Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
På rätt plats
Handbok om upplåtelser av offentliga platser
Under 1990-talet gav dåvarande Svenska Kommunförbundet ut en handbok om kommunernas hantering av upplåtelser av offentliga platser ? På Rätt Plats. Sedan dess har både samhällsplanering, teknik och ...
Driftsformer för kommunal infrastruktur
Nationell kartläggning från SKR
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell kartläggning av driftsformerna för kommunal infrastruktur. Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform inom verksamhetsområ...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Brott och brottsförebyggande arbete
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet...
Beläggning för framtiden
En kunskapsöversikt och stöd för val av hållbara beläggningar
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SKR tagit fram ett stort antal skrifter med anvisningar och råd inom flera områden, t.ex. ogräsbekämpn...
Funktionsupphandling av beläggningar
Från detaljstyrning till målstyrning
Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaperna hos den färdiga produkten, funktionen, utan att ange hur denna funktion ska uppnås. Det blir då utfö...
Utsatta ytor
Råd för hållbar beläggning på utsatta ytor
Syftet med denna skrift är att ge råd om hur speciellt utsatta körytor ska utformas med avseende på slitlagerbeläggning, bärighet och motståndskraft mot plastiska ...
Bära eller brista
Den första versionen av denna handbok gavs ut 1991 i ett samarbete mellan Svenska Kommunförbundet, Vägverket och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Målsättni...
Val av åtgärd
Råd och stöd vid åtgärdsval av beläggningsunderhåll
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika material i syfte att möta olika utmaningar i form av trafikbelastning, klimat och status på befin...
Koll på tillväxten
Uthållig ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är mer eller mindre skonsamma mot miljön. Skriften beskriver också management för ogrä...
Tysta gatan
Om bullerdämpande beläggningar
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid källan och kan användas som alternativ till avskärmning eller bullerisolering av en fas...
Fogmaterial för markbeläggning
Egenskaper, utvärderingar och rekommendationer
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som genomfördes av Malmö stad under 2006 och 2007. Syftet var att öka kunskapen om olika f...
Ledarskap för hållbar utveckling
Agenda 2030 i kommuner och regioner
Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 i Sverige och världen är beroende av ledarskap från såväl det offentliga som från samhällets olika aktörer. Utan ett politiskt åtagande är det svårt att...
Kritik på teknik 2019
Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen
Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Und...
Gatuarbete i tätort
Handbok till stöd för planering och genomförande
Den här handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva rutiner för hantering av gatuarbeten i tätort. Innehållet kan utgöra stöd och k...
Innovationsbarometern
En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor unders...
Peaktider i kollektivtrafiken
Denna skrift beskriver åtgärder för hur peakutmaningen i kollektivtrafiken kan hanteras. Skriften vänder sig främst till beslutsfattare och utredare i regionala kollektivtra...
 Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider
En studie av överklagade planer och bygglov
Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fo&#...
Förebygga suicid i fysisk miljö
Ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete
En viktigt del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar tr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2018
Riskkommunikation och individens beredskap
Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området tr...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2018
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar nu för andra gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverks...
Regionernas inflytande
Framtagande av regionala länstransportplaner och nationell transportplan för 2018-2029
SKL tar i denna rapport upp det regionala och kommunala inflytandet över det nyligen avslutade arbetet med att ta fram regionala länstransportplaner och nationell transportplan för åren 2018-2029. B...
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts...
Skydd mot fordonsattacker
Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker , där fordon använts som vapen med målet att skada så många människor som möjligt. Händelser ...
Att arbeta med sociala insatsgrupper
Sju goda exempel
Att arbeta med sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som genom sin livsstil riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill lämna ett krimi...
Automatiserade fordon
I lokal och regional miljö
De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad säkerhet, förbättrad kapacitet och minskade utsläpp. Men vad innebär det att ett f...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2017
Bostadsbrand och brandförebyggande arbete
Denna rapport är den tionde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området t...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
Det här är fjärde utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik.
Rapporten innehåller 15 indikatorer som har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning o...
Från A till ÖP
Planeringsprocessen i mindre kommuner
Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att va...
Belysning där det behövs
Belysning längs statlig väg
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket s...
Bevara eller gallra
Nr 4: Råd om kartor och ritningar
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsseri...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla