Publicerad 14 maj 2020

Jämlik krishantering under coronapandemin

När coronaviruset spreds över världen kom rapporter om att vissa grupper stigmatiseras då det blir utpekade som smittspridare. I Huddinge kommun förstod man vikten av att arbeta mot stigmatisering och för att informera och verka för jämlik krishantering i hela kommunen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Under början av 2020 lamslog coronapandemin världen. I en FN-rapport från mars 2020 konstaterades det att det finns en stor risk att vissa grupper stigmatiseras då de felaktigt blir utpekade som orsaken till smittspridningen. Beroende på hur effektivt myndigheter hanterar krisen kan därför tilliten till institutioner och politiskt ledarskap minska. Huddinge kommun insåg därför tidigt vikten och behovet av jämlik krishantering.

Genomförande

I och med coronavirusets spridning i Stockholm aktiverades Huddinge kommuns krisledning. Krisorganisationen består av en inriktande, samordnande och verkställande nivå och har bred representation från många verksamhetsområden. I ett tidigt skede involverades också utvecklingsledarna från kommunens hållbarhetsteam i olika delar av krisledningen för att säkerställa en jämlik och hållbar krishantering på kort och lång sikt.

Men även i den ordinarie verksamheten innan krisen är jämlik styrning något som Huddinge kommun arbetat mycket med, vilket gjorde att analys och insatser kunde komma på plats relativt snabbt. Bland annat insåg man risken att information inte skulle nå områden med fler utrikesfödda på ett likvärdigt sätt och det i sin tur kunde leda till att olika delar av kommunen drabbades av coronaviruset på ett ojämlikt sätt.

God kännedom om levnadsvillkor och förutsättningar

– Tack vare vår jämlika styrning hade vi redan innan krisen god kännedom om Huddingebornas levnadsvillkor och hur förutsättningarna varierar beroende på kommundel. Det har varit en framgångsfaktor i utformandet av insatser under corona-pandemin, till exempel när vi gjorde sociala lägesbilder och prioriteringar. Det kunde handla om att ta hänsyn till faktorer som trångboddhet, psykisk ohälsa, våld i hemmet och arbetslöshet, säger Vanja Möller Zouzouhu, utvecklingsledare jämlikhet i Huddinge kommun.

Med kommunikation och information kommandes från flera olika myndigheter så är det lätt att tappa bort sig bland budskapen. I kommunens ansvar ingår att agera samordnare och att informera. För att lyckas med sitt informationsansvar gentemot invånarna tog Huddinge kommun fram en tydlig strategi med tre kärnpunkter:

  • att lyfta behovet av information på flera språk till regionen,
  • att sprida vidare redan befintlig information från myndigheter och regionen på de språk som finns tillgängliga och ta hänsyn till invånares olika förutsättningar att förstå information och kunna agera på den,
  • att samarbeta med fastighetsbolag och föreningar för att sprida information på olika språk och i olika kanaler för att nå olika grupper i hela kommunen.

Hjälp att få i hela kommunen

– För att säkerställa att alla kommuninvånare fick del av information och rätt stöd var det viktigt att inkludera de som berörs. Vi samarbetade därför med frivilliga organisationer och samfund för att äldre eller andra invånare i riskgrupp ska få den hjälp som de behöver – i hela kommunen, säger Vanja Möller Zouzouhu.

Även de som upplevde andra problem på grund av situationen kunde få olika typer av stöd, exempelvis hjälp att handla mat, stöd från kvinnojouren eller ungdomsjouren eller genom att ringa den särskilda stödlinjen för äldre.

– Från och med maj 2020 finns även tre korta filmer som är gjorda tillsammans med Försvarsutbildarna, som vanligtvis håller utbildningen För din säkerhet i kommunen. Särskilt fokus är på att nå de som är nya i Sverige eller unga då statistik från MSB visar att de inte gått den utbildningen i så hög utsträckning, konstaterar Vanja Möller Zouzouhu.

Filmerna är textade på arabiska, turkiska, finska, engelska och svenska. Kommunen samarbetar med ABF Vårby och Svenska kyrkan Flemingsberg för att få hjälp att nå fler i målgruppen.

Det här har arbetet lett fram till

Vad resultatet av kommunikations- och stödinsatserna blir kommer utvärderas när coronavirusets framfart har stannat av. Men genom snabba och fokuserade insatser finns goda förutsättningar för att Huddinge kommun har skapat så lika möjligheter som möjligt för alla invånare att bemöta situationen.

De viktigaste slutsatserna

De viktigaste lärdomarna och framgångsfaktorerna från Huddinge kommuns arbete sammanfattar Vanja Möller Zouzouhu i fyra punkter:

  1. Jämlik styrning och social hållbarhet. För att skapa bästa möjligheten att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om våra invånares förutsättningar och möjligheter viktigt.
  2. Involvera centrala funktioner för social hållbarhet i krisarbetet. Det säkerställer en jämlik och hållbar krishantering på kort och lång sikt.
  3. Jämlik information och kommunikation. Som kommuner har vi ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare och att informera alla invånare.
  4. Samarbete med frivilliga organisationer och samfund. För att säkerställa att alla kommuninvånare får del av information och rätt stöd är det viktigt att inkludera de som berörs.

Fördjupning

Huddinge kommuns arbete kring coronaviruset:

Huddinge kommun informerar om coronaviruset

Kontaktpersoner

Vanja Möller Zouzouhu
Huddinge kommun
Utvecklingsledare jämlikhet
Vanja.Moller-Zouzouho@huddinge.se

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Corona, covid-19, Mänskliga rättigheter
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Demokrati, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel