Publicerad 11 september 2023

Handslag för cirkulärt byggande – ett Göteborgsinitiativ för en storskalig återbruksmarknad

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan 50 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som uppstår vid renovering, ombyggnation och rivning.

Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 % till 2030 och cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att minska både utsläpp och avfall.

Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja.

Initiativet Handslaget ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt skapa fler företag och nya jobb inom området.

Genomförande

Handslaget tog sin utgångspunkt i kunskap och erfarenhet som byggts upp föregående år i CCBuild och Återbruk Väst under ledning av IVL Svenska miljöinstitutet som bland annat genomförde en studie om klimatbesparings- och marknadspotentialen med återbruk i Göteborgsregionen. Slutsatsen var att marknaden för produkter och tjänster var underutvecklad samt att ett initiativ behövdes högt upp i värdekedjan, riktat mot fastighetsägarna.

Privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg ingår i samarbetet genom att signera en avsiktsförklaring där de lovar att skala upp arbetet med cirkulär byggnation. Avsiktsförklaringen innehåller en lång rad löften som ska vara genomförda 2024. Bland annat innefattar de att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Stort intresse för handslaget

I maj 2022 genomfördes en Handslagsceremoni i Kronhuset då 38 aktörer signerade avsiktsförklaringen​. En kick-off följde i juni då också en första självskattningsenkät skickades ut. Fram till juni 2023 har sedan ytterligare 15 aktörer skrivit på. Intresset har varit stort under det första året och många företag har själva hört av sig och velat gå med.

Branschorganisationen Fastighetsägarna, som har särskilda löften i avsiktsförklaringen, har under året erbjudit skräddarsydda utbildningstillfällen för de som signerat. Business Region Göteborg har arrangerat en marknadsdialog med hela värdekedjan om att skala upp återbruket och en nätverksträff för alla kontaktpersoner i Handslaget för kunskap, inspiration och diskussion.​ Det har varit uppenbart för alla att ingen kan utveckla en återbruksmarknad på egen hand.

I april 2023 skickades en andra självskattningsenkät ut med möjlighet att också nominera sig till årets återbrukare och årets uppstickare. Därefter arrangerades ett Handslagsmingel med uppföljning och prisutdelning då också Göteborgs stads nya stadsutvecklande organisation skrev på avsiktsförklaringen. Att de nu är med och utvecklar kunskap och samverkar kan skapa förutsättningar för cirkulärt byggande redan i tidiga skeden och möjliggöra för ambitiösa återbruksprojekt framöver.

Processen har delfinansierats av den europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västra Götalandsregionen genom förstudien Accelerera cirkulär omställning.

Det här har arbetet lett fram till

Av de två självskattningsenkäter som genomförts kan en väsentlig förflyttning inom de områden som handslaget omfattar ses. En majoritet av de aktörer som signerat har utvecklat cirkulära arbetssätt och börjat ställa krav på återbruk vid upphandlingar. De inventerar också vad som går att återbruka i mycket större utsträckning än tidigare.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Det är viktigt att det finns både ekonomiska och klimatmässiga incitament. Nya jobb kan uppstå på en ny marknad samtidigt som klimatbesparing och avfallsminskning kan vara stor.
 • Som näringslivskontor kan kommunen spela en viktig roll som facilitator för att samla staden och branschen.
 • En bred uppslutning behövs för att skapa en tydlig signal till resten av värdekedjan att detta kommer att långsiktigt efterfrågas i Göteborg.
 • Den lokala kontexten och att få det lokala ekosystemet att fungera är centralt för att nå målet. Det är en lokal marknad av produkter och tjänster som behöver skalas upp med nya relationer, affärsmodeller och kompetenser.
 • Bygg vidare på tidigare kunskap och erfarenheter och analysera hur piloter och testprojekt bäst kan skalas upp.
 • Identifiera en strategisk insats just din organisation kan göra för att skapa hävstångseffekt.
 • En insats är bra om den leder till måluppfyllelse inom fler hållbarhetsdimensioner.
 • Det blir kraftfullt och efterfrågat om initiativet är utmanings- och behovsdrivet där samverkan krävs för att lyckas
 • Fokusera på att utveckla nya lokala ekosystem, relationer och värdekedjor som alla har nytta av.

Fördjupning

Läs avsiktsförklaringen, listan på de som signerat samt publicerade artiklar och rapporter på Handslagets webbplats:

Handslaget – initiativ för cirkulärt byggande och återbruk, Business region Göteborg

Kontaktperson

Susan Runsten
Processledare Samverkan & Innovation
Business Region Göteborgsusan.runsten@businessregion.se031-367 62 12

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Initiativet togs i maj 2022 och pågår fram till och med 2025.
Verksamhetsområde
Näringsliv, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel