Ämnen
Utsatta ytor i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-808-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-808-1
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Utsatta ytor

Råd för hållbar beläggning på utsatta ytor
Info:
Syftet med denna skrift är att ge råd om hur speciellt utsatta körytor ska utformas med avseende på slitlagerbeläggning, bärighet och motståndskraft mot plastiska deformationer. Speciellt utsatta ytor kan till exempel vara avsmalningar, cirkulationsplatser eller ytor med mycket tung trafik, till exempel bussar.

Denna skrift bygger till stor del på de tre tidigare SKL-skrifterna Den smala vägen, Slitage i cirkulation och Dimensionering för tung trafik. Samtidigt som skrifterna slagits samman så har texterna uppdaterats till att reflektera dagens teknik, krav och regler.
0 kr
Artnr:
7585-808-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...