Publicerad 23 oktober 2020

Förebyggande hälsovårdsarbete i skolan - en del av nära vård för barn och unga

På Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har man valt att satsa på förebyggande hälsoarbete tillsammans – elevkåren, elevhälsan och ledningen. Arbetet bygger på att fokusera på psykisk hälsa och ge eleverna såväl god undervisning som verktyg för att må bra.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I dagens samhälle matas elever med berättelser och diskussioner om en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Olika mätningar visar att många elever upplever en stor stress och att de mår dåligt.

Hvitfeldtska gymnasiet är göteborgsområdets största och äldsta gymnasieskola, med cirka 1900 elever och nära 200 anställda. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för skolan. På skolan finns det fem skolenheter, som leds av respektive rektor. Hvitfeldtska gymnasiet såg ett behov av att bemöta den ökande stressen och ohälsan och valde att fokusera på psykisk hälsa med olika aktiviteter. Målet är att få eleverna att må bättre både kortsiktigt och långsiktigt.

Skolan upplevde att det fanns en stor medvetenhet bland elever vad som skapar ohälsa men att det var svårare att omsätta till sitt eget liv. Skolan ville öka stödet till eleverna i detta. Bakgrundstanken är att allting som stärker det hälsofrämjande arbetet på skolan kommer att öka möjligheterna till lärande och förebygga sjukdom både på kort och lång sikt.

Genomförande

Skolan beskriver arbetet med elevernas hälsa så här: ”Grunden för elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och i samarbetet mellan pedagoger, elevhälsa, elever och vårdnadshavare. Elevhälsan är en del av skolans samlade resurs som bidrar till att ge eleverna det stöd de behöver för att nå god hälsa, välbefinnande och kunskapsmålen.”

Årshjul

Elevhälsan har tagit fram ett årshjul med aktiviteter för det hälsofrämjande arbetet. De beskriver att främjande insatser innebär arbete med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. Insatserna riktar sig till alla elever och kan ge effekter på en rad olika hälsoproblem, elevernas trivsel och förbättrade studieresultat. All personal är invovlerad i arbetet med att stärka elevernas delaktighet och självkänsla, delta i skolans värdegrundsarbete och att bidra till goda och hälsofrämjande levnadsvanor. Elevhälsoarbetets årshjul visar vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser som personalen på skolan genomför månad för månad.

Beskrivande bild på årshjul (PNG)

Några exempel på hälsofrämjande aktiviteter:

  • Elevhälsan har aktivt gått ut i klasserna och pratat om balans i livet. Eleverna har fått diskutera tillsammans och det har varit föreläsningar om verktyg och tips på hur man kan balansera tillvaron.
  • Hälsosamtal erbjuds till alla elever i åk 1 och elever på Språkintroduktion. Samtalet handlar om både den fysiska och den psykiska hälsan hos eleven. Syftet är att upptäcka och förebygga ohälsa men också främja det friska.
  • Elevkåren driver ”Aldrig själv-veckor”. Idéen bygger på att många elever på en stor skola känner sig ensamma och kanske inte vet var de ska vända sig. Målet är att alla ska veta att det alltid finns någon som kan lyssna. Vid dessa veckor lägger elevkåren extra stort fokus på att sprida glädje och informera om stresshantering med mera.

Det här har arbetet lett fram till

Elevhälsans arbete är nära kopplat till såväl den undervisande, pedagogiska verksamheten som till ledningen. På så sätt når det hälsoförebyggande arbetet ut till alla elever.

Elevkåren arbetar tillsammans med elevhälsan, hälsofrämjande vilket blir mer på elevernas villkor och utifrån deras behov.

Eleverna beskriver att de får fler verktyg och redskap som kan förebygga ohälsa nu men även i framtiden.

De viktigaste slutsatserna

Hvitfeldska gymnasiet har valt att i stället för ohälsa prata om psykisk hälsa för att skapa ett positivare angreppssätt till det som är svårt och kanske därmed nå fram bättre.

Hälsa och lärande hänger ihop och därför måste båda perspektiven finnas i skolan. Skolan vill att fler ska känna att de lyckas i skolan. Det lägger en bra grund för att må bra både nu och längre fram i livet.

Skolan väljer att arbeta tillsammans; elevkår, elevhälsa, pedagoger och ledning. Det skapar goda förutsättningar för att lyckas. Det viktigaste är att alla stöttar eleverna och ger dem verktyg och redskap för framtiden.

Fördjupning

Rektor, skolläkare, skolsköterska, skolkurator och elever på Hvitfeldska gymnasiet berättar om arbetet med att förebygga psykisk ohälsa.

Filmen är 5 minuter lång.

Kontaktpersoner

Lena Forsman
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
08-452 75 28
lena.forsmann@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Folkhälsa, Gymnasieskola, Nära vård, Psykisk hälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel