Publicerad 28 april 2021

Hälsocoach online – när det preventiva arbetet blir nära

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst och ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag i Västra Götaland. Det innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid och att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende för att förhoppningsvis minska framtida vårdbehov.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Många människor vill förbättra sina ohälsosamma vanor och vissa önskar också stöd för det. Det finns bra metoder som bevisat hjälper dem som önskar förändra sina levnadsvanor. Otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och riskbruk av alkohol utgör de största riskfaktorerna för ohälsa och förtida död.

Hälsocoach online coachar och ger stöd åt personer som vill arbeta med att förändra ohälsosamma levnadsvanor såsom; alkoholvanor, tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Det behövs i Sverige där två tredjedelar av alla män och hälften av alla kvinnor har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Bara i Västra Götalandsregionen är det över 740 000 individer som har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Forskning visar att förebyggande och hälsofrämjande insatser kan förebygga 90 procent av all typ 2-diabetes, 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all cancer. Även den som redan har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Hälsocoach online är ett modernt och flexibelt stöd som passar de som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen. Tjänsten blir ett komplement till vårdgivarnas befintliga hälsofrämjande arbete och innebär att fler kan få hjälp till ett nytt stabilt hälsobeteende och goda vanor över tid. Hälsocoach online stärker vårdgivarna som hälsofrämjande vårdaktörer och är tänkt att möta framtidens behov.

Genomförande

Projektet startade redan 2017 som ett gemensamt projekt mellan Närhälsan i Sjuhärad och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås med upptagningsområde i Sjuhäradsområdet - kranskommunerna till Borås. I januari 2019 spreds det till alla invånare 16 år och äldre inom Västra Götalandsregionen samt att det nu tillhör Regionhälsan. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete och arbete med en nära vård som pågår inom vården.

De som använder tjänsten kallas för klienter, de kan vara patienter men behöver inte vara det. En tredjedel av klienterna blir rekommenderade tjänsten av vårdpersonal till exempel om man fått FaR, fysisk aktivitet på recept.

Via Västra Götalandsregionens egna videotjänst ”Mitt vårdmöte” sker coachning via videomöten med klienter/patienter och individuella mål sätts upp. Alla hälsocoacher arbetar efter en gemensam arbetsmetod och utgår från vårdens riktlinjer. Hälsocoacherna är akademiskt utbildade hälsovetare/hälsopedagoger med fokus på beteendeförändring.

Coachningsperioden pågår via videomöten under 2-6 månader vid 4-6 tillfällen per person. 3 månader och 9 månader efter avslut blir det uppföljande samtal för att se att förändringarna håller i sig. Tjänsten passar personer som har motivation till förändring, med en eller fler ohälsosamma levnadsvanor och ett stabilt hälsotillstånd.

Hälsocoach online är ett komplement till vårdens förebyggande och rehabiliterande arbete. Genom hälsopedagogik och fokus på beteendeförändring kan fler få hjälp till ett nytt stabilt hälsobeteende över tid.

Det här har arbetet lett fram till

En utvärdering visar att de flesta som coachats uppfyller sina mål avseende levnadsvaneförändring. De upplever också sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod och de två uppföljningarna som sker efter periodens avslut. I dagsläget har Hälsocoach online 200 klienter igång i en aktiv coachningsperiod och runt 100 klienter som är mellan coachningsperiod och de två uppföljningarna.

Just nu finns det 8 coacher fördelat på 5,3 tjänster samt teamledare, kommunikatör och verksamhetschef kopplat till projektet. Projektet ser en ökning och ett större intresse att ta hand om sina levnadsvanor. Projektet arbetar aktivt för att bli en fast tjänst i Västra Götalandsregionen men också att informera och marknadsföra sig ut mot invånarna för att öka kännedomen. Projektet har sedan 2017 haft över 900 nybesök med invånare i Västra Götalandsregionen och avslutat snart 370 personer.

De viktigaste slutsatserna

Det finns stora samhällsvinster i att arbeta hälsofrämjande på detta sätt. Genom att coacha en klient så sparar regionen i framtida hälso- och sjukvårdskostnader för att kunna coacha 30 personer till. De människor som aktivt vill förända sina ohälsosamma levnadsvanor för att må bättre i vardagen kan med hjälp av beteendeförändring skjuta sjukdom framför sig eller rehabilitera sig tillbaka till ett gott liv efter sjukdom. Detta innebär i praktiken stora hälsovinster för individer och i förlängningen att vårdtid kan kortas och behovet av vårdens resurser minskar.

Hälsocoach online är en av många hälsofrämjande insatser i vården för att bromsa den ökande ohälsan. En betydande del av hälso- och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, såsom hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes, astma/KOL och demens.

Det hoppfulla i denna svåra ekvation är att cirka 80 procent av alla fall med kroniska sjukdom beror på ohälsosamma levnadsvanor så en stor del av makten ligger hos individen själv.

Fördjupning

Västra Götalandsregionen har tagit fram information samt en film som visar hur arbetet som Hälsocoach kan se ut.

Om Hälsocoach online, Västra Götalandsregionen

Läs vidare

Kontaktpersoner

Lena Forsman
SKR
lena.forsman@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Region
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel