Ämnen

Regional utveckling

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Företagsklimatet : kommunen gör skillnad: en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen
Företagsklimatet i en kommun är något som påverkas av en rad olika faktorer. Vissa av dem påverkas och styrs från global, europeisk eller nationell nivå, meda...
Läget i regionfrågan: Rapport från sonderingsgruppen
Arbetsutskottet för SKL har givit en grupp som består av Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein i uppdrag att ta kontakt med landsting/samverkansorgan för att den 3 ma...
Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning
Under år 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för första gången servicemätningen Insikt. Det är en Öppen jämförelse inom omr&arin...
Räkna räkna ranka : en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna
Vad är företagsklimat sett ur ett kommunalt perspektiv? Hur ska det mätas? Vilka styrkor och svagheter har befintliga undersökningar inom området? Hur ska de tolkas? Sverige...
Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt? I denna skrift har vi satt fokus på kommunens egen or...
Öppna jämförelser:  Företagsklimat 2011
Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfälle...
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner överväger att bolagisera. I denna skrift analyseras drivkrafter och förutsättningar f&...
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010
Runtom i landet finns ett rikt kultur- och fritidsliv. För att det ska fungera krävs en infrastruktur i form av hus och anläggningar. Men hur ser möjligheterna ut för att id...
Municipalities and Regions on the Competitive Edge : Ten Swedish Examples
Municipalities and regions in Sweden are very important welfare actors in Sweden: child care, schools, spatial planning, health and medical care are but a few of their tasks. Swedish municipalities ...
Regioner runt hörnet Sju politiker om regioner i Sverige
I januari 2009 meddelade regeringen att en regionreform väntar. Fyra självstyrande regioner fick grönt ljus av riksdagen i juni 2010. Vad händer nu?Sveriges Kommuner och Landstin...
Fungerande samspel? Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter
Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av utredningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlä...
Den strategiske mångsysslaren : redovisning  och analys av enkät om näringslivschefens arbete 2008
Näringslivschefens roll består till stor del av att förstå och tolka sin omvärld, och sedan handla. Rollen är bred och upplevs av många bli allt bredare. Med den u...
Rent spel: en bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå
Detta är den fjärde boken i en serie av rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting gjort tillsammans med Arena för Tillväxt. ; Med Rent Spel integrerar vi miljödimensione...
Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/regioner
Syftet med denna strategi är att påverka den statliga forskningspolitiken genom att redovisa de utmaningar kommuner och landsting/regioner står inför och de behov av FoU de medf&...
Röster om lokal och regional forskningspolitik : en enkätundersökning till chefer i kommuner och landsting/regioner
SKL fick våren 2007 en inbjudan från regeringen att bidra med underlag till den forskningspolitiska propositionen som aviseras till hösten 2008. I SKL: s arbete har en väsentlig ...
Nya dimensioner på regional utveckling : erfarenheter från gränsöverskridande samarbete
Östersjöprogrammet var under den föregående programperioden 2000-2006 ett av Europeiska Kommissionens s.k. gemenskapsinitiativ som syftade till att stärka samarbetet öv...
Pendlare utan gränser? en studie om pendling och regionförstoring
Rapporten Pendlare utan gränser? belyser i första hand pendlingen utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv med individen i fokus. Pendlingen har under lång period ökat i ...
Forskning och utveckling i kommuner, landsting och regioner : en delrapport från IKA-projektet
Dalarnas forskningsråd fick 2004 i uppdrag av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet att genomföra en identifiering, kartläggning och analys av aktiviteter i kommu...
Tillväxtens mekanismer: från ett lokalt och regionalt perspektiv
Sveriges framtida välfärd hänger i stor grad samman med att den ekonomiska tillväxten i landet och dess förmåga att skapa arbetstillfällen. "Tillväxtens meka...
Regional politik : hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna?
I fler än hälften av landets län har lokala och regionala politiker tagit över ansvaret för den regionala utvecklingen inom de ramar som lagstiftningen f n medger. En majori...
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling
Spela roll är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för tillväxt tar ett litet annorlunda grepp på frågor om tillväxt och utveckling.&#...
« Föregående  1  2  |  Visa alla