Publicerad 12 december 2022

Kommunen tar täten för att Lund ska vara klimatneutralt senast 2030

Kommunfullmäktige i Lund siktar på att Lunds kommun ska vara klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030. För att nå dit behöver kommunorganisationen vara ett föredöme och samverka brett med olika samhällsaktörer. En ledstjärna är att arbeta transparent och på ett sätt som är vetenskapligt förankrat.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Sedan flera decennier har Lunds kommun bedrivit ett långsiktigt klimatarbete med tydliga målsättningar. En viktig milstolpe passerades 2020, då målet från 2010 om att halvera utsläppen av växthusgaser mellan 1990 och 2020 uppnåddes. En framgångsfaktor bakom måluppfyllelsen har varit en god kännedom om målet i hela kommunkoncernen och ett etablerat nätverk av miljösamordnare och miljöombud i kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet bakom minskningen består både av åtgärder som gjort kommunorganisationen fossilbränslefri till drygt 99 procent och av åtgärder som underlättar för invånare och företag att minska sin klimatpåverkan. En strukturerad uppföljning och oberoende granskning av kommunens klimatpolitiska råd har tydliggjort när det funnits behov av skärpta insatser.

Kännedom om kommunens mål har bland annat spridits genom:

 • Årlig hållbarhetsredovisning som presenteras på en hållbarhetsdag
 • Regelbundna träffar för miljösamordnare
 • Årlig inspirationsdag och grundutbildning för miljöombud
 • Årlig rapport från kommunens klimatpolitiska råd

Genomförande

Kommunens styrning på klimatområdet ingår i ett större sammanhang. En policy tydliggör kommunkoncernens förhållningssätt till Agenda 2030 och de globala målen samt definierar Lunds principer för hållbar utveckling. Policyn är en vägledning i förverkligandet av kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. I Lunds policy för hållbar utveckling står att:

 • Lunds kommun är ledande inom hållbar utveckling
 • Kommunkoncernen arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar hållbarhetsarbetet med hög kunskapsnivå
 • Kommunkoncernen arbetar innovativt, målinriktat och systematiskt för en hållbar utveckling
 • Kommunkoncernen samverkar aktivt med andra offentliga aktörer, lärosäten, näringslivet och civilsamhället för att utveckla det hållbara samhället
 • Kommunkoncernen arbetar transparent och kommunicerar såväl internt som externt för att engagera medborgare och medarbetare i Lunds kommun

Utifrån Lunds policy för hållbar utveckling definieras kommunfullmäktiges mål inom klimatområdet i programmet för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko. Kommunstyrelsen har ansvar för samordning av genomförande och uppföljning av LundaEko enligt en definierad styrprocess. För att uppnå målen i LundaEko finns stöd i form av miljöledning, kommunikation och it-system för uppföljning. Dessutom finns ett antal relaterade styrdokument med åtgärder och handlingsplaner. Samverkan sker inom organisationen och med andra samhällsaktörer för att nå målen.

Det här har arbetet lett fram till

Halvering av utsläppen – men takten måste öka

Utsläppen av växthusgaser har halverats mellan 1990 och 2020 och kommunens egen verksamhet är nu till över 99 procent fossilbränslefri. Den årliga uppföljningen visar dock att takten i klimatomställningen i hela kommunen måste öka om målet ska nås till 2030.

År 2018 instiftade kommunstyrelsen Lunds kommuns klimatpolitiska råd, som består av forskare från Lunds universitet och SLU Alnarp, med uppdrag att oberoende granska kommunens klimatarbete. Rådet har sedan dess årligen levererat rekommendationer på förbättringar.

Att-göra-lista för alla inblandade aktörer

Sedan 2019 bedriver kommunen projektet Klimatneutrala Lund 2030. Projektet består av ett intensivt samarbete mellan Lunds kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och engagerade medborgare. Klimatutmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står i fokus och hittills har flera konkreta lösningar och idéer tagits fram och börjat förverkligas. Bland annat har en att-göra-lista tagits fram, vilken beskriver de åtgärder stadens olika aktörer gemensamt har prioriterat som viktigast för Lund att fokusera på härnäst för att kommunen ska lyckas bli klimatneutral till år 2030.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • För att nå ambitiösa klimatmål behövs en bred förankring i organisationen och en politisk samsyn om riktningen som står sig över valår.
 • Uppföljningen av resultat måste leda till åtgärder om det visar sig att omställningstakten inte är tillräcklig.
 • Vetenskaplig granskning av mål och metoder ger ökad trovärdighet och motivation i arbetet.
 • För att främja innovativa lösningar inom teknik, organisationsformer, affärsmodeller med mera behöver organisationen lära av sina misstag och glädjas åt sina framgångar.
 • Det är värdefullt att kommunorganisationen går före i sin egen verksamhet, men för att kommunen ska nå sina mål för det geografiska området krävs åtgärder utanför kommunens direkta rådighet. Genom att samverka och skapa förutsättningar för invånare och företag kan målen nås.

Fördjupning

Ett klimatneutralt Lund, Lunds kommun

Alla lärande exempel inom klimat

Läs vidare

Kontaktpersoner

Thea Ohlander Arfwidsson
Projektledare
Klimatneutrala Lund 2030thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Linda Birkedal
Miljöstrateg
Lunds kommunthea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Innovation

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel