Publicerad 12 december 2022

Färdplanen för klimat och återbruk minskar byggandets klimatpåverkan

Byggbranschen står inför en stor utmaning i att ställa om från linjära till cirkulära flöden och dessutom minska byggandets klimatpåverkan. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, pekat ut riktningen och målen är tydliga; för fastighetsförvaltningen är det dags att ställa om.

Sammanfattning

För att Västra Götalandsregionens ska nå miljömålen till 2030 krävs en stor omställning. En stor del av arbetet måste ske inom regionens fastighetsförvaltning som tagit sig an utmaningarna genom att bland annat göra en konsekvensutredning samt genom att ta fram och anta en Färdplan för klimat- och återbruksmål. Detta i syfte att minska klimatpåverkan från byggmaterial och säkerställa att byggprodukter ingår i ett cirkulärt system.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står för utsläpp om cirka 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, exkluderat energibehovet till fastigheterna i bruksskedet. Det är lika mycket som de totala utsläppen från hela Sveriges inrikes transporter. Bygg- och anläggningssektorn står även för en stor del av Sveriges resursanvändning. Under 2018 uppmättes totalt cirka 12 miljoner ton bygg- och rivningsavfall. Det motsvarar 35 procent av allt genererat avfall i Sverige och utgör nästan 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

VGR:s byggverksamhet står för 13 procent av regionens klimatutsläpp

Västra Götalandsregionens förvaltar strax över 1,7 miljoner kvadratmeter bruksarea (BRA) och har i nuläget en årlig investeringsbudget för om- och nybyggnationer på cirka tre (3) miljarder kronor. En analys som uppskattar de inköpsrelaterade klimatutsläppen från 2016 har tidigare genomförts av Miljöavdelningen på Koncernkontoret. Den visar att utsläppen från Västra Götalandsregionens byggverksamhet står för omkring 13 procent av regionens klimatutsläpp. Då var investeringsbudgeten för om- och nybyggnationer omkring hälften av vad den är idag.

Den 13 april 2021 antog regionfullmäktige, Västra Götalandsregionens nya miljömål för år 2021 till 2030. De övergripande målen sammanfattas i bilden:

Bilden visar Västra Götalandsregionens tre miljömål som antogs i april 2021. Målet "Resurseffektivt och giftfritt" har delats upp i fyra delmål: Resurseffektiva och giftfria flöden av produkter, Cirkulära byggmaterial, Hållbar energianvändning och Minskad miljöpåverkan från läkemedel. Den andra målet "Låg klimatpåverkan" har delats upp i delmålen: Halverad klimatpåverkan från produkter av textilier, plast och metall, Minskad klimatpåverkan från byggnation, Klimatsmarta livsmedel, Fossilfria transporter och hållbara resor. Det sista målet Ekosystem och främjad biologisk mångfald har delmålen Hållbart nyttjande av fastigheter med avseende på ekosystemtjänster, Livsmedel som främjar biologisk mångfald, Inköp av produkter och material påverkar inte den biologiska mångfalden negativt.Förstora bilden

Västra Götalandsregionens miljömål, antagna i april 2021. Klicka på bilden för en större version.

För Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning innebär målen om ”Minskad klimatpåverkan från byggnation” och ”Cirkulära byggmaterial” stora utmaningar. Under 2021 har en prioriterad aktivitet i Fastighetsnämndens budget därför varit att ta fram en konsekvensutredning och färdplan för genomförande av kraftig klimatreducering samt för ökat återbruk av byggvaror i fastighetsförvaltningens byggprojekt.

Genomförande

Konsekvensutredning med två syften

2021 gjorde fastighetsförvaltningen en konsekvensutredning i syfte att dels beskriva vad en halvering av klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess fram till år 2030 innebär samt hur det påverkar verksamheten. Dels i syfte att beskriva vad det innebär att prioriterade byggprodukter ingår i ett cirkulärt system år 2030 samt hur det påverkar verksamheten.

En viktig del i arbetet har varit att beskriva hur målen ska mätas och följas upp samt vilka förutsättningar, resurser och åtgärder som bedöms som nödvändiga för att kunna nå en halverad klimatpåverkan och ett kraftigt ökat återbruk av byggvaror.

Kraftigt minskad klimatpåverkan för både om- och nybyggnationer

Klimatmålet omfattar både om- och nybyggnationer. Nybyggnadsprojekten mäts enligt klimatdeklarationslagstiftningens avgränsning där målvärdet för Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning är att underskrida 193 kg CO2 ekv/m2 BTA (bruttoarea). Ombyggnadsprojekt mäts på ett urval produkter som ofta används i ombyggnationer. Genom att välja klimatsmarta alternativ till de produkterna ska klimatpåverkan halveras.

Målet om byggprodukter i ett cirkulärt system avgränsas till att innefatta återbruk och ett urval av prioriterade byggprodukter. Ombyggnads- och rivningsprojekt ska mätas på de prioriterade produkterna medan nybyggnadsprojekt ska ha anpassade och projektspecifika mål kring återbruk.

Flera olika professioner inblandade i genomförandet

Två miljöstrateger har lett arbetet med konsekvensutredningen och färdplanen och en styrgrupp har haft i uppgift att besluta kring inriktningar för mål och mätmetoder. En referensgrupp har bidragit med kunskap och erfarenhet. Flera byggentreprenörer har involverats för att bidra med förslag till mätmetoder och arbetssätt, samt för att exemplifiera eventuella merkostnader. Förvaltningens driftorganisation har fått bidra med erfarenhet av att återbruka produkter samt med input kring vilka produkter som lämpar sig bra och mindre bra för återbruk. Driftsorganisationen har även bidragit med diskussion om förutsättningar för att kunna starta upp ett internt återbrukslager som en testpilot.

Fastighetsförvaltningen framhåller att de nya målen inom klimat och återbruk innebär att kravställningen inom bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt behöver förtydligas. Förutom att uppdatera miljöriktlinjen för projekt lyfts att det är högt prioriterat att uppdatera styrande dokument för upphandling och för stora delar av projektprocessen.

Långsiktig finansieringsmodell förhindrar att dyrare material och tjänster inte prioriteras bort

Vidare understryker fastighetsförvaltningen att målen inom både klimatreducering och återbruk av byggmaterial får ekonomiska konsekvenser. Projektens ökade kostnader kan kopplas till utveckling av nya arbetssätt och byggmetoder, utökade utredningar och ökade kostnader för nya material. Det innebär till exempel att specifika tjänster kopplat till återbruk behöver upphandlas och att den interna lagerhållningen av material behöver utvecklas och systematiseras. För att hantera och motivera dessa kostnadsökningar, framhåller fastighetsförvaltningen att det behövs en långsiktig finansieringsmodell som säkerställer att miljökraven inte prioriteras bort av ekonomiska skäl.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet som gjordes under 2021 har resulterat i att fastighetsförvaltningen har en tydligare styrning kring framtagande och genomförande av åtgärder för att nå målen ”Minskad klimatpåverkan från byggnation” och ”Cirkulära byggmaterial”.

Åtgärderna drivs nu som ett genomförandeprojekt med förvaltningsledningen som styrgrupp och olika delprojektledare för de olika omställningsområdena som pekades ut i färdplanen.

Ökad medvetenhet och benägenhet

Inom fastighetsförvaltningen har arbetet bidragit till en ökad medvetenheten om klimat- och återbruksmålen och stärkt benägenheten att integrera kraven i tidiga skeden i projekt.

Som ett led i arbete har kortare miljöutbildningar för samtliga medarbetare (även för medarbetare inom stabsorganisationen) hållits för att ytterligare öka insikten om vikten av att arbeta mot nå uppsatta målsättningar.

Medskick till den som tar del av exemplet

  • En framgångsfaktor har varit att arbetet bedrivits i projektform med projektorganisation och med tydliga roller. Det har bland annat funnits en referensgrupp och styrgrupp för förankring och beslutsfattande.
  • Workshop som arbetssätt har varit bra för att få inspel från egna organisationen men också från konsulter och entreprenörer.
  • Hjälp av konsulter har varit värdefullt för att få hjälp med uppskattning av ekonomin och för att få leverantörers perspektiv.

Fördjupning

Klimat- och återbruksmål i Västfastigheters byggprojekt Färdplan 2021–2030 (PDF), Västra Götalandsregionen

Kontaktperson

Kristina Käck
Energi- och miljöchef
Västfastigheter
0709-46 82 64kristina.kack@vgregion.se

Sara Wester
Miljöstrateg
Energi- och miljö
Västfastigheter
0727-45 13 38sara.wester@vgregion.se

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Region
Tidsperiod
Januari 2021 - pågår
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel