Publicerad 16 september 2022

Utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap

Borås Stads vård- och äldreförvaltning har arbetat aktivt med insatser för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Utlåning av surfplattor är en del i denna satsning som syftar till att göra seniorer nyfikna, förväntansfulla och trygga i digital teknik.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Folkhälsomyndigheten lyfter i publikationen Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer (2018) att 400 000 personer över 65 år idag lever i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från samhället. En orsak är tillgång till internet och hårdvara, bland annat saknar var femte person (65-85 år) en dator eller smarttelefon.

Borås Stads mötesplatser har under många år erbjudit teknikstöd och utbildning för seniorer. Diskussioner hade påbörjats om möjligheten att nå ännu fler och vilka insatser som skulle kunna motverka digitala utanförskap i samhället.

Med detta som bakgrund initierade vård och- äldrenämnden en förstudie och idén om utlåning av surfplattor växte fram. I april 2020 tog nämnden beslut, med stöd av lagen om vissa kommunala befogenheter, att kostnadsfritt låna ut surfplattor till seniorer som är 75 år och äldre. Satsningen finansierades av tidigare stadsbidrag och utdelningen skulle pågå under två år, därefter skulle en utvärdering göras.

Syftet med satsningen är att bidra till att seniorer blir nyfikna, förväntansfulla och trygga i digital teknik. Användning av rätt teknik på rätt ställe gör det möljigt för seniorer att i större utsträckning kunnaleva ett självständigt liv. Att lära seniorer använda digital teknik kan också möjliggöra sociala kontakter och minska isolering.

Genomförande

Projektet påbörjades under hösten 2020 och pågick till januari 2022. Förvaltning av satsningen kommer att fortsätta fram till 2025. Målet var att upphandla och implementera processer och arbetssätt för utlåning av surfplattor till seniorer i Borås Stad.

Deltagare i projektet

Involverade i projektet på vård- och äldreförvaltningen var kvalitet- och utvecklingsfunktionen med projektledare, verksamhetsutvecklare, kommunikatör samt

IT vård och omsorg som ansvarar för avtalsfrågor, administration av IT-system samt kontakt med leverantör.

Från den förebyggande verksamheten deltog seniorhälsokonsulenter som är de som tar emot anmälan, har kontakten med seniorerna samt planerar och genomför utdelning, introduktion och utbildningsträffar. Projektet har också haft stöd av ekonomi- och juridikfunktioner.

Genomförande av pilot

En pilot genomfördes i maj 2021 med ett antal seniorer för att testa arbetssätt, rutiner, informationsmaterial, utlämning med mera. I piloten fick projektet även ökad förståelse för seniorernas behov och kunde göra anpassningar utifrån det.

Inför att intresseanmälan skulle öppnas upp för första gången spreds information på olika sätt, i verksamheterna, på bibliotek, via pressmeddelande, nyhet på webben och i sociala medier. Information om satsningen har också förmedlats vidare till olika pensionärsföreningar och till stadens bibliotek. Nyheten fick också stor medial uppmärksamhet och seniorer från piloten intervjuades.

Stort initialt intresse

Den 1 september 2021 var det möjligt att anmäla sig via ett webbformulär på Borås Stads hemsida eller via telefon. Intresset var mycket stort och antalet tillgängliga surfplattor tog snabbt slutDet kostar inget att låna surfplattan och den får lånas i tre år. Därefter finns det möjlighet att köpa ut den till ett restvärde.

Utlåningen fördelas jämt över året för att alla som fyller 75 det året ska ha möjlighet att låna en surfplatta .

Det här har arbetet lett fram till

Under 2022 ska totalt 700 surfplattor delas ut. För att kunna se om satsningen uppnått den avsedda effekten har enkäter tagits fram för att få en indikation på deltagarnas kunskapsnivå. Denna enkät följs sedan upp efter ett år. Svaren kommer ligga till grund för kommande utvärdering av projektet.

Introduktionsmaterial och träffar

Under projektets gång har arbetssätt och rutiner kring utdelning, introduktion och utbildning utvecklats. Exempelvis har Seniorhälsokonsulenterna, med hjälp av deltagarna i piloten och leverantören, tagit fram en handbok som nu delas ut till alla som får låna en surfplatta. Ett stöd för att komma igång och materialet finns även digitalt via surfplattorna med tillhörande instruktionsfilmer.

Alla som får låna en surfplatta får en individuell uppstart och introduktion, den är anpassad efter kunskapsnivå och även efter intresseområde för att väcka nyfikenhet och skapa värde för den enskilde.

Seniorerna bjuds också in till utbildningsträffar som hålls regelbundet på mötesplatserna där de tillsammans får möjlighet att lära sig mer om den digitala tekniken. Både vid introduktionen och utbildningsträffarna läggs fokus på tjänster och funktioner som kan underlätta för seniorerna att bli självständiga i vardagen. Exempelvis beställa från apotek eller mataffär, gå in på 1177 för att se sina recept och resa och betala i kollektivtrafiken.

Stort intresse

Satsningen har gett stor uppmärksamhet bland seniorer. Vid varje anmälningstillfälle har det kommit in närmare 4 000 samtal. Seniorer som har fått låna en surfplatta har uttryckt glädje och tacksamhet. Många har också berättat hur de fått mer kontakt med släkt och vänner samt kunnat delta i olika digitala aktiviteter. Även utbildningsträffarna har varit välbesökta och populära samt gett ringar på vattnet då seniorer som inte fått låna en surfplatta ändå efterfrågat liknande utbildningsträffar. Satsningen har även genererat nya besökare till mötesplatserna i staden och många har fått en bra första kontakt med vård- och äldreförvaltningen.

Utmaningar

Det stora intresset har också lett till utmaningar. Antalet surfplattor vid anmälningstillfället har snabbt tagit slut och många har inte fått möjlighet att låna en surfplatta. Det i sin tur har utmynnat i viss besvikelse och därför har medarbetare fått ta emot många synpunkter. Inför varje nytt anmälningstillfälle har detta diskuterats och vilket har resulterat i att göra verksamheten bättre förberedd inför nästa anmälningstillfälle.

Här har Borås Stads växeltelefonister varit viktiga men också andra funktioner som dagligen möter seniorer. I kommunikationen med seniorer har det direkt efter att anmälan stängts, tydligt kommunicerats när nästa anmälningstillfälle sker och hur det går till. Samtidigt har mötesplatsernas ordinarie verksamhet lyfts fram som stöd. Där finns bland annat teknikstöd, utbildningsträffar i digital teknik, möjligheten att ansöka om digitalt stöd i hemmet och välfärdsbiblioteket. Nu kommer satsningen att utvärderas och då kommer även inkomna synpunkter tas med.

Andra utmaningar i satsningen har varit att nå ut till de som verkligen är i behov av att lära sig mer och kunna använda sig av digital teknik. De som idag befinner sig i ett digitalt utanförskap. Här är det viktigt att samverka med andra delar i den förebyggande verksamheten.

Medskick till den som tar del av exemplet

De viktigaste slutsatserna

  • Med många involverade aktörer har projektledning varit en central del för att hålla ihop satsningen och även vägleda mot målet. Projektgruppen har haft regelbundna veckoavstämningar där de gått igenom aktiviteter, planering och uppkomna problem.
  • Då det är en ny typ av satsning har det varit en framgångsfaktor att projektorganisationen varit öppensinnad för att testa och utvärdera olika typer av arbetssätt. Det har underlättat projektets framfart.
  • Seniorhälsokonsulenterna har, med sitt verksamhetsnära perspektiv, kunnat utveckla satsningen i efterhand och utifrån målgruppens behov.
  • Utbildningsträffar har skapat gemenskap och seniorerna har kunnat dela kunskap med varandra.
  • Låt seniorerna synas i kommunikationen om projektet, lyfta fram erfarenheter och reflektioner från målgruppen till målgruppen.
  • Skapa en gemensam bild och kommunikation kring satsningen från alla led i organisationen. Från politiker till ledning, från ledning till verksamhet och från verksamhet till projektorganisation.

Fördjupning

En film från det digitala studiebesöket som hölls i Borås Stad i november 2021. Här beskriver de medverkande satsningen och visar hur det kan gå till.

Lån av surfplatta, YouTube

Podden om välfärdsteknik – avsnitt om digital inkludering i Borås Stad där lån av surfplattor är en del i denna satsning. Ett samtal med verksamhetsutvecklare, seniorhälsokonsulent och en senior.

Digital inkludering i Borås Stad, Podden om välfärdsteknik

Frågor och svar från det digitala studiebesöket, Borås Stad (PDF) Pdf, 225 kB.

Kontaktperson

Linda Svensson Perlstedt
Enhetschef Mötesplatser för seniorer, seniorhälsokonsulenter
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad
linda.perlstedt@boras.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Projekttid 2020-2022. Förvaltning fram till 2025.
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel