Publicerad 11 september 2023

Intern kompetensutveckling för miljömässig och social hållbarhet, Vara kommun

Vara kommun gör under 2022 och 2023 en stor kompetenssatsning för samtliga anställda på temat miljömässig och social hållbarhet. Målsättningen är att öka medvetenheten och kunskapen hos kommunens anställda för att kunna göra hållbara förflyttningar och beteenden.

Bakgrund

Arbetet syftar till att skapa förståelse för hållbarhetsbegreppet och därigenom bidra till att skapa verkstad. Målet med satsningen är att bidra till hållbar omställning genom:

 • Ökad grundkompetens och medvetenhet hos kommunens medarbetare inom perspektiven miljömässig och social hållbarhet.
 • Förändringar i val och beteenden på individ- och verksamhetsnivå inom perspektiven miljömässig och social hållbarhet.
 • Stärkt engagemang och ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.

Genomförande

Satsningen består av tematiska ”lärresor” som består av digitala utbildningar, uppdrag och workshops.

Det här är en lärrresa

En lärresa är ett utbildningsformat som har utformats för att öka effekten av utbildningar. Det sker genom att utbildningsinsatserna sprids ut under en längre period där fokus ligger på att skapa nya vanor och beteenden. Lärresorna innehåller information, reflektionsfrågor, filmer, hållbarhetstips och olika uppdrag. De består huvudsakligen av två delar: individuella uppdrag genom digitala utskick samt workshoparbete tillsammans på enheten. Totalt består satsningen av tre lärresor, varav en lärresa är fokuserad på miljö- och klimatfrågorna.

Miljö- och klimatperspektiv

Lärresan med fokus på miljö- och klimatfrågor utgår från kommunens miljöstrategi. Miljöstrategin innehåller tre fokusområden som visar vad kommunen ska arbeta med:

 • En energieffektiv och fossiloberoende kommun.
 • En cirkulär och resurseffektiv kommun.
 • En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald.

Lärresan syftar till att lära medarbetare mer om vad fokusområdena kan innebära för enskilda individer såväl som för kommunorganisationen.

Området ”Cirkulär och resurseffektiv kommun” har till exempel syftat till att öka kunskapen om de avfallsmängder som livsstil och konsumtion ger upphov till samt vikten av att förebygga avfall och sortera det avfall som uppstår.

Fysiska träffar

Satsningen började med en kickoff där alla anställda under tre dagar träffades under ett par timmar med inspiration, mat och mingel

"Tillsammans ställer vi om", film om satsningen i Vara, Youtube (filmens längd: 2 minuter och 25 sekunder)

Lärresa 1 avslutades med en workshop på biblioteket i Vara. Här fanns en utställning på tema hållbar utveckling och även material för att genomföra en workshop med sin enhet. Workshopen gick ut på att jobba med en dialogkarta där var och en först fick fundera på Vara i framtiden. Därefter samtalade de anställda i mindre grupper och identifierade gemensamma fokusområden.

Lärresa 2 avslutades med en workshop där varje enhet utmanades att anta en utmaning. Enheterna fick möjlighet att välja mellan tre utmaningar; minska resor, minska avfallet eller lära sig mer om klimatanpassning.

Det här har arbetet lett fram till

Alla kommunens medarbetare har deltagit i de digitala utbildningarna. På de fysiska träffarna har cirka 1 100 av totalt 1 400 medarbetare deltagit.

Hela satsningen kommer att utvärderas under 2024 när kompetensutvecklingen är färdig. Projektet kommer att utvärderas genom att följa upp ett antal indikatorer som är integrerade i kommunens ordinarie mål- och resultatstyrning. Indikatorerna är hämtade ur kommunens resultat- och målstyrning och följs upp två gånger om året i samband med kommunens delårs- och årsredovisning, samt i arbetet med hållbarhetsredovisningen.

Hittills har kommunen genomfört en enkät och fört dialog med cheferna. Resultaten visar att medvetenheten om hållbarhet har ökat hos anställda. De digitala utbildningarna har varit bra men det har varit svårt att få tid och utrymme att genomföra. Kommunen har därför tagit beslutet att minska antalet utbildningstillfällen inför hösten 2023 och har därmed bara ett digitalt utskick och en fysisk träff.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Ledningen måste driva och äga processen.
 • Det är viktigt att lyssna in kärnverksamheternas behov och vardag. För att frågan ska hinnas med i det vardagliga arbetet är det viktigt att cheferna har handlingsutrymme att anpassa frågan till sin verksamhet.
 • Tillsätt en referensgrupp bestående av medarbetare från de olika verksamheterna. Låt dem testa utbildningsmaterialet och ge synpunkter innan utskick till alla medarbetare görs.
 • Ha en kontinuerlig dialog med cheferna så att de känner sig trygga med materialet.
 • För att skapa engagemang är det viktigt att alla hittar sin egen ingång i hållbarhetsfrågan. För att främja detta skapades fyra karaktärer där medarbetare själva fick välja vilken karaktär som passade dem. Det är inte alla som brinner för miljöfrågan och tycker att den är viktig. Däremot kan flera tycka att frågan om hälsa, välmående och säkerhet är viktigt. Det i sin tur kan bli en ingång till miljöarbetet.
 • Ge guldkant till medarbetare i form av god mat och möjlighet att komma ifrån sin vardag/arbetsplats och få träffas.

Kontaktperson

Lina Alfredsson Mihlzén
Hållbarhetsstrateg
Vara kommunlina.alfredsson-mihlzen@vara.se0512-311 12

Maria Carlsson Torp
Verksamhetsutvecklare
Vara kommun
maria.carlsson-torp@vara.se0512-310 20

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat, Miljö, hälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2022–2023
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel