Ämnen

Upphandling

Sorteringsordning:
Utveckla idéburet offentligt partnerskap
RAPPORT FRÅN UTVECKLINGSARBETET 2017
Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och regionala partnerskap (IOP) för samarbete kring komplexa ...
Rapport om enkätundersökning om e-handel och e-fakturering
Rapporten genomfördes under vintern, våren 2016/17
En enkätundersökning avseende omfattningen av e-handel och e-fakturering i kommuner, landsting och regioner.

Rapporten innehåller dels faktiska siffror, dels uppgifter om svårigheter vid införand...
Upphandling för innovation och mervärde
Offentliga upphandlingar kan bidra till, och vara en drivande kraft, för innovationer i samhället. Om upphandlande myndigheter ger förutsättningar för leverantörer att ...
 Krav på leverantörer och avtals-villkor i LOV-upphandlingar
Med lagen om valfrihetssystem (LOV) har landstingen fått nya förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvården genom upphandling av privata vårdgivare. Syftet med denna rapport är att skapa en över...
Vårdval inom specialistsjukvården
Rapporten undersöker hur landsting och regioner använder avtal som stymedel inom specialistsjukvården. Hur utformas avtalen och hur fungerar uppföljnngen utifrån avtalen?
Förtroendevald i upphandlingsprocessen
När verksamheten utförs av privata utförare sker det i allmänhet efter upphandling. Det påverkar arbetet i nämnden eller styrelsen som ansvarar för verksamheten. S...
Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen
Brukare och patienters synpunkter och erfarenhetskunskap är en viktig resurs som allt oftare tas tillvara. När allt mer av kommuners, landstings och regioners välfärdstjänster utförs av externa utfö...
Valfrihet i vård, skola och omsorg - en uppdatering av kunskapsläget
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en for...
Köp av verksamhet - kommuner, landsting och regioner 2006 - 2013
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av andra utförare. Ökningen mellan åren 2006 och 2013 var kraftigare de första åren men har mattats någo...
Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV
Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhäll...
Kvalitetskrav i valfrihetssystem – en analys av förfrågningsunderlag i hemtjänst
Vilka krav ställer kommunerna när man skapar valfrihetssystem för hemtjänst?

En stor andel av landets kommuner tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, inom hemtj&a...
Upphandla bättre - Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har tillsammans låtit utveckla en guide för upphandling av särskilt boende inom äldreomsorg...
Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter
Denna rapport beskriver vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, gör för att stimulera till dialog mellan köpare och leverantörer inför offentliga upphandlingar. Stu...
Idéburna utförare i lokal välfärd
Sveriges kommuner upphandlar allt mer verksamhet från externa aktörer. Det finns en målsättning via den nationella överenskommelsen inom det sociala området (2008) mellan SKL, regeringen och idéburn...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen och landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll kommer allt me...
Erfarenheter av konkurrensutsättning - en forskningsöversikt
Frågor kring konkurrensutsättning av offentlig verksamhet i allmänhet, och kommunal verksamhet i synnerhet, är ständigt högaktuella för såväl forskare ...
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende
Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsä...
Offentligt och privat driven verksamhet: Vilka legala skillnader finns?
Kommuner och landsting har ett ansvar för att insatser inom vård, skola och omsorg genomförs i den omfattning och till den kvalitet som förutsätts i gällande lagstiftni...
Alternativa driftformer
Den här skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan. Rollerna förändras för b&#...
Förhindra fusk och oegentligheter
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa...
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa...
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa...
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa...
Innovationsvänlig upphandling - erfarenheter från kommuner, landsting och regioner
Innovationsvänlig upphandling handlar om att inte utesluta nya lösningar i den traditionella upphandlingen. Att man inte av slentrian upphandlar det ”gamla vanliga” utan aktivt...
Att utveckla valfriheten : en studie av styrning och organisation i fem kommuner med valfrihetssystem
Valfrihetssystem införs i alltfler kommuner och landsting. En fråga som aktualiseras är hur organisation och styrning påverkas. Konsult Lars Olov Lernberg har haft i uppdrag att ...
Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna
65 procent av Sveriges kommuner är intresserade av att öka den enskildes makt och inflytande genom att införa valfrihetssystem. Lagen om valfrihetssystem, LOV, kom i november 2008 och...
Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen
Syftet med denna skrift är att övergripande belysa processerna för upphandling och avrop för att lättare kunna kvalitetssäkra dessa. Målet är att bidra till ...