Publicerad 30 maj 2023
Nyhet

SKR uppmanar regeringen: Modernisera regler för gode män

Det behövs en ny lagstiftning runt gode män och ställföreträdare. Dagens system är omodernt och rättssäkerheten är eftersatt. SKR uppmanar regeringen att gå vidare med de förslag som finns.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande

Anders Henriksson

Under 2021 tog regeringen emot en statlig utredning, den så kallade Ställföreträdarutredningen, som också remissbehandlades. Sedan hösten 2021 har dock inget hänt. Därför skickar nu SKR en skrivelse till regeringen med uppmaningen att gå vidare i lagstiftningsprocessen.

− SKR får varje vecka signaler om att dagens system för ställföreträdarskap inte fungerar. Det kan exempelvis handla om att överförmyndare inte kan utöva den granskning som ska göras, det tar många månader att få en god man och barn sätts i skuld på ett orimligt sätt. Vi behöver ett mer modernt, rättssäkerhet och teknikneutralt regelverk för ställföreträdarskap, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s skrivelse till regeringen med uppmaningen att modernisera regler för ställföreträdare och gode män

Det finns stora problem idag, bland annat kopplade till rättssäkerheten. Till exempel riskerar barn och vuxna att få sin vistelseort röjd genom luckor i offentlighets- och sekretesslagen kopplat till föräldrabalken. Det förekommer också att privaträttsliga dokument, som en framtidsfullmakt, helt saknar skydd av sekretess hos överförmyndaren eftersom överförmyndarens sekretess bara gäller ärenden enligt föräldrabalken.

− Jag tror att också justitieministern ser allvarligt på de uppenbara rättsliga brister som finns i dagens lagstiftning. Det är därför förvånande att det inte tycks finnas planer på att förändra detta i närtid. Även om det inte är åtgärder av det slaget som får mest uppmärksamhet i debatten, så är det ändå åtgärder som innebär avgörande förbättringar för barn och vuxna i särskilt utsatta situationer, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Kalle Larsson
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.