Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Handbok för gymnasieantagning 2020/2021
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Handbok för gymnasieantagning är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt relaterade frågor såsom interkommunala ersä...
Nationellt centrum för lärmiljöer
Genomförd förstudie under 2019
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudm&...
Förskolans kompetensförsörjning
Åtgärder för att möta rekryteringsbehoven
Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Rekryteringsbehovet till förskolan är stort men varierar också kraftigt mellan kommuner och mellan olika delar av l...
Se, förstå och förändra
Att motverka könsskillnader i skolresultat
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som uppnår gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- o...
Framgångsfaktorer för skolans utveckling
Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättni...
Könsskillnader i skolresultat
NATIONELL STATISTIK I URVAL
Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av resultatutvecklingen för några centrala nyckeltal samt att ge såväl politiker som tjänstemän underlag för fortsatta diskussioner och beslut...
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
#skolDigiplan
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverke...
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsaklige...
Handbok för gymnasieantagning 2019-2020
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Lands...
Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola
I rapporten presenteras en nulägesbild av i vilken utsträckning kommuner använder sig av socioekonomiska resursfördelningsmodeller inom skolan och förskolan, vilka faktorer som är vanligast att grun...
Stödmaterial för klagomålshantering
Framtaget av SKL och Friskolornas riksförbund
En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Den kan också ge viktig information till kvalitetsarbetet vi...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktue...
Lärande skolorganisation
En utvärdering av fyra års arbete med PRIO
SKL:s utvecklingsarbete PRIO utgår från en tanke och en önskan om att lära sig av de bästa, att sprida god praktik, nya forskningsrön, och detta utifrån en systema...
Snabbguide: Analysera skolresultat
Att utveckla verksamheter och uppnå en högre kvalitet kräver en långsiktig strategi och ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder.

För att ge våra...
Studieavbrott - En fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet
Långt ifrån alla de ungdomar som lämnar årskurs nio i grundskolan eller årskurs tre i gymnasiet har fullständiga betyg.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har seda...
Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat
När skolnedläggning, skolresultat och skolutveckling diskuteras, sägs ibland att ”små skolor presterar sämre än större”. Inte sällan förs ...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgif...
Skolans rekryteringsutmaningar
Lokala strategier och exempel
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges en bild av hur läget ser ut de kommande åren och exempel på insatser och strategier för hur behoven ...
Politiska partier i skolan - vad gäller?
Sedan 1 januari gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan. Som en följd av lagändringen har SKL:s tidigare skrift Politiska partier i skolan – vad gäller? reviderats för att överensstämm...
Handbok för gymnasieantagning 2018-2019
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Lands...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017
Tema inkluderande lärmiljöer
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvuds...
Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärar...
Beställ Info
Handbok för gymnasieantagning 2017-2018
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Tema Skolutveckling
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat läsåret 2015/16. I Öppna...
Bättre skolresultat med flippat lärande
Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter
Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar flyttas från lektionstid då gruppen är samlad och har läraren tillgänglig, till tillfällen då eleven tar del av innehållet på egen han...
Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan
Statistiskt sett är barn trygga i förskolan och antalet fällande domar är väldigt få. Men även ett fall är ett för mycket. Därför har vi tagit fram denna skrift. Tanken är att materialet ska inspire...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
Tema nyanlända elever
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat-, resurs- och bakgrundsindikatorer för gymnasieskolan på kommu...
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Tema nyanlända elever
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Plug In
Sveriges största samverkansprojekt för att förhindra studieavbrott
Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med sva...
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla