Publicerad 20 januari 2021

Jämställdhetspris driver förändring

Många organisationer delar ut jämställdhetspris för att belöna goda insatser och sprida positiva exempel. Men kan priset i sig också leda till ökad jämställdhet? Här beskrivs några olika pris, vad som belönas och vilka erfarenheter som dragits för att det ska sprida positiva ringar på vattnet.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Många kommuner och regioner har instiftat jämställdhetspris för att belöna särskilda insatser och sprida goda exempel. Några ger pris till verksamheter inom den egna organisationen, andra belönar också privata eller ideella verksamheter inom sitt geografiska område. Här kan du läsa om Forum Jämställdhet, Region Norrbotten, samt kommunerna Uppsalas och Eskilstunas årliga jämställdhetspris, om deras urvalskriterier, erfarenheter och resultat.

Genomförande

Uppsala kommun

Uppsala kommuns jämställdhetspris syftar till att uppmärksamma inspirerande exempel och skapa incitament för verksamhetsutveckling inom kommunkoncernen. Priset går till en verksamhet som utvecklat metoder och arbetssätt som främjar och stärker jämställdheten i kommunen. Prissumman är 25 000 kronor som kan användas för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Verksamheterna nominerar sig själva via ansvarig chef. Juryn består av politikerna i kommunens jämställdhetsråd, underställt kommunstyrelsen. För att lyfta fram fler nominerade väljer juryn ut tre finalister innan slutlig prismottagare utses. Jämställdhetsrådet kan också lämna ett hedersomnämnande.

Priset delas ut i anslutning till den 8 mars. Kommunen gör interna och externa kommunikationsinsatser för att skapa publicitet kring pristagaren och de övriga finalisterna.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har delat ut jämställdhetspris sedan 2007. Priset ges till organisation, förening, företag eller person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor. Kommunen delar också ut ett hedersomnämnande till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetar för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter. Kommunens politiska jämställdhetsberedning är jury.

Region Norrbotten

Region Norrbottens jämställdhetspris har delats ut sedan 2015 för att uppmärksamma goda jämställdhetsarbeten inom regionen. Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner kan själva ansöka via en anmälningsblankett på internet. Politiska partier/organisationer kan inte söka. Priset ges till genomförd eller pågående jämställdhetsinsats, inte till planerat arbete.

Vinnaren uppmärksammas vid den årliga jämställdhetsdagen och priset är 100 000 kronor. Nomineringar och prisutdelning sker i samverkan mellan region, länsstyrelse, Norrbottens kommuner och Luleå tekniska universitet.

Svenska jämställdhetspriset

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som delas ut av Forum Jämställdhet till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Alla kan nominera sin egen eller annan organisation till priset, privat eller offentlig. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande.

Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och sprida goda insatser och exempel på jämställdhetsintegrering, för att på så sätt inspirera fler organisationer att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Priset syftar även till att höja statusen på jämställdhet som politik- och kompetensområde.

Exempel på bedömningskriterier

Kriterier för att erhålla de olika jämställdhetspriserna skiljer sig åt. Nedan följer några exempel på bedömningskriterier.

 • I vilken utsträckning som arbetet bidrar till att förverkliga ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen
 • Arbete för att uppfylla kraven i artiklar och principer i CEMR-deklarationen
 • Ett aktivt arbete som engagerar och inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete
 • Ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet och dess positiva effekter
 • Motverka fördomar, stereotyper och exkluderande normer om kön ur ett intersektionellt perspektiv
 • Visa på nytänkande och systematik
 • Uppvisa en effekt, alltså hur stor skillnad pristagaren gjort för jämställdhet i samhället och/eller för organisationens målgrupp
 • Arbetets långsiktighet, på vilket sätt bidraget gjorts till en del av organisationens ordinarie verksamhet
 • Verksamhetens mål- och budgetuppfyllelse, samt att det inte kommit klagomål eller anmälningar mot verksamheten

Vilka resultat ger priset?

Att dela ut pris kostar både tid och pengar. Förutom prissumman krävs kommunikationsinsatser för att göra priset känt, ansökningar ska handläggas och bedömas, en jury ska arbeta med urval och utse en vinnare. Är det värt besväret? Ja, tycker företrädare för de fyra organisationerna.

Uppsala kommun

Uppsala kommuns erfarenhet av att ha ett instiftat jämställdhetspris är att det lyfter verksamhetens medarbetare och skapar stolthet kring deras insatser. Nominerade förbinder sig också att bidra till spridning av sitt arbete, till exempel på interna seminarier eller på film.

Kommunen menar att priset ökar motivationen för fortsatt utveckling. Det märks genom att många nominerade söker på nytt för att visa hur de utvecklat arbetet vidare. Det finns också exempel på spridning mellan förvaltningar, till exempel har fritidsförvaltningens pris för arbetet med förenings- och hyresbidrag inspirerat kulturnämnden till att se över sitt arbetssätt.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun fick motta Svenska jämställdhetspriset 2017 och firade ett helt år efteråt. Invånarna bjöds på tårta på torget utanför rådhuset. En turné med bland annat jämställdhets-quiz genomfördes på köpcenter i olika stadsdelar. Olika verksamheter fick ha prispokalen och motta tårtcheckar från kommunkontoret efter inskickade exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete. Arbetet fick på det sättet positiv uppmärksamhet och kommunen fick många nya exempel på pågående jämställdhetsarbete inom sina förvaltningar och bolag.

Kommunens eget jämställdhetspris ger också positiv uppmärksamhet lokalt såväl som nationellt. Exempelvis blev Eskilstuna golfklubb (prisvinnare 2018) uppmärksammad nationellt för sitt arbete med att tillgängliggöra sporten för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Region Norrbotten

Region Norrbotten ser de senaste årens ökning av ansökningar från ideella och privata aktörer som ett tecken på att jämställdhetsfrågan fått ökad spridning. Regionen ser detta som en överlevnadsfråga för kompetensförsörjning och tillväxt eftersom många kvinnor väljer att flytta från regionen. Priset år 2020 till Pajala Hockey Club kan fungera som en förebild för många andra föreningar i Norrbotten. Klubben arbetar kontinuerligt med att både flickor och pojkar ska kunna ägna sig åt ishockey på lika villkor och därmed bryta traditionella könsmönster.

Svenska jämställdhetspriset

För Forum jämställdhet är Svenska jämställdhetspriset viktigt för att kunna belöna personer och verksamheter som kämpar och har uthållighet. Dessa får sällan uppmärksamhet men här ges de en bekräftelse på att de gör skillnad. De får också plats på följande års konferens där de kan sprida sina erfarenheter.

Medskick till den som tar del av exemplet

Det är viktigt att kommunicera att priset finns för att få många bra nomineringar att välja mellan. Utnyttja prisudelningen för att göra priset känt. Ett bra tips är att samarbeta med andra organisationer och uppmana verksamheter som gör ett bra arbete att själva söka.

Ett annat tips är att rikta kommunikationen mot chefer för att få dem att nominera och lyfta frågorna. Uppsala har bland annat gjort en film med en chef som vänder sig till andra chefskollegor.

Passa på att prata om priset i samband med andra löpande aktiviteter så att det hålls levande hela året.

Det är viktigt med ”timing”. En organisation där det finns konflikter som bottnar i ojämställdhet kan känna stöd av ett pris. Det motsatta kan också ske, att konflikten kan spädas på.

En viktig avvägning är att lyfta olika typer av organisationer, offentliga såväl som näringsliv och ideell sektor.

Fördjupning

Uppsala kommuns riktlinje för jämställdhetspris

Eskilstuna kommuns jämställdhetspris

Region Norrbottens jämställdhetspris

Svenska jämställdhetspriset

Kontaktpersoner

Kristina Eriksson
Uppsala kommun
kristina.eriksson4@uppsala.se

Sara Engström
Region Norrbotten
sara.engstrom@norrbotten.se

Anna Fridell
Eskilstuna kommun
anna.fridell@eskilstuna.se

Svenska jämställdhetspriset
Forum Jämställdhet
info@forumjamstalldhet.se

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2007 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel