Publicerad 13 december 2022

Kommunala klimatlöften i ett Västra Götaland som ställer om

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling av västsvenska aktörer som tillsammans verkar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunala klimatlöften är en satsning inom ramen för kraftsamlingen riktad mot länets kommuner för att öka takten i arbetet med att minska utsläppen. Klimatlöftet för företag är en liknande satsning riktad till näringslivet och som projektleds av Västsvenska handelskammaren.

Bakgrund

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska regionen vara fossiloberoende. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030Västra Götaland ställer om” samlas företag och branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra till en klimatsmart omställning i regionen. Dessa aktörer har möjlighet att bli undertecknare av Klimat 2030, och ställer sig då bakom klimatmålet och får i gengäld stöttning i sitt omställningsarbete. Kraftsamlingen processleds och fungerar som gemensam strategi för Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vid en enkät riktad till undertecknare framkom att det framför allt var kommunerna som efterfrågade ett utökat stöd. Då påbörjades satsningen Kommunernas klimatlöften som ett svar på det behovet.

Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är en satsning riktad till länets kommuner i syfte att minska kommunernas utsläpp. Initiativet har pågått år 2021 och 2022, och nu har Kommunernas klimatlöften 2024–2026 påbörjats för att ta ytterligare steg under mandatperioden. Genom ett konkret paket bestående av 30 åtgärder, så kallade klimatlöften, erbjuder Klimat 2030 stöd av klimatexperter (Klimat 2030:s så kallade samordnare) inom varje löfte. De 30 klimatlöftena för genomförande under 2024–2026 är:

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

Frivilliga löften

Kommuners deltagande bygger på frivillighet och länets alla 49 kommuner valde att delta 2022. Under hösten 2023 har kommunstyrelsen i respektive kommun tagit beslut om vilka av de 30 nya klimatlöftena som ska genomföras med start 1 januari 2024. Kommunernas resultat kommer att följas upp årligen.

Satsningen projektleds genom projektfinansiering till Energikontor Väst. Satsningen är en del av Klimat 2030 som projektleds av Länsstyrelsen och VGR.

Lärdomarna leder vidare till klimatlöften för företag

Utifrån lärdomarna från Kommunernas klimatlöften startades Klimatlöftet för Företag hösten 2023. Syftet är att stötta små och medelstora företag i deras klimatarbete så att klimatpåverkan i Västra Götaland minskar, samtidigt som företagen stärka sin gröna konkurrenskraft. Det handlar om att underlätta för företag att ställa om och förbereda dem för de önskemål och krav som kunder, finansiärer och nya regelverk successivt ställer.

Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

De som deltar i Klimatlöftet för företag kommer, liksom kommunerna, få expertstöd för att genomföra de löften man antagit. Klimatlöftet är utformat för att passa företag med mellan cirka 10 och 250 anställda, men även andra företag är välkomna!

Klimatlöftet är ett ettårigt projekt inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” i samverkan med Företagarna och med projektledning av Västsvenska handelskammaren. Delfinansiering sker från Västra Götalandsregionen.

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis webinarier, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023 till och med september 2024. Beslut om eventuell fortsättning på projektet kommer tas efter att försöksåret utvärderats.

Det här har arbetet lett fram till

Inom kommunernas klimatlöften 2021 och 2022 genomförde kommunerna i Västra Götaland klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Inför 2024–2026 har i princip alla 49 kommuner i Västra Götaland kommit in med klimatlöften, totalt omkring 800 löften.

Hittills har initiativet gett olika kringliggande effekter som att kommunerna i Västra Götaland i större utsträckning idag har ett strukturerat klimatstrategiskt arbete och ökat sina resurser för att jobba med dessa frågor. Flera mindre kommuner har anställt sin första miljöstrateg.

Inom Klimatlöftet för företag har 92 företag antagit sammanlagt 619 klimatlöften och under hösten 2023 genomfördes drygt 20 stödwebinarier. Än så länge är det för tidigt att dra slutsatser kring initiativet.

En beräkning av klimatnyttan kommer göras för båda initiativen, dels för att få en uppskattning av potentialen om alla antagna löften genomförs, dels för att kunna utveckla löftena så att klimatnyttan ökar och inte minst få en bild av projektens slutresultat efter deltagarna redovisning.

Medskick till den som tar del av exemplet

De viktigaste slutsatserna

Utpekade lärdomar och framgångsfaktorer har identifierats och sammanfattas:

 • Löftena är frivilliga
 • Kräver beslut i kommunstyrelsen
 • Konkreta och välkända åtgärder
 • Vara utmaning både för stora och små kommuner
 • Tillsammans – Inte tävla eller hänga ut någon
 • Trovärdigt - Beräkna klimatnyttan
 • Erbjuda stödwebbinarier/tydliga stödformer
 • Kräv rapportering, men var inte kontrollerande
 • Fira framgångar

Fördjupning

Klimatlöften, Klimat 2030

Klimatlöftet för företag, Västsvenska handelskammaren

Läs vidare

Kontaktpersoner

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg,
Länsstyrelsen i Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se010-224 46 83

Lise Nordin
Klimatsamordnare
Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se0739-672990

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel