16 september 2024 till 20 november 2024 kl. 00.00-00.00

Fastighetsföretagande i offentlig sektor - 2024

Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam i en offentlig fastighetsorganisation.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen är totalt sex dagar som är uppdelat på två tillfällen (den 16-18 september och 18-20 november) med hemuppgifter och hemtentamen emellan.

Kursen vänder sig i första hand till ledande befattningshavare. Till exempel fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer, lokalstrateger eller motsvarande.

Syftet med kursen är att ge dig ett ramverk för att förstå den komplexa helheten. Samt för att kunna analysera och utveckla fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer i kommuner och regioner. Du får grundläggande kunskap om fastighetsekonomi och investeringskalkylering, juridik, lokalförsörjning, statusbedömningar, fastighetstransaktioner med mera. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samverkan mellan SKR och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Målgrupp

Ledande befattningshavare i offentliga fastighets- och
lokalförsörjningsorganisationer.

Program 16-18 september

Utmaningar för offentliga fastighetsägare

Om verksamhetsfokus, kundperspektiv, samhällsnytta och politik.

Lokalförsörjningens tre skeden och strategiska frågor för offentlig
fastighetsverksamhet

Om beslut och analyser rörande anskaffning, förvaltning och avveckling. Om centrala strategiska frågor i den offentliga fastighetsverksamheten och vilka grundläggande alternativ som finns.

Underhåll och underhållsstrategier

Hur ska vi ta hand om vårt fastighetsbestånd?

Fastigheternas värde

Värdebegrepp och värderingsmetoder, inkl. redovisning av hemtentafråga.

Grunderna för investeringskalkylering, inklusive livscykelkalkyler

Genomgång av ränta-på-räntaberäkning med utgångspunkt i räkneexempel knutna till
beslut i fastighetsföretag.

Investeringskalkylering och hyreskalkyler

Vi räknar tillsammans utifrån olika konkreta exempel.

Komponentredovisningar

Varför komponentavskrivning? Hur kan den utformas i praktiken?

Kontraktsteori med tillämpning på fastighetssektorn

Både externa och interna kontrakt spelar idag en stor roll för den offentliga
fastighetssektorn. Grundläggande begrepp och synsätt inom kontraktsteori presenteras, inklusive exempel rörande offentlig upphandling och kommunala markanvisningar.

Offentliga fastigheter i staden

Om fastighetssektorns roll i samhällsbyggande.

Att organisera sitt ägande

Det finns olika modeller för att organisera ägandet av fastigheter i en kommun eller ett landsting. I regel bygger dessa på någon form av intern marknad. Vi går igenom tre modeller och relevanta bedömningskriterier vid val av modell.

Förvaltning i privat sektor vs. offentlig sektor

Hur skiljer sig underhållsstrategier och förvaltning mellan privat och offentlig sektor? Finns konsekvenser för kostnader och kvalitet? Vad gör en privat aktör som tar över ett stort kommunalt bestånd?

Äga kontra hyra

Om sale-leaseback-affärer där man säljer sina fastigheter och sedan hyr lokaler i den sålda fastigheten, inklusive räkneexempel.

Internpriser i offentliga fastigheter

I offentliga fastighetsföretag finns särskilda förutsättningar för hur hyror sätts. Lokaler hyressätts vanligtvis genom någon form av internhyra. Detta är ofta ett redskap för att hantera lokalförsörjning och lokalplanering.

Program 18-20 november

Juridik för lokaler och fastigheter

Lokalförsörjning och fastigheter är omgärdat av olika lagar och föreskrifter. Många regler återfinns i jordabalken, men det finns relevant lagstiftning även i andra lagrum. Därtill finns föreskrifter som utfärdas av myndigheter. Vi går igenom de viktigaste delarna som berör vårt verksamhetsområde.

Utveckling av strategiska fastighetsfrågor

En stor del av Sveriges byggnadsbestånd består av offentliga ändamålslokaler. För att effektivisera och förbättra förvaltningen av de offentliga fastigheterna bedrivs gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt.

Allmänna styrmedel

Visioner och strategiska mål. Översikt av moderna styrverktyg så som nyckeltal, lokalresursplanering, processanalys och kvalitetsstyrning.

Statusbedömningar

Statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållplanering. Grunden är att systematiskt gå igenom byggnader och identifiera framtida underhållsbehov.

Krisberedskap och säkerhetsskydd i offentliga fastigheter

En genomgång av bra praxis och grundläggande regelverk kring krisberedskap, robusthet, säkerhetsskydd och totalförsvarsaspekter på fastigheter och lokalförsörjning.

Bolagisering av fastigheter i offentlig förvaltning

Processen att överväga en bolagisering av fastigheter som förvaltas i kommun eller region är ofta komplex och snårig. Här ges ett axplock av erfarenheter och bra praxis från utrednings- och genomförandeprocesser där fastigheter läggs i bolag.

Lokalförsörjningsplanering i praktiken

Hur sker en bra lokalförsörjningsplanering i offentlig verksamhet och hur samverkar den
på ett bra sätt med fastighetsorganisationerna? Praktiska exempel från kommun och region.

Ytterligare programpunkter kan tillkomma

Medverkande

Kursen genomförs i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm
med bland andra professor Hans Lind och civilingenjör Anders Hellström.
Utöver dessa kommer ytterligare fastighetsexperter från KTH, privata
näringslivet och Sveriges Kommuner och Regioner att medverka.

Övrig information om utbildningen

Hemuppgift

Mellan första och andra tillfället genomför deltagarna en hemuppgift. Hemuppgiften redovisas och diskuteras vid det andra tillfället.

Hemtentamen

Deltagarna genomför en hemtentamen mellan första och andra tillfället.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd hemtentamen och projektuppgift. Projektuppgiften ska redovisas i samband med den andra träffen. För att erhålla 7,5 högskolepoäng krävs godkänt på både projektuppgiften och den skriftliga hemtentamen.

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.