Publicerad 13 december 2022

Hållbar Sömnad – Vårgårda kommun fasar ut engångsartiklar av plast med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus

I Västra Götaland arbetar kommunerna med ett antal så kallade klimatlöften. Ett av dessa handlar om att ersätta engångsartiklar av plast med flergångsartiklar. I Vårgårda kommun har ett arbete med att internt utveckla produkter för bland annat vård och förskola gjorts på Arbetsmarknadsenheten.

Sammanfattning

Vårgårda kommun har i egen regi utvecklat flergångsartiklar av hållbara textila material på Arbetsmarknadsenheten för att fasa ut engångsartiklar av plast i kommunens verksamheter.

Arbetet har skett i samråd med berörda enheter inom vård, omsorg och förskola.

Deltagarna på arbetsmarknadsenheten har i första hand varit kvinnor som står långt ifrån reguljära arbetsmarknaden vars textila kompetens tagits tillvara på.

Utmaningarna med att driva Hållbar Sömnad inom kommunal verksamhet är flera. Dels försvinner deltagarna löpande från arbetsmarknadsenheten och det är därför svårt att få kontinuitet i produktionen. Dels finns även en problematik i att producera förbrukningsprodukter i kommunal regi.

Vårgårda kommun utreder därför möjligheten att omvandla verksamheten till ett socialt företag för att möjliggöra egen försörjning för deltagarna och därmed också undvika inlåsningseffekter på arbetsmarknadsenheten.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering beskrivs i den nationella avfallsplanen. I kommunens verksamheter finns stor potential att se över behovet och minska konsumtionen av engångsartiklar. I de fall där det är möjligt kan engångsartiklar ersättas med flergångsartiklar. Engångsartiklar av plast går vanligen till förbränning och bidrar därmed till växthusgasutsläpp. Genom att minska mängden engångsprodukter minskar därmed även utsläppen av växthusgaser.

Verksamheten Hållbar Sömnad startades därför våren 2021 på arbetsmarknadsenheten i Vårgårda kommun i syfte att fasa ut engångsartiklar av fossilt material till tvättbara flergångsartiklar inom vård, omsorg och förskola.

Genomförande

Projektet Hållbar sömnad startade när kommunens miljöstrateg kontaktade arbetsmarknadsenheten angående ett av kommunens regionalt antagna klimatlöften – att minska inköpen av fossilbaserade produkter och ersätta dessa med hållbara flergångsprodukter. Kompetens inom textil och design fanns på arbetsmarknadsenheten och projektet fick finansiering för inköp av symaskiner och material. Hållbar Sömnad blev då en integrerad del av arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet med språk- och arbetsträning, för i första hand utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten utvecklades i nära samverkan mellan miljöstrateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), modedesigner (arbetsledare på arbetsmarknadsenheten) samt brukare och personal på berörda enheter.

Haklappar till vården och tvättpåsar till förskolan

Inledningsvis gjordes en inventering av vilka engångsprodukter av plast som kommunen använder. Löpande genomfördes dialog med MAS kring vilka produkter som var möjliga att fasa ut mot flergångsprodukter utan att ge avkall på hygienkraven. Under produktutvecklingsfasen har utvalda enheter inom LSS-boende, SÄBO och förskola varit testpiloter för de olika produkterna. De volymprodukter inom vård och omsorg som därigenom identifierades var haklappar och produkter inom övre hygien. Inom förskola har skoskydd och tvättpåsar för barnens smutskläder utvecklats.

Detta arbetssätt har gjort att produkter har kunnat utvecklas utifrån personalens och brukarnas behov inom respektive verksamhet. Genom denna process har det även framkommit vilka ändrade rutiner som krävs för byte från engångs- till flergångsartiklar. Det har dessutom gett en större förståelse för syftet att minska användandet av engångsprodukter.

Produkter av återvunna PET-flaskor

I syfte att verka för ekologisk hållbarhet har målet varit att arbeta med innovativa materialval av ekologiskt eller återvunnet material. Samverkan har skett med lokala väverier i Borås-regionen samt ett innovationsföretag inom textilfärgning. De har tagit fram en ny infärgningsmetod i samverkan med forskningsinstitutet RISE. Några av produkterna är framtagna uteslutande med återvunnen polyester från PET-flaskor. Dessa tyger kan tillverkas av en enda garnkälla, vilket innebär hög resurseffektivitet och mycket lite avfall. Hållbar Sömnad har även arbetat med ”dead stock”-material, vilket innebär att använda restprodukt hos textila leverantörer.

Vill omvandla verksamheten till socialt företag

Att föra in hållbarhetsperspektivet i arbetsträningen och produktutveckla inifrån kommunen tillsammans med deltagare på Arbetsmarknadsenheten har gett positiv effekt. Kunskaper har tagits tillvara från utomeuropeiskt födda kvinnor. Tankar om att starta ett företag har uppstått bland deltagarna när beställningar från kommunens enheter inkommit. Nu utreds möjligheten att knoppa av verksamheten från arbetsmarknadsenheten till ett socialt företag. Målet är nu att skapa hållbara affärer för kommunen och samtidigt fler arbetstillfällen för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det förutsätter dock bland annat att det sociala företagets flergångsprodukter kan upphandlas av fler kommuner.

Det här har arbetet lett fram till

 • Behovsstyrd produktutveckling inom kommunens enheter har varit en förutsättning för att skapa samsyn om att minska kommunens inköp av fossilbaserade engångsprodukter.
 • I Vårgårda slängs cirka 500 engångshaklappar i snitt/dag inom kommunens äldreomsorg (ca 90 brukare). Genom att byta ut dessa till flergångshaklappar sparar kommunen ca 30 000 kronor per år inklusive tvättkostnader. Det leder även till sänkta kostnader för avfallshantering och ger i förlängningen också lägre koldioxidutsläpp.
 • Riktade kommunikationsinsatser i form av utställningar och studiebesök har genomförts och arbetet har även uppmärksammats i media vid flertalet tillfällen. Det har ökat insynen och förståelsen hos kommuninvånarna om kopplingen mellan konsumtion och miljöpåverkan ur ett kommunalt perspektiv. Sociala aspekter vägs även in då deltagarna från Arbetsmarknadsenheten kommunicerat delar av arbetet.
 • Hållbar Sömnad är ett pågående arbete. Fram till november år 2022 har Hållbar Sömnad producerat cirka 1 400 hållbara produkter till kommunens enheter.
 • Hållbar Sömnad har även påbörjat arbetet med att reparera arbetskläder på några kommunala verksamheter. Testpiloter är startade på kommunens enhet Park/gata.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Förankra frågan kring att minska inköpen av engångsartiklar på förvaltningsövergripande nivå samt enhetsnivå. Utse testpiloter i verksamheterna som vill vara en del av utvecklingsarbetet. Om personal och exempelvis brukare kan vara en del av processen kommer de ha en större vilja att byta ut engångsartiklar mot flergångs.
 • Säkra hygienkraven med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt Medicinskt lednings Ansvarig (MLA) tidigt i processen.
 • Undersök möjligheten till tvätt av flergångsartiklar så att arbetet inte belastar personalen i deras dagliga arbete.
 • Arbetsmarknadsenheter ser olika ut i olika kommuner. Säkerställ att detta arbete inte innebär inlåsningseffekter för deltagare. Arbetet kräver kompetens och kontinuerlig sömnadskunskap.

Vårgårda kommun söker kommuner som är intresserade av de flergångsprodukter som utvecklats inom Hållbar Sömnad för att möjliggöra arbete för de som utvecklat produkterna. Vårgårda kommun undersöker nu möjligheterna att omvandla Hållbar Sömnad till ett socialt företag.

Fördjupning

Nyhet: Vårgårda byter ut plasttossor mot egensydda – för klimatets skull, Sveriges Radio

Nyhet: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nyfikna på Vårgårdas återbruk, Vårgårda

Läs vidare

Kontaktperson

Fredrik Bergman
MiljöstrategFredrik.bergman@vargarda.se

Matilda Maroti
Hållbarhetsstrategmatilda.maroti@vargarda.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Innovation, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel