Publicerad 9 februari 2022

Samverkan för en roligare fritid och friskare barn

I Kungsbacka arbetar Friskvårdsgruppen för att barn med obesitas ska få ökat självförtroende och självkänsla. Genom regional och kommunal samverkan på bred front och i nära samarbete med civilsamhälle och näringsliv erbjuds barnen massor av roliga aktiviteter som främjar hälsa och tro på den egna förmågan.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

De senaste decennierna har barnfetma, obesitas, ökat i samhället. I enstaka fall beror det på bakomliggande syndrom, ämnesomsättningsrubbningar eller på läkemedel som förskrivs mot olika tillstånd. Den största orsaken till obesitas går dock att finna utifrån ökad tillgänglighet och omfattning av livsmedel samt att vi rör oss mindre än tidigare. Vi har alla olika genförutsättningar som avgör våra anlag för fetma, men med dagens levnadsvanor exponeras fler individer än tidigare för risken att faktiskt utveckla fetma.

Obesitas kan leda till stora hälsorisker för individen över ett livsförloppsperspektiv. Lågt självskattad hälsa och stigmatisering kan orsaka ofrivillig ensamhet och påverkar ofta skolnärvaron. Svensk forskning visar att endast 55 % av barn med obesitas går ut gymnasiet med fullgoda betyg. Syftet med projektet är att minska de samhälleliga klyftorna i hälsa då barnfetma, obesitas, drabbar ojämlikt i samhället. I socioekonomiskt svagare grupper är förekomsten störst och då obesitas innebär stora påfrestningar på hälsan, påverkas även medellivslängden. För att uppnå jämlika möjligheter att leva ett långt och friskt liv behöver insatser ske så tidigt som möjligt för att främja förutsättningarna för god hälsa.

Ett samverkansprojekt mellan Kungsbacka kommun och Region Halland startades som ett pilotprojekt 2008 och integrerades i ordinarie verksamhet 2011. Syftet med samverkan var att barnen och deras familjer ska få den hjälp som behövs för ett friskare liv. Målet är även att stärka barnens självkänsla då obesitas innebär att leva med ett normbrytande utseende. En Friskvårdsgrupp etablerades tack vare regional och kommunal samfinansiering och samverkan på bred front.

Genomförande

När barn med obesitas och annan samsjuklighet upptäcks får barnet och föräldrarna träffa ett multidisciplinärt team på Barnkliniken. De arbetar främjande och dömer inte barnet utan bidrar med sin kunskap för att skapa förståelse för att minska belastningen på barnets kropp. Utifrån var och ens unika situation hjälper teamet sedan till med viktminskning och att bryta stigmatisering. Att sätta in insatserna tidigt i livet ger mycket goda långsiktiga resultat. Barnen remitteras sedan från Barnkliniken till kommunens Friskvårdsgrupp. Där planerar koordinatorn aktiviteter tillsammans med barnet och kollegor, inom ramen för barnkonventionen.

Friskvårdsgruppen har utvecklat arbetet i nära samarbete med patientföreningen Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek, som är en ideell organisation för frågor om övervikt och obesitas/fetma. I Friskvårdsgruppens team ingår kommunala koordinatorer, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter/fritidsledare och medarbetare från Kulturskolan. Arbetet sker även i nära samverkan med förskola, skola och gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, barnmottagningen, Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP och habiliteringen. Samtliga aktörer arbetar tillsammans runt barnet. Kungsbacka kommun ansvarar för att hålla samman det övergripande perspektivet på barnet.

I nära samarbete med barnkliniken får barnen sedan testa de aktiviteter de önskar tillsammans med Friskvårdsgruppen. Rörelseglädje och kost är centrala delar av upplägget, Kommuner erbjuder cirka 15 olika åldersanpassade aktiviteter i veckan. Det sker i nära samverkan med aktörer ur civilsamhället och det lokala föreningslivet. Dessa aktiviteter är gratis och tillgängliga för barnen veckans alla dagar, även under helgeh lov. Frukt och grönt som barnen får under aktiviteterna sponsras av det lokala näringslivet. I samarbete med områdeslokaler och fritidsverksamhetens ungdomskonsulenter kan barnen ägna sig åt konst, pyssel och matlagning.

För att minska ojämlikheten i hälsa i befolkningen är utbildning en avgörande faktor. Då många av barnen har problem med skolnärvaro erbjuds barnen även att få tillgodoräkna sig de aktiviteter de genomför och som passar inom ramen för skolämnet Idrott och hälsa. Då kan de nå godkända betyg i en anpassad trygg och lugn miljö som fortfarande följer läroplanen.

Friskvårdsgruppen arbetar enligt Health Action Model, HAM. Det innebär att gruppen arbetar med barnets självförtroende och självkänsla. Målet är att åstadkomma beteendeförändring, känsla av autonomi, egenmakt, empowerment och känsla av sammanhang, KASAM, genom upplevd hanterbarhet, delaktighet och meningsfullhet. Arbetet innefattar hela familjen, så föräldrastöd ingår som en del av insatsen. Dagens föräldrar har massor av kunskap om hur en hälsosam livsstil ser ut avseende kost och rörelse. Av olika anledningar kan det vara svårt att få till det i vardagen, därför tränas familjen praktisk i stället för att tillhandahålla ännu mer ensidig undervisning och textmaterial. Genom att laga mat övar familjerna på tallriksmodellen och portionsstorlekar, och genom att servera frukt och grönt på aktiviteterna läggs grunden till godare vanor.

Det här har arbetet lett fram till

Inom region Halland ingår 130 barn i Kungsbacka och 50 barn i Laholm. Barnen har remitterats från barnklinik till insatser inom ramen för kommunens Friskvårdsgrupp. Motsvarande verksamhet i kommunal regi sker genom en så kallad aktivitetsgrupp. Det gäller 100 barn i Kungsbacka Elevhälsan, habiliteringen, individ- och familjeomsorgen, BUP och 25 barn i Laholm som i stället remitterats in från socialtjänsten.

Utifrån uppföljning av en grupp barn och unga där 50 % hade stöd från socialtjänsten har närmare 80 % tagit sig igenom gymnasiet med godkända betyg. I de årliga utvärderingarna som kommunen genomför med barnen själva uppger de att insatsen resulterat i:

  • vänner
  • ökad självkänsla
  • förbättrad upplevd och faktisk hälsa
  • tro på sin egen förmåga.

De viktigaste slutsatserna

För att möjliggöra en jämlik hälsa för barn med komplexa behov och för att bättre anpassa insatserna till barn och unga ser teamet behov av ökad digitalisering. Både digitalisering för bättre samverkan på tvärs över region och kommun, men även gentemot familjer och barn för bättre kommunikation och service. Det behövs för att kunna nå och hjälpa de som mest behöver stödet.

En sådan här satsning kräver prestigelös samverkan utanför stuprören och mellan olika aktörer. Det kräver också modiga beslutsfattare som tänker holistiskt och långsiktigt. Det innebär att politiker och tjänstepersoner förstår värdet av ökad hälsa och välbefinnande för barn och deras familjer, samt kan föreställa sig framtida hälsovinster och kostnadsbesparingar för sin kommun och region.

För att genomföra ett sådant här projekt är ytterligare ett tips att utgå från verksamheter och strukturer som redan finns och anpassa utifrån de önskemål och behov som barnen själva och deras familjer uttrycker. Jobba alltid utifrån barnets perspektiv – för barnets bästa.

Fördjupning

Det finns fördjupande material tillgängligt på Kungsbacka kommuns egen hemsida, och en tydlig och informativ film som förklarar projektet.

Aktiviteter för barn och unga med sjukdomen fetma, Kungsbacka kommun

Kontaktpersoner

Anne Börjesson
Utvecklare, Utveckling och Social Hållbarhet Kungsbacka kommun
anne.borjesson@kungsbacka.se

Lovisa Sjögren
Barnläkare, ansvarsområde barnfetma, Region Halland
lovisa.sjogren@regionhalland.se

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Folkhälsa, Förskola, Nära vård
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Projekt 2008- 2010. Nu integrerat i ordinarie verksamhet.
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Kultur och fritid, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel