Publicerad 20 april 2021

Umeå integrerar jämställdhetsdeklaration i ledning och styrning

Umeå kommun tar stöd i den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) för sitt jämställdhetsarbete. Kommunen har implementerat deklarationens artiklar i sin ordinarie styrning.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå antogs av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR år 2006. Sedan dess har närmare 2 000 kommuner och regioner i Europa ställt sig bakom den, varav 112 svenska kommuner och 18 regioner.

Deklarationen utgör ett politiskt åtagande om att aktivt främja jämställdhet inom den politiska styrningen, som arbetsgivare och som leverantör av välfärdstjänster. Arbetet styrs av sex grundläggande principer, bland annat att jämställdhetsintegrering är den strategi som ska användas för att genomföra deklarationen.

Undertecknaren förbinder sig att inom två år upprätta en handlingsplan för genomförandet. Men jämställdhetsintegrering innebär ju att jämställdhetsperspektivet ska integreras i det ordinarie systemet för ledning och styrning. Hur rimmar det med att göra en separat handlingsplan?

Umeå har löst utmaningen genom att integrera deklarationens artiklar i sin Strategi för jämställdhetsarbete, som i sin tur utgår från kommunens strategiska plan.

Genomförande

Umeå kommun har lång erfarenhet av systematiskt jämställdhetsarbete. Det finns ett särskilt politiskt utskott som ska följa och driva på jämställdhetsarbetet, och det finns personella resurser avsatta som stöd för deras arbete (se lärande exempel Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet).

Kommunfullmäktige antog CEMR-deklarationen 2008. Genom att underteckna deklarationen har kommunens politiska ledning tagit aktiv ställning för jämställdhet och åtagit sig att arbeta för ett jämställt samhälle.

Deklarationens 30 artiklar omfattar den politiska styrningen, arbetsgivarrollen, upphandling av varor och tjänster, utbildning, hälsa, social omsorg, barnomsorg, trygghet, integration, kultur och fritid, bostadsförsörjning, samhällsplanering, med mera.

Strategi för jämställdhetsarbete

2011 antog kommunen en strategi för jämställdhetsarbete (uppdaterad 2017). Strategin bygger bland annat på CEMR-deklarationen och utgör Umeå kommuns handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Strategin har fokus på det som kallas yttre kvalitet, alltså att ge likvärdig service till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar, och att fördela resurser jämställt. Arbetsgivarperspektivet, det som kallas inre kvalitet, omhändertas genom kommunens arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Det övergripande målet för kommunens jämställdhetsarbete är att ”skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.

Alla verksamheter ska bidra till förverkligandet av jämställdhetsmålet genom att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det är varje nämnds ansvar att bryta ner målet till relevanta resultatmått och aktiviteter i den egna verksamheten.

Fem prioriterade områden

I strategin för jämställdhetsarbete beskrivs hur ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i vart och ett av den strategiska planens fem prioriterade områden. Till varje prioriterat område har en eller flera artiklar från CEMR-deklarationen kopplats. Skrivningarna i deklarationen fungerar som inspiration och verktyg för verksamheterna när specifika delmål utarbetas.

Strategin är främst avsedd som stöd för nämnderna i hur jämställdhetsarbete kan arbetas in i den egna nämndens verksamheter och hur egna mål och indikatorer tas fram. En ledstjärna är att jämställdhetsarbetet ska vara relevant för verksamheternas arbete och uppdrag.

De prioriterade områdena är kopplade till artiklar i deklarationen enligt följande:

 1. Goda livsvillkor
  1. Social omsorg och sociala tjänster (artikel 15)
  2. Social integration (artikel 18)
  3. Könsrelaterat våld (artikel 22)
 2. Livslångt lärande
  1. Utbildning och livslångt lärande (artikel 13)
 3. Växande näringsliv och kompetensutveckling
  1. Arbetsgivarrollen (artikel 18)
 4. Välutvecklad ideell sektor
  1. Kultur, idrott och fritid (artikel 20)
  2. Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet (artikel 5)
 5. En god samhällsplanering
  1. Bostäder (artikel 19)
  2. Planering och hållbar utveckling (artikel 24)

Eftersom det övergripande jämställdhetspolitiska målet ska brytas ner i verksamheterna ska det också återrapporteras. På så sätt får jämställdhetsarbetet en naturlig del i revisionen och revisionsrapporten.

CEMR-deklaratonen används i europeiskt projekt

Som första svenska stad någonsin leder Umeå ett projekt inom EU:s program för hållbar stadsutveckling, URBACT. I Gendered landscape har kommunen samlat ett nätverk av europeiska städer. En av utgångspunkterna i urvalet var att städerna har skrivit under CEMR-deklarationen, eftersom det innebär ett formellt åtagande att arbeta med och flytta fram positionerna vad gäller jämställdhetsintegrering. Deklarationens artikel 25 tar dessutom direkt sikte på stadsplanering och lokal planering.

De viktigaste slutsatserna

  • I stället för att upprätta en separat handlingsplan för CEMR-deklarationen kan artiklarna inarbetas i kommunens ordinarie styrdokument.
  • Skrivningarna i deklarationens 30 artiklar fungerar som stöd och inspiration i arbetet med att bryta ner det övergripande jämställdhetsmålet till nämnder och verksamheter.
  • Deklarationen i sig utgör ett politiskt åtagande. Ett övergripande politiskt beslut ger jämställdhetsfrågan bättre genomslag.
  • Kopplingarna till den strategiska planen kan ses som en förstärkning av hur centralt ett jämställdhetsarbete är för att uppnå intentionerna med planen. De artiklar ur CEMR-deklarationen som är knutna till varje prioriterat område kan ses som konkretiseringar av vad som behöver göras för att nå kommunens jämställdhetsmål.

  Kontaktpersoner

  Linda Gustafsson
  Jämställdhetsstrateg
  Umeå kommunlinda.gustafsson@umea.se

  Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om exemplet

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2008 - pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati

  Lärande exempel

  SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

  Gå till alla lärande exempel