Publicerad 4 mars 2024

Barnkonventionen i familjerätts- och barnavårdsutredningar i Helsingborgs stad

Socialförvaltningen i Helsingborgs stad stärker barnrättsperspektivet i barnavårds- och familjerättsutredningar genom att ge handläggarna kunskap och stöd i arbetet. Syftet är att stärka barnets delaktighet och bedömningen av barnets bästa.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Kommunfullmäktige fattade redan år 2014 beslut om en strategi för hur barnkonventionen skulle förverkligas i Helsingborgs stad. Utifrån strategin valde Socialförvaltningen att ha en grupp utbildade barnrättsstrateger som fortlöpande arbetar för implementering av barnkonventionen i verksamheten.

Socialförvaltningens arbete styrs av en handlingsplan som uppdateras årligen med nya fokusområden och preciserade aktiviteter kopplade till dessa. I samband med intern kontroll 2022 uppmärksammades att kvaliteten behövde förbättras vad gällde förvaltningens dokumentation av barnets delaktighet samt hur beslutet ifråga förhöll sig till bedömningen av barnets bästa.

Det övergripande syftet med Barnrättsprojektet är att verksamheterna Barn, unga och familj samt Familjerätten ska ha de verktyg som behövs för att utredningar ska bedrivas i enlighet med barnkonventionens barnsyn och att det framgår av dokumentationen att det utgör ett rättighetsbaserat beslut. Detta menar de är ett sätt att säkerställa att rättigheterna i barnkonventionen kommer barnen tillgodo.

Genomförande

Utvecklingsprojektet har genomförts av en fast arbetsgrupp bestående av en samordnare och totalt sex medarbetare från följande enheter: Familjerätten, Utredning och uppföljning och Familjehemsenheten. Arbetet har genomförts i samarbete med Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR.

Arbetsgruppen har träffats ungefär varannan månad och har vid dessa tillfällen haft olika teman som bestämts löpande utifrån de förbättringsområden som initialt har identifierats och beskrivits i förvaltningens handlingsplan.

De har exempelvis

 • fördjupat sin kunskap om särskilt relevanta artiklar i barnkonventionen,
 • arbetat med Socialstyrelsens kunskapsstöd Bedöma barns mognad för delaktighet
 • löpande arbetat fram stödmaterial utifrån avidentifierade ärenden.

Barnrättsprojektet presenterades för de berörda medarbetarna i januari 2024. Detta skedde i form av en fördjupande utbildning och workshop om barnrättsperspektivet i socialtjänstens barnavårds- och familjerättsutredningar.

Det här har arbetet lett fram till

Vilken effekt utvecklingsprojektet har haft kommer utvärderas inom ramen för socialförvaltningens barnbokslut för 2024. Målsättningen är kortfattat att uppnå:

 • Fördjupad kunskap om barnkonventionen.
 • Utveckling av barnsamtal och mognadsbedömningar för att säkerställa att barnen de möter ges en reell möjlighet att komma till tals och göras delaktiga.
 • Väldokumenterade och preciserade bedömningar av barnets bästa i den aktuella frågan och utifrån barnets specifika situation. Barnets perspektiv är centralt vid bedömningen av barnets bästa. Det är därför viktigt att säkerställa barnets rätt enligt artikel 12 för att lyckas uppnå preciserade bedömningar av barnets bästa.

Hittills har projektet rent praktiskt resulterat i följande:

 • Fördjupande utbildning om barnkonventionen och workshop för berörd personal.
 • Handlingsplanen för Socialförvaltningens barnrättsarbete år 2024 inbegriper bland annat uppföljning och utvärdering av Barnrättsprojektets effekter.
 • Stödmaterial har reviderats och nytt stödmaterial har tagits fram bland annat i form av:
  • Rubrikmall – Utredning enligt 6 kap. 19 § FB.
  • Rubrikmall – Snabbupplysning enligt 6 kap. 20 § FB.
  • Checklista för barns delaktighet i utredning och uppföljning för familjerätts- och barnavårdsutredningar.
  • Mallar för kallelser till utrednings-, uppföljnings- och återkopplingssamtal har reviderats.
  • Rutiner och instruktioner för BBiC beslutsunderlag har reviderats.
  • Mallar och exempeltexter av barnkonsekvensanalyser i olika ärendetyper såsom placering enligt 11 § LVU, familjerättslig utredning, umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.

Medskick, de viktigaste slutsatserna

 • Kunskap. Det är centralt att ha kunskap om artiklarna i barnkonventionen för att förstå hur dessa förhåller sig till socialtjänstens speciallagstiftning. Förståelsen är avgörande för att rättigheterna ska få praktiskt genomslag i de enskilda ärendena, och inte bli en pappersprodukt.
 • Det ska vara lätt att göra rätt. Användarvänligt och tydligt stödmaterial är viktigt för att underlätta handläggarnas arbete. Detta är särskilt viktigt eftersom socialtjänstens personal generellt är tungt belastad och utrymmet för att på eget initiativ fördjupa sin kunskap om barnkonventionen är begränsad.
 • Struktur och en plan för uppföljning. De ser det som en framgångsfaktor att Socialförvaltningens barnrättsarbete sedan flera år tillbaka formaliseras och struktureras upp i en årlig handlingsplan. Det blir på så sätt naturligt att följa upp effekterna av det specifika utvecklingsarbetet, men även att planera för fortsatt implementering av barnkonventionen i hela förvaltningen.
 • Engagerade chefer. Det är viktigt med chefer som ser vikten av att utveckla barnrättsarbetet och som medverkar i implementeringen. Detta innebär en minskad sårbarhet för utvecklingsprojekt vid förändrade omständigheter, som i deras fall, vid en omorganisering.

Fördjupning

Ta del av följande stödmaterial som arbetsgruppen har tagit fram under projektets gång. Materialet har tagits fram med stöd av SKR och vid framtagandet av rubrikmallarna på familjerättens område har inspiration hämtats från Norra innerstans Familjerättsenhet.

Utredningsmall familjerättsliga ärenden (PDF) Pdf, 247 kB.

Checklista för barns delaktighet i utredning och uppföljning i barnavårdsutredningar (PDF) Pdf, 131 kB.

Mall och exempeltext av barnkonsekvensanalyser avseende placering enligt 11 § LVU Word, 125 kB.

Mall och exempeltext av barnkonsekvensanalyser avseende umgängesbegränsning enligt 14 § LVU Word, 122 kB.Kontaktperson

Frida Andersson
Förvaltningsjurist
Helsingborgs stad
frida.andersson3@helsingborg.se

Gunilla Christiansson
Kvalitetschef
Helsingborgs stadGunilla.Christiansson@helsingborg.se

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Barnets rättigheter
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Hösten 2022 till våren 2024 med implementering och uppföljning under 2024.
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel