Publicerad 12 mars 2023

Landvetter Södra – en kommande världsutställning?

I Härryda pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt kallat Landvetter Södra av ett kommunalt bolag som bildat konsortium med flera privata aktörer. Hållbarhet och innovation är viktiga delar av projektet som ska genomföras på obruten mark. Målet är högt ställt – Landvetter ska bli hemvist för en kommande världsutställning!

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Landvetter Södra är en exploatering på obruten mark som drivs genom det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Det planeras för 25 000 nya invånare i 10 000 bostäder och ett större antal arbetsplatser. Detta betyder att Landvetter Södra är Härryda kommuns största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Det råder bostadsbrist i kommunen som också ligger strategiskt nära Göteborg, så de nya bostäderna behövs. Tidigare fanns en förhoppning om en station vid den tänkta höghastighetsbanan. När denna möjlighet försvann blev en viktig förutsättning istället en framtida anslutning till den kommande utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Nu är det inte klart hur det kommer gå med denna, men projektet följer noggrant utvecklingen av Götalandsbanan.

En innovativ, internationell, mänsklig och modern stad

Stadsutvecklingsprojektet började redan 2012 då kommunen köpte mark. Några år senare, 2018, bildades bolaget med ett ägardirektiv som slår fast att man ska skapa en hållbar stad från grunden och göra den innovativ, internationell, mänsklig och modern. Bolaget har nu tre anställda – en vd, en kommunikations- och marknadsansvarig och en projektledare. Dessa jobbar också nära kommundirektören.

Just nu består området till största del av skog och det finns stora höjdskillnader inom området som gör mobilitetsfrågan extra viktig.

Genomförande

För att genomföra den första etappen av Landvetter Södra har det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB bildat ett konsortium med Härryda kommun och byggaktörer. Intresset för att bygga i området är stort och en urvalsprocess med mycket fokus på byggaktörernas hållbarhetsambitioner genomfördes inför den första etappen som är tänkt att innefatta cirka 4 500 bostäder. 2019 valdes sex företag ut i en tidig markanvisningstävling. De vet dock inte vilken mark de kommer anvisas, bara att de kommer anvisas. Detta skapar ett större intresse bland alla aktörer för hela området.

Det finns en bred samsyn kring projektet i den kommunala politiken – såväl majoritet som opposition är positiva även om det också finns mer skeptiska partier. Skepsisen handlar om ett ifrågasättande av att bygga på skogsmark. Den breda samsynen som ändå finns skapar stabilitet vilket förenklar då det är så långa ledtider och projektet fortfarande är i ett tidigt skede.

Politikerna har satt en högt uppsatt vision för området – det ska bli en världsutställning! Projektet har också ambitiösa ramdokument som utgår från Agenda 2030-målen och Klimat2030 som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram.

Innovation – ett verktyg för hållbarhet och modern arkitektur

Innovation är prioriterat i projektet och bolaget har tagit fram en innovationsstrategi och i det arbetet inspirerats av hur man gjort i Liverpool, Australien. Man samarbetar bland annat med Sydkorea, som Härryda kommun har signerat ett så kallat systerstadsavtal med. Innovation ses som ett verktyg för hållbarhet, men även för modern arkitektur. Just nu pågår bland annat ett innovationsprojekt tillsammans med Chalmers inom digital tvilling, Digital Twin Cities Center, som bolaget hoppas kunna använda som ett planeringsverktyg som underlag för beslut men också för visualisering av olika delar av stadsutvecklingen. Bolaget vill kunna tillföra värden såsom biologisk mångfald men också solceller och att området så långt det går kan bli självförsörjande på el.

Nya mobilitetslösningar – viktigt för låg klimatpåverkan

När det kommer till minskad klimatpåverkan vill konsortiet bland annat jobba med nya mobilitetslösningar – särskilt eftersom den önskvärda tågstationen verkar dröja. Klimatfrågan hänger också ihop med att se processen som iterativ. Konsortiet testar sig fram och planerar att bygga flexibla lösningar som samtidigt är robusta inför exempelvis hundraårsregn. Ambitionen är också att uppnå massbalans – alltså att försöka använda schaktmassor inom området.

I december 2022 enades konsortiet kring en intern målbild för hur projektet ska formas. Dessutom finns en hållbarhetsstrategi som pekar ut vissa områden som strategiskt viktiga. Konsortiet jobbar just nu med en strukturplan för de norra delarna av området som ska leda till detaljplaner. Konsortiet funderar kring nyckeltal om vilken service och vilka funktioner som behövs, hur attraktionskraft ska skapas för att locka till sig människor, hur de ska jobba med ett barnperspektiv och ta tillvara på närheten till naturen.

Dialog nödvändigt för att nå konsensus

Konsortieformen innebär att konsensus behöver nås om målsättningarna. Dialogprocesser är därmed en viktig del av arbetet med stadsutvecklingsprojektet. Det finns en styrgrupp, en projektgrupp, arbetsgrupper vid behov och så har konsortiet även tillsatt en processledare som jobbar på uppdrag av alla parter. I styrgruppen finns en aktiv och delaktig representation av politiker och just nu diskuteras sådant som skolor, att det kan bli svårt att bryta ett bilberoende och att 150-metersstaden är ett intressant koncept. Konsortieformen gör även att fler aktörer än kommunen är med och delar på kostnader för exempelvis utredningar. För att kostnaderna inte ska dra iväg jobbar man med succesiv kalkylering för att säkerhetsställa en ekonomi i balans.

Det här har arbetet lett fram till

Stadsutvecklingsprojektet är fortfarande i ett tidigt skede och just nu jobbar konsortiet med strukturplan och förankring av den antagna målbilden. Några framgångsfaktorer så här långt är:

 • Exploateringen drivs genom det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB som i sin tur har bildat ett konsortium med Härryda kommun och flera byggaktörer. Konsortieformen gör både att många idéer kommer på bordet och att fler aktörer än kommunen är med och delar på kostnader för exempelvis utredningar.
 • Intresset för att bygga i området är stort och en urvalsprocess med mycket fokus på byggaktörernas hållbarhetsambitioner har genomförts.
 • En tidig markanvisningstävling användes för att knyta byggaktörer till området. De vet dock inte vilken mark de kommer anvisas, bara att de kommer anvisas. Detta skapar ett större intresse bland alla aktörer för hela området.
 • Det finns en bred samsyn kring projektet i den kommunala politiken – såväl majoritet som opposition är positiva även om det också finns mer skeptiska partier. Den breda samsynen skapar stabilitet vilket förenklar då det är så långa ledtider.
 • Politikerna har satt en högt uppsatt vision för området – det ska bli en världsutställning! Detta känns peppande för de som jobbar med projektet.
 • Stadsutvecklingsprojektet har ambitiösa ramdokument som utgår från Agenda 2030-målen och Klimat2030 som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram.
 • Innovation är viktigt i projektet och man har tagit fram en innovationsplan.
 • Eftersom många aktörer är inblandade i alla steg har dialogprocesser blivit en viktig del av arbetet med stadsutvecklingsprojektet.

Utmaningar

 • Några svårigheter så här långt är oklarheten i huruvida området kommer få en tågstation eller ej
 • visst motstånd mot att bygga på skogsmark
 • det finns stora höjdskillnader inom området vilket kommer göra mobilitetsfrågan klurig
 • att nå konsensus kring alla målsättningar.

Fördjupning

Landvetter södra

Kontaktperson

Maria Ådahl
Vd
Landvetter södra utveckling
maria.adahl@landvettersodra.se

Amanda von Matern
Kommunikations- och marknadsansvarig
Landvetter södra utveckling
amanda.vonmatern@landvettersodra.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019-pågågende
Verksamhetsområde
Innovation, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel