Ämnen

Äldreomsorg

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Handbok för effektiv äldreomsorg
en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader
Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till a...
Prognos av särskilda boenden
Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden för äldre
Beslut kring byggande av nya särskilda boenden eller att bygga ut andra typer av äldreomsorg kräver för flera kommuner stora ekonomiska och personella resurser. Ett viktigt redskap för att kunna möt...
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Jämförelser mellan kommuner och län
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar gemensamt.
Rapporten innehåller ...
10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre
Jämförelser under åren 2007-2016
Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits fram ...
Trygg hemgång
FÖR EFFEKTIVARE OCH SÄKRARE UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Ett flertal kommuner har infört Trygg hemgång vid utskrivning från sjukhus av personer med omsorgsbehov. Denna skrift beskriver framgångsfaktorer och fallgropar vid införande och utveckling av Trygg...
Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre
Jämförelser mellan kommuner och län
Detta är den sjunde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar gemensamt...
Vad kostar verksamheten 2015?
Kommunernas kostnadsutveckling från 2010 till 2015
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör an...
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
När det behövs samordning
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från flera verksamheter samtidigt. För att alla ska arbeta mot samma mål kan samordning behöva...
Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre
Jämförelser mellan kommuner och län
Detta är den sjätte rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicera...
Strategier för vård- och omsorgsboenden
Det finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. Ett flertal privata aktörer, både inom bygg- och fastighetssektorn och inom vård- och omsorgssektorn uppvaktar kommuner ...
Att arbeta med Kostnad per brukare
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Metoden bygge...
A better life for elderly sick people: Major improvements over a short time
A Better Life for Elderly Sick was a framework agreement between SKL and the Swedish government on Coordinated health and social care for the most severely ill elderly people, in which annual agreem...
Samnyttjande av kommunala resurser
I Nyköping delar räddningstjänsten bilar och lokaler med kommunens sociala omsorg. Hemtjänsten i Varberg och Falkenberg har ett uttalat ansvar för att kontrollera brands...
Bättre liv för sjuka äldre - Stora förbättringar på kort tid
Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka ...
Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre
Detta är den femte rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar.

...
Ledningskraft - Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring
Vad är det som gör att en murgröna som verkat trivas halvbra några år plötsligt tar fart och växer sig kraftig och stark? Det är svårt i komplexa sammanhang att urskilja vad som är vad. Under 2012 -...
Öppna jämförelser - Äldreomsorg 2007
I rapporten presenteras ett antal indikatorer som belyser kvaliteten i vård och omsorg om äldre på kommunnivå. Det är den första sammanhållna jämförelsen...
Kommunala strategier vid marknadsstyrning - omsorg om relationer
En allt större del av de offentligt finansierade välfärdstjänsterna utförs av privata aktörer. Detta får till följd att styrning och uppföljning kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbe...
Äldreomsorgens variationer
SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?" har uppdragit till professor emeritus Gerdt Sundström från Hälsohögskolan i Jönköping att ta fram en underlagsrap...
Upphandla bättre - Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har tillsammans låtit utveckla en guide för upphandling av särskilt boende inom äldreomsorg...
19 sätt att samverka bättre
I samband med den första överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting år 2010 gavs medel till ett antal försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg om de mest sj...
Bättre liv för sjuka äldre - Resultat 2013
Rapporten beskriver resultaten för 2013 inom satsningen på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
För en effektivare äldreomsorg
Denna broschyr presenterar de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå en effektiv verksamhet inom äldreomsorgen. Framgångsfaktorerna är framtagna genom statistiska an...
Sex röster om uppföljning och utvärdering
Syftet med denna rapport är att ge olika discipliners och verksamhetsområdens syn på uppföljning och utvärdering. PWC har haft i uppdrag att samordna detta uppdrag.
Bilden och verkligheten
Bilden och verkligheten - en berättelse om ett Tv-reportage och dess konsekvenser för vården och omsorgen om demenssjuka.Rapporten är en berättelse om händelseutveckli...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämförelser av vården och omsorgen om äldre.Rapportens syfte är a...
Nationella kvalitetssystem för äldreomsorg inom Europa: en kunskapsöversikt
SKL har sedan några år tillbaka satsat på att öka tillgången på jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader inom de verksamhetsområde...
Kundval i äldreomsorgen: stärks brukarens ställning i ett valfrihetssystem?
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Målsättningen är många gånger att just öka valfriheten. Men innebär det att brukarnas ställning stä...
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende
Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsä...
Öppna jämförelser 2011: Vård och omsorg om äldre
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapportens syfte är ...
1  2  Nästa »  |  Visa alla