Publicerad 13 mars 2023

Industriell och urban symbios i Sotenäs – för vår hållbara framtid

I Sotenäs är samarbete ledordet. Sotenäs Symbioscentrum stödjer industriell och social symbios mellan företag i kommunen eftersom systemet blir effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Det har lett till såväl fler företagsetableringar i kommunen som minskade CO2-utsläpp och ökad användning av återvunna material.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Industriell och social symbios är en strategi för att stärka lokal samverkan och nå win-win situationer. I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Resurssamverkan kan även innebära gemensamt nyttjande av infrastruktur, lokaler och tjänster. Lokala samarbeten som samtidigt leder till bättre affärer och miljö.

Nyttan blir större genom samarbete

I en social symbios är fokus istället på mänskliga resurser, men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kan kompetensbehovet kartläggas hos företag, och utifrån behoven skapar relevanta utbildningar så människor kan utbildas till attraktiva yrken. Det handlar även om stärka relationer och samarbeten - för det är människor som får den industriella symbiosen att fungera och vidareutvecklas.

Ambitionen för Sotenäs Symbioscentrum är att stödja industriell och social symbios mellan företag i kommunen och samtidigt lyfta befolkningens kompetens som en värdefull resurs. Sotenäs Symbioscentrum är en aktiv mötesplats och ett kunskapscenter för ett hållbart näringsliv och en hållbar utveckling för Sotenäs kommun. Här möts näringsliv, samhälle, akademi, organisationer, och föreningsliv.

Ett fokusområde för symbiosen är hantering av den lokala livsmedelsindustrins hantering av processvatten och biologiskt avfall. Genom att använda utsläppen och avfallet som råvara i en biogasanläggning möjliggörs en kapacitetshöjning för företagen i stället för en alternativ avveckling på grund av för låga utsläppsvolymer.

Genomförande

Symbioscentrum i Sotenäs resa började under ett studiebesök i Kalundborg, Danmark, våren 2013. Det var under ett studiebesök där som Sotenäs kommun insåg att de delvis redan arbetade med Industriell symbios. Konceptet Industriell symbios var ett arbetssätt kommunen kände igen sig i, men som inte hade definierats. Studiebesöket ledde till att kommunen insåg hur delar av det befintliga arbetssättet kunde sättas in i en kontext och ett utvecklingssammanhang att kraftsamla kring.

Under bilresan på väg hem från studiebesöket i Kalundborg ritades den första idéskissen där ett Symbioscentrum för att driva och facilitera utvecklingen. I december 2015 invigdes Sotenäs Symbioscentrum och är sedan dess navet för arbetet med industriell- och social symbios.

Har vuxit sedan starten

Arbetet med industriell och social symbios i Sotenäs påbörjades i liten skala men har sedan dess växt. Utifrån det enskilda projektet har andra funktioner på kommunen involverats. Mycket av arbetet är kopplat till externfinansierade projekt med en rad olika finansiärer. Genom projekten har fler personer kunnat anställas på Symbioscentrum. Arbetet har bidragit till samverkan med många externa aktörer som alla bidrar till symbiosutvecklingen - näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet med symbiosutvecklingen har bidragit till:

 • Nya företag, etableringar och arbetstillfällen.
 • Stärkt konkurrenskraft för befintliga företag.
 • Minskad mängd CO2-utsläpp och näring till havet.
 • Ökad mängd återvunna material med mera.
 • En hållbar utveckling, både i offentlig och privat sektor.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • En framgångsfaktor har varit att samverka med många olika aktörer med olika bakgrund, vilket bidragit till nya innovativa lösningar.
 • En annan framgångsfaktor har varit att det funnits en vilja att stäva efter hållbarhet och en öppenhet att testa nya lösningar. Detta har medfört att vissa initiativ misslyckas eller läggs på is. Kommunen tror inte att man kommer lyckas med allt och utgår från mottot att om man gjorde det skulle man ha för låg ambitionsnivå.
 • En lärdom kommunen dragit under åren är att det är viktigt att ta hjälp av de som kan. Det gäller både för själva processutvecklingen kring industriell och social symbios som för alla specifika insatser kring utveckling av nya symbioser.

Fördjupning

Symbioscentrum, Sotenäs kommun

Kontaktperson

Per Svensson
Chef Näringsliv och utveckling
Sotenäs kommunper.svensson@sotenas.se0725-02 31 80

Leif Andreasson
Utvecklingsstrateg
Sotenäs kommunleif.andreasson@sotenas.se0705-15 92 64

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat, Miljö, hälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Arbetet startade på riktigt under 2013 och är en pågående utvecklingsprocess.
Verksamhetsområde
Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel