Publicerad 13 mars 2023
Nyhet

SKR motsätter sig statligt övertagande av skolan

SKR avstyrker statligt övertagande av huvudmannaskapet för offentliga skolor och komvux. Problemen som utredningen beskriver kan åtgärdas inom ramen för dagens ansvarsfördelning.

Peter Danielsson och Anders Henriksson.

Peter Danielsson och Anders Henriksson.

SKR har beslutat om ett yttrande till utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53). Utredaren har haft i uppdrag att beskriva hur en starkare statlig styrning av skolan skulle kunna öka likvärdigheten i skolan och vuxenutbildningen, och ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Två alternativ presenteras: Det ena att staten tar över huvudmannaskapet för de offentliga skolorna. Det andra att det statliga ansvaret ökar utan att staten tar över huvudmannaskapet.

Fokus på bättre statlig styrning

SKR motsätter sig ett statligt övertagande av huvudmannaskapet och avstyrker en förändring av ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.

− Vi håller med om många av utredningens problembeskrivningar. Däremot tror vi att det finns alternativa sätt att åtgärda de problem som beskrivs, utan att behöva göra stora systemförändringar. Fokus behöver istället läggas på hur den statliga styrningen kan förbättras så att kommunerna kan uppfylla sina uppdrag fullt ut, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.

En skatteväxling på 224 miljarder kronor

Förslagen i den utredning som nu ligger på bordet innebär stora förändringar av svensk skola som skulle ta mycket tid och kraft från det nödvändiga arbete som behövs här och nu.

Det skulle bland annat innebära en skatteväxling på 224 miljarder kronor och en ny statlig myndighet med över 200 000 medarbetare, betydligt större än den största statliga myndigheten idag.

Förändringarna skulle också medför stora ingrepp i dagens ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Vilket skulle påverka den lokala demokratin.

− Skolan är i centrum av lokalsamhället och enormt viktig för kommunens invånare. Om ansvaret flyttas till staten kommer det sannolikt få konsekvenser även för det lokala demokratiska samtalet. Det är också anmärkningsvärt att utbildningsministern skulle bli den första politiska styrnivån om den lokala beslutsnivån försvinner, säger Anders Henriksson, SKR:s vice ordförande.

Behov av samsyn och samordning

Det finns flera områden där staten kan förbättra sin styrning och snabbt nå effekt. Till exempel behövs tydligare nationell samordning för att stärka verksamhetsutveckling genom digitalisering, och för att lärarutbildningen ska dimensioneras utifrån behoven och nå ut i hela landet.

− Alla elever förtjänar en utbildning av hög kvalitet. Det är vi alla överens om. Om vi också kan enas om en inriktningen framåt kan vi gemensamt åstadkomma de förändringar som behövs. Det gäller bland annat frågor som finansiering och kompetensförsörjning. Staten har en viktig roll men det är kommunerna som bäst kan identifiera vilka behov som finns lokalt, för den enskilda skolan, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.