En målsättning är även att koppla ihop cykellederna med annan ledbaserad infrastruktur till exempel vandring, mountainbike och kanot genom att dra nytta av de synergieffekter som finns lederna emellan. För detta har det tagits fram en gemensam handlingsplan som sträcker sig fram till 2030 och som inkluderar flera typer av rekreativa leder.

Alternativen kring ledsträckningar var initialt många i utvecklingsprocessen, men då flera väghållare och markägare tackade nej till att ha led på deras vägar så förändrades sträckningen lokalt mycket under processen. Ett tidskrävande arbete som kräver mycket dialog, ödmjukhet och insikt kring att det kanske inte blev precis som projektledaren och kommunen önskade.

Tabell: Insatser, varav flera löper parallellt

Insatser, varav flera löper parallellt

Aktivitet/leverans

Aktör

Tidsåtgång

Dialog ledens sträckning

Kommun/Region Skåne

17 månader

Väghållaravtal

Kommun

9 månader

Skriva ansökan, skicka in till Trafikverket

Region Skåne

3 månader

Ansökan behandlas

Trafikverket

2 månader

Trafiksäkerhetsgranskning

Trafikverket syd

1 månad

Granskning av ansökan

Trafikverkets referensgrupp

2 månader

Beslut om led

Trafikverket syd


Kompletteringar av ansökan

Region Skåne

3 månader

Kommunikationsmaterial (hemsida, trycksaker etc.)

Region Skåne med stöd av kommuner

28 månader

Upphandling av konsult

Trafikverket syd

2 månader

Konsult tar fram vägvisningsplan och vägutrustningsplan

Trafikverket/Region Skåne

4 månader

Granskning av planer

Kommuner/Region Skåne

2 månader

Färdig, förankrad och godkänd vägutrustningsplan

Trafivkerket/Region Skåne/kommuner

1 månad


Entreprenad (utsättning av skyltar)

Trafikverket syd

5 månader

Korrigeringar i fält innan slutgodkännande

Trafikverket syd

1–2 mån

Invigning

Region Skåne/kommuner


Det här har arbetet lett fram till

 • När alla cykelleder står invigda och klara utgör Sydostleden och Sydkustleden tillsammans med Kattegattleden 90 mil av sammanhängande cykelled. Cykelleden Skåne kompletterar med ytterligare 57 mil.
 • En finmaskighet kring ledstruktur har uppnåtts och öppnar tydligare möjligheter för enskilda kommuner att koppla på lokala leder till ledsystemet, vilket uppmuntras.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Säkerställ bra förstudiematerial som förankras hos politiken och som kan användas som bas vid ansökan hos Trafikverket.
 • Skapa tidigt och kontinuerligt engagemang genom tät dialog med kommuner som berörs av lederna.
 • Ta hjälp av den lokala kunskapen för att hitta en optimal sträcka som lever upp till Trafikverkets kriterier.
 • Ta tidig kontakt med en regional kontakt på Trafikverket.
 • Skriv projektavtal och samarbetsavtal som lyfts på ”rätt” nivå, det underlättar med en tidig förankring hos alla samarbetspartners.
 • Ha respekt för att det tar tid att få alla väghållar- och markägaravtal på plats.
 • Ha hela tiden cyklistens behov i fokus!
 • Ha en kommunikationsplan, både inför och efter invigning.
 • Säkerställ att alla samarbetspartners är på det klara kring långsiktigt ansvar och drift. Bara för att det står i ett avtal är det inte säkert att det är närvarande i det löpande arbetet.
 • Kontakta gärna de regioner eller organisationer som har befintliga leder. Det finns mycket att lära av varandra då utmaningarna ofta känns igen från plats till plats.
 • Nyttja Trafikverkets rapport:

  Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning

Fördjupning

Cykelleden Skåne

Skåneleden

Sydostleden och Sydkustleden

Kontaktperson

Lina Jönsson
Projektledare, ledutvecklare Cykelleden Skåne, Sydostleden, Sydkustleden och Skåneleden, Regional utveckling, Miljö och hälsa
Region Skåne
lina.em.jonsson@skane.se044-309 32 79

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Besöksnäring, Folkhälsa, Klimat, Miljö, hälsa, Trafik och infrastruktur
Exempel från
Region
Tidsperiod
2017-pågående.
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel