Publicerad 16 augusti 2021

Beredning för digitalisering med fokus på samhällsutveckling

För att föra upp digitaliseringsfrågan högre upp på dagordningen och även koppla samman nationell digitaliseringspolitik med regionens egen utvecklingsstrategi har Region Sörmland skapat en särskild beredning för digitalisering.
– Vi ville sätta medborgaren i fokus, inte vår egen organisation, säger Magnus Leivik (M), ordförande i beredningen.

Region Sörmland har skapat en särskild beredning för digitalisering under sin utvecklingsnämnd. Uppdraget är kopplat till regionens utvecklingsstrategi med ett tydligt samhälls- och medborgarperspektiv. I beredningen sitter politiker för såväl region som länets kommuner. För att öka kompetensen har de flesta deltagit i SKR-seminariet Att leda digital förändring. På agendan för 2021 står bland annat att ta ställning till SKR:s erbjudande om en digital mognadsmätning enligt DiMiOS-modellen och en förstudie inför projektet Öppen Data.

Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) är ordförande i nämnden och menar att arbetat hittills har varit framgångsrikt:

– Alla ledande politiker i såväl region som kommuner tycker i dag att digitalisering är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till medborgarnas förväntningar.

Slutsatser och framgångsfaktorer

 • Politiker måste ha tillräckligt kunskap för att kunna sätta relevanta mål, ställa krav, tilldela resurser och erbjuda visioner.
 • Seminariet Att leda digital förändring blev en ögonöppnare för många deltagare.
 • Ledande politiker tycker att digitalisering är viktig, men inser också att de behöver öka sin kompetens. Inte minst inom juridik, infosäkerhet och spetskompetens inom IT.
 • Att mäta digital mognad är en bra start på en digital transformation.
 • Ordförande för beredningen och regionens digitaliseringskoordinator samarbetar för att dra nytta av varandras perspektiv.

Bakgrund – utgångpunkt syfte och mål

Digitalisering kan skapa hållbar regional tillväxt genom att minska geografins betydelse, skapa inkludering och erbjuda god tillgänglighet. Något som i sin tur ökar möjligheten för människor att bo och driva konkurrenskraftiga företag i Sörmland.

Hösten 2019 tog politiker i Region Sörmland därför initiativ till en särskild beredning för digitalisering under sin utvecklingsnämnd. Syftet var att koppla samman nationell digitaliseringspolitik men regionens utvecklingsstrategi med ett tydligt samhällsperspektiv.

– Vi ville sätta medborgaren i fokus, inte vår egen organisation, säger Magnus Leivik (M), ordförande i beredningen.

Alla kommuner i länet har i dag allmän IT-kompetens, IT-verktyg och någon form av IT-förvaltning. Men det räcker inte. För Region Sörmland handlar digitalisering om att transformera och arbeta med verksamhetsutveckling.

– Tjänstepersonerna ligger långt före oss när det gäller sakkunskapen kring digitalisering, men det är vår uppgift som politiker att formulera mål för skola, äldreomsorg och sjukvård som ligger fem, tio eller femton år fram i tiden. För att klara det måste vi öka kompetensen rejält, säger Magnus Leivik.

Genomförande

Beredningens ordförande Magnus Leivik har varit intresserad av digitalisering länge. Han har suttit i SKR:s digitaliseringsberedning och sedan valet 2018 är han ordförande i Region Sörmlands beredning för digitalisering. Eftersom kommunerna nominerar ledamöter innehåller den både kommun- och regionpolitiker vilket enligt Magnus Leivik, gör den ”lite speciell”.

Genom att digitalisering är en stående punkt på alla sammanträden når frågan ”automatiskt” ut till kommunerna.

Han beskriver också digitalisering som ett politikområde utan ideologiska motsättningar enligt höger-vänster- eller GAL/TAN-skala. Något som bland annat manifesteras genom att ordförandeposten gick till ett oppositionsråd.

Beredningens uppdrag

Den regionala digitaliseringsberedningens uppdrag är direkt kopplat till regionens utvecklingsstrategi och har ett tydligt samhälls- och medborgarperspektiv.

Förutom att stärka den politiska kompetensen I Sörmland är uppdraget bland annat att:

 • Bereda förslag till en handlingsplan för digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
 • Förtydliga digitaliseringens möjligheter I RUS:en.
 • Samordna länets insatser för att förverkliga den nationella strategin.
 • Omvärldsbevaka.

Regional digitaliseringskoordinator

Johan Isacsson är sedan 2019 Region Sörmlands digitaliseringskoordinator (ett regeringsuppdrag som nyligen förlängdes det till 2025). Tidigare var han chef inom utveckling på landstingets IT-sida.

Om den politiska sammansättningen i beredningen är ”lite speciell” gäller detsamma koordinatorns roll. Till skillnad mot i många andra regioner delar Johan Isacsson inte korridor med dem som utvecklar regionens hälso- och sjukvård. Något han tycker är bra, eftersom sådana frågor inte ingår i hans uppdrag.

Nära samarbete

Vad som däremot ingår är att få den nationella digitaliseringspolitiken att få fäste i region och kommuner. Enkelt uttryckt ska han ”se det som inte funkar och stötta det som kan bli bättre”.

Johan Isacsson och Magnus Leivik arbetar tätt tillsammans för att kunna dra nytta av varandras olika plattformar och perspektiv. En koppling till politiken som Johan Isacsson tror att många av hans koordinatorkollegor i andra regioner saknar.

Johan Isacsson deltar i flera nationella nätverk för att utbyta erfarenheter och lära av andra. I sin dator har han en lista på 150-200 olika nationella initiativ och idéer att hålla koll på.

För att skapa en handlingsplan och en digital strategi som gäller hela den offentliga sektorn samverkar Johan Isacsson också med andra offentliga myndigheter och relevanta aktörer.

Mycket att lära av varandra

– Samarbete kan vara avgörande för att kunna hantera våra åtaganden i ett allt mer digitaliserat samhälle, säger han och tillägger att den samverkan som finns mellan kommuner och mellan kommun och region i dag tyvärr är alltför fragmenterad.

– Vi har mycket att lära av varandra men som det ser ut i dag finns det stor risk för dubbelarbete.

Magnus Leivik hoppas att beredningen kan vara en katalysator som skapar synergieffekter, men betonar samtidigt att huvudansvaret alltid ligger på aktörerna.

Ett enkelt sätt att dela erfarenheter är via beredningens Facebook-sida Smart Sörmland. Den primära målgruppen är länets kommunstyrelser men innehållet på sidan är öppet för alla.

Smart Sörmland, Facebook

Att leda digital förändring

För att öka kompetensen och ledande politiker har beredningen genomfört seminariet Att leda digital förändring inom ramen för SKR:s Kompetenslyft. Seminariet hölls vid två tillfällen för att så många förtroendevalda politiker och nyckelpersoner som möjligt skulle kunna delta.

– Vi valde att ha med tjänstepersoner eftersom det är viktigt att alla delar samma ”resa”, säger Magnus Leivik och tillägger att intresset var stort. Sammanlagt deltog 50–60 personer.

Monica Lindell Rylén (S) är kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Strängnäs och deltog i ett av seminarierna. Liksom många andra uppfattade hon innehållet både som en intressant bakgrund och en spännande ingång till kommunens digitala transformation.

– Jag uppskattade särskilt möjligheten att få prata om vad vi menar med digitalisering, varför vi ska göra det och var vi står i dag, säger hon.

Efter seminariet lyfte många deltagare värdet av att träffas oftare för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Digital mognad kan mätas

För att ta redan på den digitala mognaden är beredningen intresserad av en mätning med hjälp av den evidensbaserade modellen DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor). Modellen är ett bra exempel på samverkan och enligt Magnus Leivik är mognadsmätningen ett bra exempel på ”mjuk styrning”.

– Genom att fråga oss vad vi gör och hur mycket vi gör, för vi upp digitalisering på agendan och börjar diskutera. Utan skattning är det svårt att veta var vi befinner oss och om det finns ett ”tekniskt arv” som bromsar.

Inför sommarsemestern är inga beslut tagna men Johan Isacsson lobbar för att alla – både regionen och kommunerna – ska delta. Planen är att så småningom presentera resultatet vid ett seminarium som filmas så att alla kan ta del av det i efterhand.

I Strängnäs ser Monica Lindell Rylén fram mot en sådan mätning. Kommunen har redan tagit flera steg genom att bland annat robotisera delar av försörjningsstödet för att skapa tid för handläggarna hantera de ärenden som kräver extra kompetens. Samma modell (FAS – Förändrat Arbetssätt) har också gjort det lättare för föräldrar att ansöka om skolskjuts för sina barn.

Öppen data

Under 2021 pågår en förstudie inför projektet Öppen Data. Ett arbete som Johan Isacsson beskriver som ett gemensamt lärprojekt för länsstyrelse, kommuner och Region Sörmland.

Modellen är ytterligare ett bra exempel på samverkan.

– Vi återanvänder helt enkelt kunskapen hos våra kollegor i Västra Götalandsregionen, säger Johan Isacsson

Enligt Magnus Leivik var det ”en lågt hängande frukt” eftersom alla är överens om att det är bra och viktigt. Samtidigt är det inte en uppgift som någon kan göra ensam. För att ingen kommun ska bromsa arbetet genom att avstå på grund av brist på resurser har beredningen beslutat att ta hela kostnaden.

Ny teknik är inte farlig

Magnus Leivik möter ibland politiker som är oroliga för att den nya tekniken ska vara farlig.

– Det är en rädsla som har hängt med sedan Industrialismens Spinning Jenny, säger han menar att den i första hand bygger på brist på kunskap.

– Jag brukar fråga varför vi ställer så höga krav på ny teknik, medan vi varken mäter nytta eller risker med att spara hyllkilometer med pappersjournaler, fortsätter han.

För att dämpa oron när det gäller projektet Öppen Data berättar han att det som ska delas är sådant som redan är offentligt.

– Frågan är egentligen om det ska vara krångligt eller inte?

Utmaningar

 • Juridik när det gäller IT-säkerhet, molntjänster, etcetera.
 • Brist på specialister med IT-kunskap,
 • Samarbete. Hitta smarta sätt att samarbeta och lära av varandra.
 • Standardisera tekniska miljöer så att det blir enklare för leverantörerna att leverera till offentlig sektor.
 • Ökad delaktighet. Alla anställda blir delaktiga i transformationen och kommer att ”göra annorlunda”.
 • Framsynta politiker som sätter mål, ställer krav, tilldelar resurser och erbjuda visioner.
 • Vision och färdriktning. Medarbetare i organisationen behöver kunskap, kompetens och tid plus ett ramverk som visar åt vilken håll vi ska gå.

Fördjupning

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland, VGR

Mätning av digital mognad, DiMiOS

Digitaliseringskoordinatorer, Tillväxtverket

Kontaktpersoner

Johan Isacsson
Regional Digitaliseringskoordinator
Region Sörmland
johan.isacsson@regionsormland.se

Magnus Leivik (M)
Oppositionsråd och ordförande i Beredningen för digitalisering
Region Sörmland
magnus.leivik@regionsormland.se

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel