Ämnen
Bära eller brista i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-802-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-802-9
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Bära eller brista

Info:
Den första versionen av denna handbok gavs ut 1991 i ett samarbete mellan Svenska Kommunförbundet, Vägverket och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Målsättningen var att handboken skulle utgöra ett hjälpmedel vid okulär tillståndsbedömning av belagda gator och vägar på objektnivå.

Denna tredje omarbetade utgåva av Bära eller brista har tagits fram på uppdrag av SKR. Syftet var att modernisera både text och utförandemetoder, och arbetet utfördes samtidigt med en uppdatering av ett tiotal beläggningsskrifter från SKR.
0 kr
Artnr:
7585-802-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...