Fokus på arbete mot välfärdsbrottslighet

SKR arrangerade under vecka 43, 2023, ett antal hel- och halvdagsseminarier kopplat till välfärdsbrottslighet. Du kan köpa de inspelade semniarierna i efterhand. Varje seminarium tar upp ett eget ämnesområde ur välfärdsbrottslighetsperspektiv.

Beställ repriser av webbsändningar om välfärdsbrottslighet

Fram till och med den 31 maj 2024 kan beställa en länk för att se sändningarna i efterhand. Sändningarna kommer att vara tillgängliga till och med den 27 september 2024.

Beställ webbsändningar

Program

Måndag 23 oktober 2023: Kommunalt brottsförebyggande arbete

09:00 – 09:15 | Inledning, Anders Henriksson, ordförande SKR

09:15 – 09:30 | SKR:s arbetet mot välfärdsbrottslighet

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordnare, SKR
 • Greta Berg, expert, SKR

09:30 – 10:40 | Kommunalt brottsförebyggande ansvar – vad innebär det och kan välfärdsbrottlighet integreras i det?

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete syftar till att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Lagen kan innebära att ”nya” brott, som till exempel välfärdsbrott, blir aktuella att hantera i kommunernas brottsförebyggande råd och av lokala brottsförebyggande samordnare. Hur ska man tänka för att få med välfärdsbrotten i det lokala brottsförebyggande arbetet? Hur ska lokala brottsförebyggare tänka om ett förebyggande arbete mot välfärdsbrott?

Medverkande

 • Greta Berg, expert, SKR
 • Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

10:40 – 10:50 | Paus

10:50 – 11:25 | Kommunens viktigaste verktyg för att motverka välfärdsbrott och hur de ska användas

Ekobrottsmyndigheten som har i uppdrag att utreda ekonomisk brottslighet där företag används som brottsverktyg och där det offentliga ofta är brottsoffret ser hur kommuner utsätts för välfärdsbrott. Genom att studera brottsligheten ser vi också att kommunerna har flera verktyg för att direkt och indirekt motverka välfärdsbrott. Det handlar till exempel om tillståndsgivning och tillsyn, utbetalningar till enskilda och föreningar. Hur kan kommunen använda dessa verktyg på bästa sätt och hur kan vi tillsammans motverka välfärdsbrott genom att använda våra verktyg tillsammans på bästa sätt.

Medverkande

Sara Persson, brottsförebyggande expert, Ekobrottsmyndigheten

11:30 – 12:00 | Otillåten påverkan

Passet ger en ökad kunskap om vad otillåten påverkan innebär och ger också ett antal exempel på hur man kan bli utsatt i kommunala verksamheter. SKRs arbetet på området beskrivs och vad som sker nationellt.

Medverkande

Christina Kiernan, samordnare, SKR

12:00 – 12:45 | Lunch

12:45 – 13:15 | Polisens arbete att tillsammans med andra aktörer förebygga och upptäcka bidragsbrott och bedrägerier

Medverkande

Stefan Lundberg, handläggare, Polisen

13:20 – 13:50 | Brå om hur kommuner och regioner utsätts för välfärdsbrott

En presentation studie (Brå) om hur kommuner och regioner utsätts för välfärdsbrottslighet där företag och föreningar används som brottsverktyg, samt vad kommuner och regioner kan göra för att minska riskerna för att utsättas.

Medverkande

Henrik Angerbrandt, BRÅ

13:55 – 14:30 | Tryggare Malmö – samverkansarbete mot välfärdsbrottslighet

Passet beskriver det samverkansarbete som miljöförvaltningen i Malmö stad bedriver tillsammans med andra myndigheters tillsynsarbete mot illegala verksamheter såsom olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk. Kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion och tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i särskilda tillslag mot misstänkta illegala verksamheter.

Medverkande

 • Caroline Tandefelt, Malmö stad
 • Tommy Jonsson, lokalpolisområde Norr, Malmö

14:30 – 14:40 | Paus

14:40 – 15:15 | Att implementera välfärdsbrottslighet i det kommunala brottsförebyggande arbetet

Örebro kommun vill arbeta med frågan om välfärdsbrott som en del av kommunens uppdrag om ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Att arbetet med välfärdsbrott liksom annat brottförebyggande arbete utgår ifrån en kommunövergripande lägesbild, analys och prioriterade åtgärder.

Medverkande

Johanna Sollerman, Örebro kommun

15:15 – 15:50 | Frågestund

Föreläsarna svarar på frågor från åhörarna.

Medverkande

 • Christina Kiernan,
 • Greta Berg,
 • Charlotta Gustafsson,
 • Sara Persson,
 • Johanna Sollerman,
 • Henrik Angerbrandt ,

15:50 – 16:00 | Avslut

Medverkande

 • Greta Berg , expert, SKR
 • Christina Kiernan, samordnare, SKR

Tisdag 24 oktober 2023: Ekonomiskt bistånd ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

09:00 – 09:15 | Inledning

Medverkande

Kommunalråd Erik Pelling, Uppsala kommun och ordförande i SKRs beredning för socialpolitik och individomsorg

09:15 – 09:30 | SKRs arbete inom området

Medverkande

 • Fredrik Krait, handläggare, SKR
 • Christina Kiernan, samordnare, SKR

09:30 – 10:00 | Felaktig folkbokföring, möjliggörare av välfärdsbrott

En sammanfattning av Skatteverkets erfarenheter av gjorda kontroller och regeringsuppdrag avseende felaktig folkbokföring presenteras. I regeringsuppdragen ingick även några kommuner. Därutöver information om det fortsatta arbetet inom området.

Medverkande

Anders Klaar, Skatteverket

10:05 – 10:35 | Polisens arbete att tillsammans med andra aktörer förebygga och upptäcka bidragsbrott och bedrägerier

Medverkande

Stefan Lundberg, handläggare Polismyndigheten

10:35 – 10:45 | Paus

10:45 – 11:30 | Systematiskt arbete för att förebygga bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten i Malmö har sedan 2020 arbetat aktivt med att stärka det förebyggande arbetet kring bidragsbrott genom en dedikerad arbetsgrupp. Passet innehåller information om hur arbetet bedrivs, vilka resultat man har sett hittills och hur man arbetar med att återkoppla erfarenheter och lärdomar till ordinarie verksamhet.

Medverkande

Kenneth Sandgren, sektionschef Malmö stad

11:30 – 12:30 | Lunch

12:30 – 13:15 | Utredning och förebyggande arbete mellan omhändertagarkultur och sökandekultur

Med ett uttalat mål att stärka myndighetsutövningen på ekonomiskt bistånd arbetar FUT-funktionen i Eskilstuna kommun sedan 2021 förebyggande, utreder felaktiga utbetalningar och gör interna analyser.

Medverkande

Peter Illi, utredare Eskilstuna

13:20 – 13:45 | Otillåten påverkan – vad är det och påverkar det socialtjänstens arbete?

Passet ger en övergripande bild av otillåten påverkan, vad det är, hur det tar sig uttryck, vad det innebär för socialtjänstens arbete och hur välfärden och demokratin påverkas.

Medverkande

Christina Kiernan, samordnare SKR

13:50 – 14:30 | Motiverade kontroller som arbetsmetod

I Uppsala används motiverade kontroller som metod vid misstanke om bidragsbrott. Presentationen fokuserar på tillvägagångssättet för att för att förebygga bidragsbrott i verksamheten och hur automatiseringar signalerar förändringar som påverkar rätten till bistånd.

Medverkande

 • Maria Nordin, Uppsala kommun
 • Johanna Bark, Uppsala kommun

14:30 – 14:40 | Paus

14:40 – 15:20 | Från enskilda kontroller till ett systematisk arbete med att förhindra välfärdsbrott

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad har under de senaste två åren inventerat, analyserat och startat en förändring av arbetet med att förhindra välfärdsbrott. Syftet var att gå från ett reaktivt kontrollarbete till ett proaktivt där en systematik som innefattade hela förvaltningens arbete var i fokus. Förvaltningen är nu mitt i en omställningsresa som innefattar att ställa om både kultur och struktur i kontrollarbetet.

Medverkande

 • Nadine Nidal Khalil , Helsingborg Stad
 • Johanna Eriksson, Helsingborg Stad

15:20 – 15:50 | Frågestund

Föreläsarna svarar på frågor från åhörarna.

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordndare, SKR
 • Fredrik Krait, handläggare, SKR
 • Anders Klaar, Skatteverket
 • Kenneth Sandgren, sektionschef, Malmö stad
 • Peter Illi, utredare, Eskilstuna
 • Maria Nordin, Uppsala kommun
 • Nadine Nidal Khalil, Helsingborg Stad
 • Johanna Eriksson, Helsingborg Stad

15:50 – 16:00 | Avslut

Medverkande

 • Christina Kiernan, SKR
 • Fredrik Krait, SKR

Onsdag 25 oktober 2023: Upphandling ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

09:00 – 09:25 | Inledning och SKRs arbete på området

Medverkande

 • Christina Kiernan, SKR
 • Robin A Boström, SKR

09:25 – 10:00 | Leverantörskontrollutredning, en lång väntan på grundläggande verktyg

Sen den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 2017 har det varit obligatoriskt för upphandlande organisationer att vid större upphandlingar säkerhetsställa att en leverantör inte begått vissa listade brott och att den fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter innan tilldelning av ett kontrakt. Nödvändiga verktyg för att leva upp till denna nya skyldighet tillhandahölls dock aldrig. Snart kan det dock blir ändring på detta. Nyligen lämnade Leverantörskontrollutredningen ett betänkande kring hur en funktion för samordnad registerkontroll äntligen ska ge upphandlande organisationer verktygen de väntat på för att leva upp till sina lagstadgade skyldigheter.

Medverkande

Robin A. Boström, förbundsjurist SKR

10:05 – 10:50 | Att motverka otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten arbetar för att stödja offentliga aktörer och näringslivet i inköpsfrågor. Vi ger vår bild av utvecklingen av välfärdsbrottsligheten i upphandling och hur upphandlande organisationer kan arbeta för att minska risken för att göra affärer med oseriösa aktörer.

Medverkande

 • Ann Eva Askensten, Upphandlingsmyndigheten
 • Henrik Grönberg, Upphandlingmyndigheten

10:50 – 11:00 | Paus

11:00 – 11:45 | Att undvika att göra affärer med kriminella – en viktig brottsförebyggande åtgärd

Att göra affärer med det offentliga är attraktivt för kriminella. Upphandlingsförfarandet erbjuder både utmaningar och möjligheter i arbetet med att utestänga kriminella och på andra sätt oseriösa aktörer från att göra affärer med offentliga aktörer., Sara kommer att prata om hur du som arbetar med upphandling på olika sätt kan arbeta för att minska risken att den egna organisationen upphandlar verksamhet som bedrivs på ett brottsligt sätt.

Medverkande

Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

11:45 – 12:45 | Lunch

12:45 – 13:15 | Civilminister Erik Slottner om upphandling

13:15 – 14:00 | Göteborg stad berättar om sitt arbete med kontroller i upphandlingar och egna uteslutningsgrunder

Fredrik berättar om hur man rent praktiskt kan genomföra kontroller i samband med upphandlingar och under avtalstiden för att hindra att oseriösa leverantörer får eller behåller offentliga avtal. Han går också igenom vilka nya möjligheter det finns med egna uteslutningsgrunder i vissa typer av upphandlingar.

Medverkande

Fredrik Rogö, upphandlingsjurist, Göteborgs stad

14:05 – 14:30 | Addas arbete med att komma åt välfärdsbrottslighet i ramavtal för tjänster inom individ och familjeomsorgen

Frida presenterar hur ADDA arbetar med TIPS-funktion för kommuner, kontroller, uppföljning, utredningar vid avvikelser och sanktioner för att få bort oseriösa aktörer på ramavtalen inom individ och familjeomsorgen. I arbetet idag och i den utveckling Adda ser framöver är samverkan viktigt för att jobba effektivt med informationsinsamling och vid utredningar kopplat till avtalsbrott.

Medverkande

Frida Skårner, ADDA

14:30 – 14:40 | Paus

14:40 – 15:20 | Västra Götalandsregionens (VGR) hantering av leverantörsrelaterade avvikelser

Passet handlar om VGR:s standardiserade arbetssätt avseende hantering av leverantörsrelaterade avvikelser genom eskaleringsprocess och eskaleringstrappa.

Medverkande

 • Jenny Forsell Skoog, Västra Götalands regionen
 • Anders Lindberg, Västra Götalands regionen

15:20 – 15:50 | Frågestund

Medverkande

 • Christina Kiernan,
 • Robin A Boström,
 • Henrik Grönberg,
 • Sara Persson,
 • Fredrik Rogö,

15:50 – 16:00 | Avslut

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordnare, SKR
 • Robin A Boström, förbundsjurist, SKR

Torsdag fm. 26 oktober 2023: Otillåten påverkan ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

09:00 – 09:20 | Inledning och SKR:s arbete

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordnare, SKR
 • Gunnar Sundqvist, utredare, SKR

09:20 – 09:35 | SKRs arbete med arbetsmiljöfrågor avseende hot och våld

Medverkande

Gunnar Sundqvist, utredare, SKR

09:40 – 10:10 | Göteborgs Stads arbete för att förebygga, hantera och motverka otillåten påverkan och tystnadskulturer

En presentation över hur Göteborgs Stad har strukturerat upp utbildning för stadens medarbetare och hur det centrala kompetensteam med inriktning otillåten påverkan och tystnadskultur ska samverka, nationellt, myndighetsöverskridande samt med lokala kompetensteam inom staden.

Medverkande

Catharina Lindstedt, utvecklingsledare Göteborgs Stad

10:15 – 10:35 | Hot, hat och otillåten påverkan riktat mot förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald har utsatts för hot och hat i sitt uppdrag och var tredje har någon gång censurerat sig själv. Det är inte acceptabelt! Vi behöver synliggöra det som sker, vi behöver skapa motståndskraft och vi behöver prata lösningar Vi måste sluta gömma undan hoten och dess konsekvenser.

Medverkande

Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare SKR

10:35 – 10:45 | Paus

10:45 – 11:15 | Säkerhetsdialogen - ett verktyg för att förebygga och hantera otillåten påverkan

Presentationen ger en inblick i Säkerhetsdialogen, ett verktyg som tagits fram av Suntarbetsliv i syfte att förebygga och hantera otillåten påverkan, och även hot och våld generellt. Sara berättar också om erfarenheter hon hämtat från sin forskningsgenomgång av 45 000 arbetsskadeanmälningar och sätter otillåten påverkan i ett bredare sammanhang.

Medverkande

Sara Göransson, Suntarbetsliv

11:20 – 11:50 | Erfarenheter av otillåten påverkan på tjänstemän inom kommun och region

Vilka tjänstemän är erfarenhetsmässigt mest utsatta och vilka risker finns då för ekonomiskt skada eller förtroendemässig skada. Finns möjligheter att skydda sig och går det att förebygga?

Medverkande

Thomas Forsberg, åklagare

11:50 – 12:00 | Avslutning

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordnare, SKR
 • Gunnar Sundqvist, utredare, SKR

Torsdag em. 26 oktober 2023: Föreningsbidrag ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

13:00 – 13:15 | Inledning och SKR:s arbete

Medverkande

 • Christina Kiernan, samordnare, SKR
 • Nils Munthe, handläggare, SKR

13:15 – 14:00 | Föreningar som brottsverktyg hur kan vi gemensamt förebygga med mjuka och hårda verktyg?

Brottslighet i föreningsverksamhet kan se väldigt olika ut. Genom att samarbeta för att förebygga och stoppa brottslighet där föreningar används som brottsverktyg kan vi anpassa metoderna för att gemensamt få bästa effekt. kommer att berätta om hur föreningar används för att begå brott, och hur denna brottslighet kan förebyggas och motverkas i kommunen och i samverkan med brottsutredande myndigheter.

Medverkande

Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

14:05 – 14:35 | Uppföljning och kontroll av statsbidrag

Passet handlar om myndighetens arbete mot ett strukturerarat sätt att jobba med uppföljning och kontroll av bidragsgivning, bildandet av uppföljningsgrupp och de utmaningar och framgångsfaktorer som identifierats i arbetet mot fusk och oegentligheter. Mikael kommer också berätta om planer för utökad samverkan med övriga bidragsgivande myndigheter vad gäller uppföljning och kontroll.

Medverkande

Mikael Rissvik, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

14:35 – 14:45 | Paus

14:45 – 15:25 | Rätt förening får rätt bidrag för ett effektivt, rättssäkert och hållbart föreningsliv

Så arbetar Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) i Göteborg stad med förändringsresan gällande välfärdsbrottslighet, granskningar och uppföljningar av föreningsbidrag.

Medverkande

Soheil Hedayati, trygghetsutredare inom välfärdsbrott Göteborgs stad

15:30 – 15:50 | Föreningsbidrag - kan bidra till den kriminella ekonomin

Kort genomgång av vad som särskiljer ideella föreningar och andra juridiska personer och hur de kan användas I bidragsbedrägerier. Vi kommer att visa ett exempel på hur ett brottsupplägg kan gå till.

Medverkande

Susanne Howard, Skatteverket

15:50 – 16:00 | Avslutning

Medverkande

Nils Munthe, utvecklingsledare, SKR

Fredag fm. 27 oktober: Revision ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

09:00 – 09:15 | Inledning och SKR:s arbete

Medverkande

Lotta Ricklander, handläggare, SKR

09:15 – 10:00 | Erfarenheter KPMG

KPMG delar med sig av praktiska erfarenheter kring att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott. Åhörarna får ta del av exempel på konkreta insatser som KPMG genomfört på uppdrag av kommuner och regioner. Det ges även handfasta tips till dem som just påbörjat arbete och behöver hjälp med att komma igång. Men webbinaret är även givande för dem som arbetat mot välfärdsbrottslighet under en tid och som vill ha ytterligare inspiration.

Medverkande

Mattias Wikner, KPMG

10:00 – 10:10 | Paus

10:10 – 10:55 | Hur kan välfärdsbrott och otillåten påverkan motverkas?

PwC delar med sig av erfarenheter från revision samt rådgivningsuppdrag kring välfärdsbrott samt otillåten påverkan. Vilka insikter kan öka förmågan att motverka välfärdsbrott? Hur kan välfärdsbrott upptäckas i större utsträckning och utredas?

Medverkande

Cecilia Cederberg, PwC

11:00 – 11:20 | Granskning och rådgivningstjänster

Medverkande

Charlotte Dagnäs, ADDA

11:20 – 11:50 | Frågestund

Medverkande

 • Lotta Ricklander, SKR
 • Mattias Wikner, KPMG
 • Cecilia Cederberg, PwC
 • Charlotte Dagnäs, ADDA

Fredag em. 27 oktober 2023: Välfärdsbrottslighet ur regioners perspektiv

13:00 – 13:15 | Inledning, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Medverkande

Christina Kiernan, samordnare, SKR

13:15 – 13:40 | Avtalsoptimering – att få betalt för samma tjänst flera gånger utan möjlighet till kontroll

Hur kan regioner upptäcka hur en vårdgivare kombinerar olika avtal med flera regioner och får betalt för samma patient genom olika avtal.

Medverkande

Anja Bergman-Kyllönen, verksamhetscontroller, Region Uppsala

13:40 – 14:10 | Region Stockholms arbete mot läkemedelsrelaterad brottslighet

Det finns många läkemedel som är eftertraktade i fler syften än medicinska. Det kan handla om att läkemedel går till skönhetsindustrin eller används som narkotika och doping istället, men ändå hämtas ut med en förmånskostnad som regionerna betalar. Hur kan regionerna arbeta för att förebygga, upptäcka och stoppa läkemedelsrelaterad brottslighet?

Medverkande

Linnea Graaf, samordnare, Region Stockholm

14:10 – 14:20 | Paus

14:20 – 14:50 | Fler diagnoser ökar intäkterna för Vårdcentraler

Genom att registrera fler diagnoser än nödvändigt, när dessa inte hör till vårdtillfället eller att dessa sätts av fel personalkategori, dv. utanför eget kompetensområde, kan vårdcentraler tillskansa sig ökade intäkter. Patientjournalen blir dessutom en tveksam källa för informationsinhämtning för nästa led i vårdkedjan samt riskerar skapa osäkerhet för patienten då denne läser sin egen patientjournal. Hur kan regionen förhindra detta?

Medverkande

Maria Antonsson Anderberg, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

14:50 – 15:20 | Västra Götalandsregionen om tillitsbaserade avtal

Upphandling av hälso- och sjukvård är ett identifierat riskområde i den myndighetsgemensamma lägesbilden mot organiserad brottslighet. Majoriteten av regionens upphandlade avtal är tillitsbaserade. Även tillitsbaserade avtal behöver kontroller och strukturerad uppföljning. Hur kan vi utveckla våra kontroller tillsammans?

Medverkande

Akuliina Salander, regionjurist

15:20 – 15:50 | Välfärdsbrottslighet i tandvården - skadar patienter, konkurrens och tillit inom tandvården

Presentationen beskriver regionernas arbete med att stoppa oseriösa vårdgivare och dess svårigheter samt begränsningar inom gällande lagstiftning. Dessa oseriösa vårdgivare utgör ett hot mot patientsäkerheten och innebär att stora summor försvinner, vilket urholkar välfärden och göder ekonomisk brottslighet.

Medverkande

Gunnel Håkansson, handläggare, SKR

15:50 – 16:00 | Avslut

Medverkande

Christina Kiernan, samordnare, SKR

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.