Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  ..6  Nästa »  |  Visa alla
Anmäl alltid hot, hat och våld
Det handlar om demokratin
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Den riktar si...
Mänskliga rättigheter i praktiken
Lärande exempel
Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar
i många fall arbete med mänskliga rättigheter. Det kan handla om medborgares tillgång till
utbildning, bostäder eller rätt till bästa möjliga hälsa. ...
Om politiskt ledarskap
Att brinna för ditt uppdrag
Är skriven för dig som ledande förtroendevald i en kommun eller region och till dig som är nyfiken på uppdraget som toppolitiker. Många kommer att känna igen sig i...
Ungas inflytande
Ungas inflytande i den loklal beslutsprocessen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att möjliggöra för unga att vara delaktiga i be...
Barnkonventionen - svensk lag från 2020
Till dig som är förtroendevald
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt ...
Att hantera våldsbejakande extremism
Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen
Kommunen kan hjälpa till att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism. Det handlar om att arbeta förebyggande och brett inom många verksamhetsområden, såsom förskolan, skolan, ...
EU-handslaget
Uppföljning av kommuner och regioners åtaganden
EU-handslaget syftade till samhällsomfattande krafttag i arbetet med att stärka kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade frågor i Sverige. Representanter från kommuner, reg...
Human Rights on the local and regional level
A platform for policy and operational development
In order to put into concrete terms or concretisize what human rights means in the Swedish local and regional context, SALAR has developed a platform for policy and organisational development. The i...
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
en plattform för policy- och verksamhetsutveckling
I Sverige spelar kommunerna och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. De är platser och organisationer där rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och fr...
Revision i kommunala samverkansorgan
Kommuner och regioner bedriver alltmer verksamhet i samverkansorgan - gemensamma nämnder, kommunalförbund, delägda aktiebolag, gemensamma stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar och andra del...
Medborgardialog i komplexa frågor
ERFARENHETER FRÅN UTVECKLINGSARBETE 2015–2018
Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor. Skriften beskriver varför kommuner och regioner behöver söka nya arbetssätt anpassade för den kontext vi lever idag, vilka konkreta principer...
Medborgarbudget
EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MODELL FÖR DEMOKRATISK INFLYTANDE
Sveriges Kommuner och Landsting genom projekt Medborgardialog har under 10 års tid arbetat tillsammans med kommuner för att utveckla och pröva medborgarbudget. Syftet är att erbjuda medborgare att d...
Medborgardialog i styrning
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhetsutvec...
Annikas testskrift
Test
Annika testar förhandslänkar till rapporter i webbutiken.
310 val
2018 års kommun- och landstingsval
Skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag
Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen sa...
Grundläggande granskning
Kärnan i revisionsprocessen
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisor...
Råd vid lokaluthyrning
Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplå...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform ...
Barnrättsperspektiv
Under senare år har begreppet ”barnrättsperspektiv” börjat användas allt oftare. Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation de...
Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap
Förberedelser för ett handlingskraftigt styre
Ett handlingskraftigt styre underlättar möjligheterna att forma framtidens välfärd och demokrati. I de tre senaste valen har maktbalansen i kommuner, regioner och landsting f...
Barnets rättigheter i budgetprocessen
Förverkliga barnets rättigheter i budget
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många efterfrågar stöd för hur ett sådant arbete skulle kunna gestalta sig. Den hä...
Digitalt hat
Hat och hot mot kommunalpolitiker
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKL gjort en analys av hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med...
Prövning av barnets bästa
Ett verktyg för styrning och ledning
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emel...
Samverkan med civilsamhället
Positionspapper
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer...
Strategi för hälsa
Tillsammans - Varje dag lite bättre
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas...
Riskanalys i kommunal revision
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och ...
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Till dig som är förtroendevald
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt ...
Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS WEBBPLATSER 2017
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet ...
Från ord till handlingsplan
En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremi...
1  2  3  4  5  ..6  Nästa »  |  Visa alla