Publicerad 2 januari 2023
Debatt

SKR: Välfärd kräver likvärdig uppkoppling i hela landet

En avgörande förutsättning för att samhället ska ställa om är att regeringen har en modern bredbandspolitik. Bredband och mobiltäckning med hög kapacitet och god täckning i hela landet är nödvändigt.

Stigande räntor, inflation, höga energikostnader och den demografiska utvecklingen innebär stora utmaningar för välfärden. Dessutom är kompetensbristen på hela arbetsmarknaden ett faktum. Dagens utmaningar kan inte mötas med gårdagens lösningar. Vi måste hitta nya lösningar på dagens utmaningar. Näringslivets pågående automatisering och elektrifiering inspirerar och visar vägen.

Allt fler av välfärdens verksamheter möjliggörs av god tillgång till både fasta och mobila uppkopplingar. Till det tillkommer övervakning och fjärrstyrning på distans. Det sker exempelvis inom räddningstjänsten, som använder drönare för att effektivisera upptäckten av bränder i skog och mark. Inom hälso- och sjukvård och omsorg där allt mer av datainhämtning och monitorering sker via mobilt uppkopplade sensorer. Utvecklingen ökar livskvaliteten för exempelvis kroniskt sjuka, som kan följa sin hälsa på egen hand, samtidigt som det minskar belastningen på sjukhusvård.

Men en fortsatt utveckling av smarta arbetssätt, bland annat genom digitalisering kräver en modern bredbandsstrategi för hela landet. Post- och Telestyrelsen har lyft behovet av en ny strategi. Det är bra. Men de missar väsentliga delar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill se en ny nationell bredbandsstrategi där målen är tydliga och ambitiösa.

  • Bättre och likvärdig uppkoppling i hela landet

Möjligheten att erbjuda välfärdstjänster via bredband eller mobilnäten är avgörande för att utveckla välfärden i kommuner och regioner. Det ställer krav på bättre täckning och högre överföringshastigheter i näten, överallt. Idag förekommer stora skillnader i tillgången till uppkoppling över landet, där lands- och glesbygd ligger långt efter tätorter och städer.

  • Robust infrastruktur

SKR ser med oro på att vissa mer glesbefolkade delar av landet bara kan komma att erbjudas en enda lösning och att medborgare förväntas klara sig med en uppkoppling som inte möter alla behov. I kommuner, där man saknar uppkoppling, riskerar medborgarna att hamna i digitalt utanförskap och efterfrågade digitala välfärdstjänster liksom nödvändiga effektiviseringar försvåras.

  • Uppkoppling en förutsättning för kompetensförsörjning

Uppkoppling är avgörande för att attrahera kompetens och företag till en kommun eller region. En levande glesbygd måste innebära möjlighet att arbete på distans och för företag att kunna etablera sig och drivas på samma villkor som i städerna. Med en stabil uppkoppling av hög kvalitet kan både högteknologiska, datatunga företag och produktionsindustri växa i glesbygd.

  • Nationellt stödsystem för bredband

SKR ser att den ojämna tillgången till bredband och mobiltäckning slår extra mot kommuner och regioner med störst utmaningar när det gäller ekonomi och demografi. Det är därför bekymmersamt att PTS föreslår att kommuner och regioner ska ta ökat ekonomiskt ansvar för bredbandsutbyggnaden genom kommunala och regionala bredbandsstöd. För en mindre kommun, med upp till 5 000 invånare, motsvarar finansiering av den egna fiberutbyggnaden nästan hela kommunbudgeten. Det är inte rimligt.

SKR menar istället att nationella medel bör sättas av och prioriteras lokalt och regionalt, som exempelvis inom transportinfrastrukturområdet.

  • Del av det civila försvaret

Det säkerhetspolitiska läget understryker vikten av motståndskraft och uthållighet ur ett kris- och driftsäkerhetsperspektiv. Bredband är en del av den samhällskritiska infrastrukturen och staten behöver ta ett tydligt ansvar för att säkerställa att hushåll och företag har tillgång till snabb och tillförlitlig uppkoppling. En säker och robust digital infrastruktur är en viktig del i det civila försvaret, som säkerställer att viktiga samhällsfunktionerna fungerar även i händelse av krig eller kris.

Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i Sverige har nått långt, och det är inte möjligt att hitta en nationell modell som passar alla olika situationer och behov i alla delar av landet. En kommande bredbandspolitik måste därför involvera fler myndigheter, fler aktörer och innehålla mer situationsanpassade verktyg.

Lokala och regionala förutsättningar bör stå i centrum. Därför är det avgörande att kommuner och regioner är med i arbetet med att utforma en ny strategi.

Patrik Sundström, digitaliseringschef SKR

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri den 2 januari 2023

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.