Ämnen
Funktionsupphandling av beläggningar i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-804-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-804-3
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Funktionsupphandling av beläggningar

Från detaljstyrning till målstyrning
Info:
Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaperna hos den färdiga produkten, funktionen, utan att ange hur denna funktion ska uppnås. Det blir då utföraren/entreprenören som väljer vilken metod eller teknik som är lämpligast för att uppnå funktionen.
Syftet med denna skrift är att visa styrkan hos funktionsupphandlingen främst ur beställarens synvinkel men också ur ett entreprenörperspektiv. Syftet är också att visa hur en framgångsrik upphandling genomförs och hur man undviker fallgropar i upphandlings- och uppföljningsskedet. Skriften vänder sig främst till kommuner och entreprenörer som arbetar med underhåll av kommunernas gatu- och vägbeläggningar.
0 kr
Artnr:
7585-804-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...