Ämnen

Politisk styrning

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare
Mål och riktlinjer, Uppföljning och insyn
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas up...
Intern kontroll
för förtroende, trygghet och utveckling
Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjänstemän som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. För ansvariga ...
Hot och hat påverkar
Intervjuer om förtroendevaldas situation
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta för hot och hat. Vad de ser för utmaningar och möjliga åtgärder för att hantera och förebygga hot oc...
Vem kör egentligen?
att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting
Slutrapport från SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet.
Rapporten belyser särskilt kvalitet och resultat, brukares inflytande, professionens handlingsutrymme samt...
Offentlighetens organisering
Kerstin Sahlin, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
NPM och tillit
Om handlingsutrymmets psykologiska innebörd
Annika Lantz, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
Kommunerna och förvaltningspolitiken under 40 år
Stig Montin om hur New Public Management påverkat förvaltningspolitiken. Inspirationstext till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
Säkra städer
Fem exempel på hur städer styr och organiserar arbetet med trygghet och säkerhet
SKL har tagit fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet. Kommunerna som har valts ut speglar olika sätt att styra och or...
Skapandet av en professionell samspelsrelation
mellan ordförande och direktör
För att öka genomslag och resultat av politiken och för uppnå det gemensamma uppdraget krävs ett samarbete mellan toppolitiker och toppchefer. Att styra och leda tillsammans kräver ett samspel och e...
STYRNING OCH PROFESSIONELLT INFLYTANDE I OFFENTLIGA ORGANISATIONER
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under ca två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som bli...
REFLEKTIONER KRING KVALITET, RESULTAT OCH EFFEKTIVITET
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under ca två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som bli...
Urbaniseringens effekter
Utmaningar för minskande och växande kommuner
Urbaniseringens effekter är en sammanfattning av antologin ”Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning" som tidigare givits ut av SKL. Skr...
Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten
I kommuner, regioner och landsting
Det här är en forskningsstudie som bygger på toppolitikers och chefstjänstemäns erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och majoritet. Vi har ett nytt politiskt ...
Debatt pågår!
Om styrning av offentligt finansierad verksamhet
Debatten om styrning av offentlig sektor och inte minst kommuner och landsting engagerar. Många menar att rådande styrformer inte möter dagens och morgondagens utmaningar och behov. Något som SKL:s ...
Vår tids stora samhällsomdaning
En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderi...
Förändra radikalt
- gör annorlunda, billigare och bättre
Radikala förändringar är ett resultat av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra sina perspektiv. Att involvera brukarna i processerna ...
Urbanisering
Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
I denna antologi riktas intresset mot de befolkningsförändringar som skett efter 1974 och vilka utmaningar dessa ger kommuner som växer och minskar i befolkning. Ambitionen är in...
När brukare och patienter blir medskapare
- En lönsam historia
Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjukvården är en aktuell fr...
Positionspapper - En innovationsvänlig offentlig verksamhet
Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade krav från olika brukargrupper.Därtill...
Villkor för förtroendevalda
Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges ko...
Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting
Att styra och leda i minoritet- ledande politikers och tjänstemäns erfarenheter och lärdomar. Vi har ett nytt politiskt landskap efter valet 2014. Under mandatperioden ska 92 kommuner...
Analysstöd -att värdera information från uppföljning
Kommuner, landsting och regioner har ansvar för att säkra att beslutade välfärdstjänster genomförs med avsedd kvalitet, oavsett regiform. Uppföljning och kontroll av verksamhet är centrala aktivitet...
Internationell utblick
I Sverige har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet verkat för förbättrad psykisk hälsa och insatser för de som drabbas av psykisk ohälsa. I denna skr...
Program för uppföljning och insyn
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.
Ansvarsprövningen i fullmäktige
Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar fullmäktige om de ska få ansvarsfrihet eller inte.
Vad betyd...
Ansvaret som ledamot i nämnd
Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten. Det utgår, som exempel, från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda ...
Förändra radikalt
Svenska kommuner har en svår ekvation framför sig. Befolkningen blir äldre än någonsin tidigare och unga vuxna studerar allt längre. Samtidigt ökar allmänhetens förväntningar på service. Därför kräv...
Hur olika får det bli?
SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?" diskuterar i sin slutrapport skillnader i kvalitet och service mellan kommunernas respektive landstingens verksamheter och när skillnaderna ...
En reflektionsbok om uppdraget som politisk ledare
En e-bok där flera ledande politiker medverkar i filmer och berättar om komplexa frågor i vardagen och hur de tänker kring sitt politiska ledarskap. Filmerna vävs samman med...
Barn och unga här, nu och framåt
Hur ser situationen för barn och unga ut i den kommun, landsting eller region där du verkar som politiker eller chef? Hur ser deras hälsa, utbildningsresultat, fritid och sociala tryg...
1  2  Nästa »  |  Visa alla