Ämnen

Regional utveckling

Sorteringsordning:
1  2  |  Visa alla
Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet
Nya regioner, nya roller och det regionala utvecklingsarbetet
Regionerna arbetar både lika och olika med regional utveckling. Denna rapport utforskar dessa olikheter och ger en översikt över hur regionerna arbetar. Rapporten beskriver hur de 21 regionerna orga...
Besöksnäring i samhällsplaneringen
En intervjustudie om hur sju kommuner arbetar
En god samverkan mellan företag, offentliga aktörer och civilsamhället är viktig för utvecklingen av besöksnäringen. De flesta regioner lyfter fram turism och besöksnäring som tillgångar för lokal o...
SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik
SKL:s styrelse antog den 25 oktober 2019 ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKL lämnar bland annat synpunkter på inriktningen på den...
Den strategiske mångsysslaren - 10 år senare
Enkätundersökning om kommunernas näringslivsarbete 2018 med återkoppling till undersökningen 2008
År 2008 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning riktad till näringslivsansvariga i kommunerna. Under 2018 har en utvidgad studie på samma tema genomförts. I undersökningen be...
Kommunerna och besöksnäringen
Enkätundersökning om kommunernas arbete med turism och besöksnäring 2018
Kommunerna har en central roll i att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen. Men hur är kommunerna rustade för att främja, möta och p&#...
EU:s revolverande finansiella instrument
En kunskapsöversikt för Sveriges kommuner och regioner
Våra medlemmar på regional och lokal nivå arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling. Sedan 1995 är regional utvecklingspolitik och EU-medel en viktig de...
Besöksnäring i städer och på landsbygd
Dess betydelse för utvecklingen i kommunerna
Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. Detta innebär emellertid inte att utvecklingen har sett likadan ut i alla kommuner...
Besöksnäring i kollektivtrafikplanering
FoU-projekt - Förstudie
Turismen skapar många arbetstillfällen i hela Sverige, ger stora ekonomiska värden och är en stor drivkraft för regional utveckling.

Denna förstudie handlar om besöksnäring i planering av kollekt...
Innovationslabb för samhällsutveckling
I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhälls¬ut-man...
Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete
Frågor och svar
Allt fler kommuner, landsting och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKL ha...
Förutsättningar för innovation 2015
Innovationskraft i offentlig verksamhet
Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?
Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. Dä...
Utanför det akademiska rummet
Forsknings- utvecklings- och innovationsmiljöer i praktiken
Forskning, utveckling och innovation är aktiviteter som finns lokaliserade också utanför universiteten och högskolorna – det akademiska rummet. I Sveriges kommuner, landsti...
Motiven för en regionreform
Om behovet av en ny regionindelning
I rapporten ”Motiven för regionreformen” presenterar SKL bakgrunden till den pågående regionutredningen och hur en ny regional indelning kan ge bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar....
Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling
Vinster och utmaningar med stora regioner
Rapporten ”Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling” tar upp vad stora regioner kan betyda för Sverige och Sveriges fortsatta välfärd.

Rapporten behandlar:
• Sambandet mellan e...
Demokrati och regionstorlek
Tänkbara konsekvenser av en ny regiondelning
Rapporten ”Demokrati och regionstorlek” belyser hur den regionala demokratin kan förväntas att påverkas av en ny indelning av Sveriges län och landsting i större regioner. Rapporten behandlar bland ...
Underlag till 2016 års forskningspolitiska proposition
SKL:s styrelse antog den 23 oktober 2015 ett underlag för 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.
Centrala frågor kring finansieringen av forskning och innovation som är relevant...
Kompetens-Köpkraft-Samverkan Erfarenheter från beställargrupper
Innovation i offentlig verksamhet
I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster. Två grupper, BeBo och Belok, är knutna till Energimyndigheten och medverkar ti...
FUI-miljöer i offentlig verksamhet
Forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer i kommuner, landsting och regioner
Rapporten ger en beskrivning av hur det svenska forsknings- och innovationssystemet (FUI) ser ut och belyser framför allt dess mindre kända beståndsdelar.

Den verklighet som redo...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling
Regionens röst - ny skrift om regionalt ledarskap
Skriften "Regionens röst - ledarskap för regional utveckling" belyser vad det regionala uppdraget innebär och vilka krav det st...
Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter
SKL har i samarbete med regioner och samverkansorgan givit Sweco Strategy AB i uppdrag att kartlägga och analysera de förändringar som skett i uppgiftsfördelningen mellan staten och de regionala sjä...
Kunskapande över gränser - Lokala och regionala erfarenheter av EU:s sjunde ramprogram
EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7)går mot sitt slut (2007-2013). Sveriges Kommuner och Landsting har därför gjort en uppföljning av deltagande...
Innovativa kommuner
För drygt 10 år sedan väcktes diskussioner om hur kommuner och landsting stimulerar innovation och förnyelse och hur frågorna kan stärkas genom ett närmare samarbete och utbyte med forskningen. Rege...
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2013
För andra gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen har skett i samverkan med...
Pendling till och från arbetet. Med inriktning på perioden 2006-2011.
I slutet av år 2008 kom rapporten "Pendlare utan gränser?" från Sveriges Kommuner och Landsting och Arena för tillväxt. Den handlade om pendling och regionförstoring ...
Behövs regioner
Tillväxt och utveckling diskuteras ofta ur ett nationellt eller ett lokalt perspektiv, men det behövs också institutioner där emellan som kan koppla ihop dessa nivå...
Så jobbar vi för ett bättre företagsklimat
En god service i kommunens myndighetsutövning gör det enklare för företag att uppfylla regelverkens krav. Företagen spar såväl tid som kostnader. En god service &...
Samverkansplattformar
Sedan 1990-talet har det formulerats en tydlig förväntan från statens sida på att den akademiska vetenskapen skall nyttiggöras i samhället genom samverkan. Ett&n...
Företagsklimatet : kommunen gör skillnad: en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen
Företagsklimatet i en kommun är något som påverkas av en rad olika faktorer. Vissa av dem påverkas och styrs från global, europeisk eller nationell nivå, meda...
Läget i regionfrågan: Rapport från sonderingsgruppen
Arbetsutskottet för SKL har givit en grupp som består av Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein i uppdrag att ta kontakt med landsting/samverkansorgan för att den 3 ma...
Bilda slagkraftiga regioner: Sverige behöver fler starka tillväxtregioner
Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har förmågan att bibehålla och stärka den framtida konkurrenskraf...
Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning
Under år 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för första gången servicemätningen Insikt. Det är en Öppen jämförelse inom omr&arin...
Räkna räkna ranka : en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna
Vad är företagsklimat sett ur ett kommunalt perspektiv? Hur ska det mätas? Vilka styrkor och svagheter har befintliga undersökningar inom området? Hur ska de tolkas? Sverige...
Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt? I denna skrift har vi satt fokus på kommunens egen or...
Öppna jämförelser:  Företagsklimat 2011
Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfälle...
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner överväger att bolagisera. I denna skrift analyseras drivkrafter och förutsättningar f&...
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010
Runtom i landet finns ett rikt kultur- och fritidsliv. För att det ska fungera krävs en infrastruktur i form av hus och anläggningar. Men hur ser möjligheterna ut för att id...
Municipalities and Regions on the Competitive Edge : Ten Swedish Examples
Municipalities and regions in Sweden are very important welfare actors in Sweden: child care, schools, spatial planning, health and medical care are but a few of their tasks. Swedish municipalities ...
Regioner runt hörnet Sju politiker om regioner i Sverige
I januari 2009 meddelade regeringen att en regionreform väntar. Fyra självstyrande regioner fick grönt ljus av riksdagen i juni 2010. Vad händer nu?Sveriges Kommuner och Landstin...
Fungerande samspel? Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter
Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av utredningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlä...
Den strategiske mångsysslaren : redovisning  och analys av enkät om näringslivschefens arbete 2008
Näringslivschefens roll består till stor del av att förstå och tolka sin omvärld, och sedan handla. Rollen är bred och upplevs av många bli allt bredare. Med den u...
Rent spel: en bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå
Detta är den fjärde boken i en serie av rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting gjort tillsammans med Arena för Tillväxt. ; Med Rent Spel integrerar vi miljödimensione...
Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/regioner
Syftet med denna strategi är att påverka den statliga forskningspolitiken genom att redovisa de utmaningar kommuner och landsting/regioner står inför och de behov av FoU de medf&...
Röster om lokal och regional forskningspolitik : en enkätundersökning till chefer i kommuner och landsting/regioner
SKL fick våren 2007 en inbjudan från regeringen att bidra med underlag till den forskningspolitiska propositionen som aviseras till hösten 2008. I SKL: s arbete har en väsentlig ...
Nya dimensioner på regional utveckling : erfarenheter från gränsöverskridande samarbete
Östersjöprogrammet var under den föregående programperioden 2000-2006 ett av Europeiska Kommissionens s.k. gemenskapsinitiativ som syftade till att stärka samarbetet öv...
Pendlare utan gränser? en studie om pendling och regionförstoring
Rapporten Pendlare utan gränser? belyser i första hand pendlingen utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv med individen i fokus. Pendlingen har under lång period ökat i ...
Forskning och utveckling i kommuner, landsting och regioner : en delrapport från IKA-projektet
Dalarnas forskningsråd fick 2004 i uppdrag av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet att genomföra en identifiering, kartläggning och analys av aktiviteter i kommu...
Tillväxtens mekanismer: från ett lokalt och regionalt perspektiv
Sveriges framtida välfärd hänger i stor grad samman med att den ekonomiska tillväxten i landet och dess förmåga att skapa arbetstillfällen. "Tillväxtens meka...
Regional politik : hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna?
I fler än hälften av landets län har lokala och regionala politiker tagit över ansvaret för den regionala utvecklingen inom de ramar som lagstiftningen f n medger. En majori...
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling
Spela roll är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för tillväxt tar ett litet annorlunda grepp på frågor om tillväxt och utveckling.&#...
1  2  |  Visa alla