Publicerad 11 februari 2024

Jämställdhet i nytt styr- och ledningssystem

När individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun utvecklade ett nytt styr- och ledningssystem passade de på att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Modellen kallas för Huset, ett namn som står för stabilitet och hållbarhet.

Bakgrund, syfte, mål

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nordmaling hade många utmaningar: hög personalomsättning och sjukfrånvaro, bristfälliga rutiner, otydliga roller, mandat och styrning. I förlängningen kunde det utgöra ett hot mot rättssäkerheten och ledde till ideliga brandkårsutryckningar.

Under 2021 påbörjade förvaltningen arbetet med att ta fram en ny organisation. Utgångpunkten var den politiska ledningens långsiktiga mål om en hållbar och jämställd kommun som tar tillvara barnens rättigheter, liksom den gemensamma ambitionen om ökad kvalitet i alla delar av förvaltningen.

Film Jämställdhetsarbetet i Nordmaling

Målgrupperna för filmen är politiker, chefer och medarbetare inom socialtjänsten. I filmen beskrivs Nordmalings arbetsprocess från utgångsläget, insatser och resultat de sett på kort tid.
Filmen är 7,5 minuter.

 

Genomförande

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen bildade en arbetsgrupp med två enhetschefer för att planera förändringsarbetet. Gruppen tog hjälp av länets RSS/FoU Socialtjänst för att få stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering, verksamhetsutveckling och implementering. En bärande idé har hela tiden varit att alla medarbetare och chefer ska vara delaktiga, vilket också har präglat arbetet.

Arbetsmiljö och verksamhetskvalitet intimt sammankopplade

Arbetsgruppen beslutade att starta med att förbättra arbetsmiljön, utifrån insikten att arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet är ömsesidigt beroende. Hög kvalitet förutsätter god arbetsmiljö och vice versa. En utgångspunkt var att jämställdhet skulle integreras i alla delar av ledning, styrning och verksamhet.

En genomlysning av arbetsmiljön utmynnade i en prioriteringslista och en åtgärdsplan:

 1. Organisatorisk plattform. I två steg anpassades organisationen för att skapa ett närmare ledarskap, med två nya chefstjänster och tre nya gruppledare.
 2. Attraktiva arbetsvillkor. Det handlar om att identifiera och stärka friskfaktorer för att hålla arbetsmiljön i fokus, samt att prioritera attraktiva arbetsvillkor när det gäller arbetstider, lönestruktur och kompetensutveckling.
 3. Tydligare processer och rutiner.
 4. Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet hos ledning och medarbetare inom hela IFO.

Nästa steg – att få ihop en helhet

Åtgärdsplanen visade behovet av att få ihop en helhet. Svaret blev ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Systemet håller ihop alla delar av IFO och integreras med fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön och jämställdhetsintegrering.

Metafor för det nya ledningssystemet blev Huset, som står för stabilitet och hållbarhet över tid, men också för helhet och sammanhang.

Bilden visar ett tecknat hus som individ-och familjeomsorgen använder som metafor för det nya ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Huset är en metafor för individ- och familjeomsorgens nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Husets bottenplatta utgörs av IFO:s uppdrag och mål i samhället. Taket består av verksamhetens vision, politiska mål och de tre integrerade målen om en hållbar och jämställd socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter. Bjälken som håller upp taket är strävan mot en god arbetsmiljö.
Viktiga områden för verksamhetens kvalitetsarbete har fått var sitt rum i Huset:

 • Processer och normer
 • Trygghet och säkerhet
 • Personal och kompetens
 • Helhetssyn och samverkan
 • Förhållningssätt och beslutsfattande
 • Omvärldsbevakning

Frågor som inte kan hanteras direkt placeras i garaget, tills de kan plockas upp i ett senare skede.
Arbetet konkretiseras i ett årshjul där varje rum blir en hållplats. Det säkerställer att alla delar av verksamheten håller hög kvalitet och står stabilt och hållbart över tid.

Jämställdhet integrerat i alla delar av huset

Strategin jämställdhetsintegrering förutsätter att de som arbetar i en organisation har grundläggande kunskap om kön och genus. Det handlar också om normer, om att främja en kultur som tillåter kritiska frågor och gemensam reflektion.

Ett viktigt steg blev därför att ge alla chefer och medarbetare kompetenshöjande insatser om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och jämlikhet.

Med rätt kompetens blev det lättare att se hur jämställdhet kan vara relevant för husets olika delar. Det har bland annat resulterat i att jämställdhet är integrerat i värdegrunden, att det finns jämställdhetsmål och att jämställdhet är en del av uppföljningen.

Jämställdhet diskuterades i fiktiva fall

Utveckling av innehållet i Husets komponenter och ”möbleringen” av de olika rummen pågår. Ett första steg har varit att arbeta med dokumentation och rättssäkerhet som en viktig del av bottenplattan.

Jämställdhet är ett givet perspektiv inom området. Att kön inte ska tillåtas påverka utredningar och beslut när det inte är relevant är en fråga om både rättssäkerhet och kvalitet. När medarbetare fick utbildning om just det rummet var jämställdhet integrerat i materialet, till exempel i form av fiktiva fall där jämställdhet, jämlikhet, normer och värderingar diskuterades.

Det här har arbetet lett fram till

Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun har skapat ett jämställdhetsintegrerat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Med jämställdhet som både mål och medel har Nordmaling skapat rutiner och arbetsformer som skapar förutsättningar för rättssäker handläggning och bättre arbetsmiljö som gör att fler anställda trivs och vill stanna kvar på sina jobb.

IFO i Nordmaling har i och med det nya ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete lagt en stabil grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Verksamheten har redan nu på kort tid identifierat fördelar när det gäller kvalitet, till exempel är jämställdhet nu ett kunskapsområde som ingår i ordinarie verksamhet.

De viktigaste slutsatserna

 • God arbetsmiljö och hög kvalitet på verksamheten hänger ihop. Det går inte att åstadkomma det ena utan det andra.
 • Det krävs uthållighet, lyhördhet, delaktighet och engagemang hos medarbetare och chefer för att orka ta ett helhetsgrepp på organisatoriska utmaningar – men det ger resultat.
 • För att möjliggöra förändring av praktik och kultur inom verksamheten måste ledning och medarbetare ha kunskap om jämställdhet.
 • Det är viktigt att våga anpassa modeller till den lokala kontexten. “Huset” i Nordmaling är ett exempel på en helhetsanpassning av ett komplext uppdrag till en liten glesbygdskommun.

Kontaktpersoner

Harry Lönnebacke
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, Nordmalings kommun
harry.lonnebacke@nordmaling.se

Anna Bohlin
projektledare, RSS/FoU Socialtjänst, Region Västerbotten
anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Social hållbarhet, Verksamhetsstyrning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021 - pågående
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel